AAPP Chronology (Burmese)

ေအေအပီပီမွဒီဇင္ဘာလအတြက္ လစဥ္အစီရင္ခံစာႏွင့္ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားစာရင္းထုတ္ျပန္ခ်က္

Posted 17 January, 2018

ေအေအပီပီမွႏုိဝင္ဘာလလစဥ္အစီခံစာႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားစာရင္းထုတ္ျပန္ခ်က္

Posted 13 December, 2017

ေအေအပီပီေအာက္တုိဘာလအတြက္လစဥ္အစီရင္ခံစာႏွင့္ႏုိင္က်ဥ္းစာရင္းထုတ္ျပန္ခ်က္

Posted 16 November, 2017

စက္တင္ဘာလအတြက္လစဥ္အစီရင္ခံစာႏွင့္လက္က်န္ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားစာရင္းထုတ္ျပန္ခ်က္

Posted 17 October, 2017

ၾသဂုတ္လအတြက္လစဥ္အစီရင္ခံစာ၊ သတင္းလႊာႏွင့္ လက္က်န္ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားစာရင္းထုတ္ျပန္ခ်က္

Posted 15 September, 2017

လက္က်န္ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားစာရင္းႏွင့္ေအေအပီပီမွလစဥ္အစီရင္ခံစာထုတ္ျပန္ခ်က္

Posted 16 August, 2017

ေအေအပီပီမွဇြန္လအတြက္လစဥ္အစီရင္ခံထုတ္ျပန္ခ်က္ႏွင့္ လက္က်န္ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားစာရင္း

Posted 14 July, 2017

ေအအပီပီလစဥ္အစီရင္ခံစာထုတ္ျပန္ခ်က္ႏွင့္ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားစာရင္းထုတ္ျပန္ခ်က္

Posted 16 June, 2017

ေအေအပီပီမွ လက္က်န္ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားစာရင္းႏွင့္ ဧၿပီလအတြက္ လစဥ္အစီရင္ခံစာထုတ္ျပန္ခ်က္

Posted 15 May, 2017

မတ္လ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ လစဥ္အစီရင္ခံစာ

Posted 11 April, 2017

ေဖေဖာ္ဝါရီ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအေျခအေနျပ လစဥ္အစီရင္ခံစာႏွင့္ လက္က်န္ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားစာရင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္

Posted 16 March, 2017

ဇန္နဝါရီလအတြက္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအေျခအေနျပလစဥ္အစီရင္ခံစာႏွင့္ လက္က်န္ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားစာရင္း

Posted 14 February, 2017