ျပခန္းသို႔လာေရာက္ေလ့လာ လည္ပတ္ျခင္း

မိမိတို႔ေအေအပီပီအေနျဖင့္ ေထာင္တြင္း၌ ခက္ခဲၾကမ္းတမ္းမႈမ်ားစြာကို ခံစားခဲ့ရၿပီး ရင္ဆိုင္ေက်ာ္လႊားကာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဒီမိုကေရစီရရွိေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾကေသာ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကို ဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ ျပခန္းငယ္ေလးတစ္ခုကို ဖန္တီးထားပါသည္။gggg

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားစြာသည္ အဟာရ ခ်ိဳ႕တဲ့ျခင္း၊ ႏွိပ္စက္ညႇင္းပန္းခံရျခင္းႏွင့္ ဖ်ားနာျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ေထာင္တြင္း၌ ေသဆံုးခဲ့ရပါသည္။ ထိုျပခန္းငယ္ေလးသည္ ဒီမိုကေရစီရရွိေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံျပန္လည္ထူေထာင္ႏိုင္ေရးတို႔အတြက္ ၎တို႔ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ ခဲ့ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို အမွတ္ရေနေစရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ သင္တို႔အေနျဖင့္ ျမန္မာျပည္ရွိ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား၏ ကိုယ္ေရးရာဇဝင္အက်ဥ္းခ်ဳပ္မ်ား၊ ထိုသူတုိ႔၏ ေထာင္တြင္းအေတြ႔အႀကံဳမ်ားကို ေလ့လာမွတ္သားႏိုင္သလုိ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္း တစ္ခ်ိဳ႕၏ ေထာင္တြင္းအေတြ႔အၾကံဳမ်ားႏွင့္ ေအေအပီပီ၏ အလုပ္မ်ားအေၾကာင္းကိုလည္း တုိက္ရုိက္ ေမးျမန္းေျပာဆုိႏုိ္င္ပါသည္။  ေအေအပီပီရုံးႏွင့္ ျပခန္းငယ္ေလးသို႔ လာေရာက္ေလ့ လာရန္အတြက္ သင္တုိ႔မွ ေငြေၾကးလံုးဝေပးရန္မလိုပဲ ကမာၻတဝွမ္းမွ မိမိတုိ႔အား ေထာက္ခံ အားေပးသူမ်ား၊ မိမိတုိ႔၏အလုပ္မ်ားကို စိတ္ဝင္စားသူမ်ားအားလံုးကို မိမိတို႔မွ ေႏြးေထြးစြာ ႀကိဳဆိုလ်က္ရွိပါသည္။

ေအေအပီပီ ရုံးဖြင့္ခ်ိန္-

တနလၤာေန႔မွ ေသာၾကာေန႔အထိ (နံနက္ ၉း၃၀ မွ ညေန ၅း၃၀ အထိ) ( ႀကိဳတင္ခ်ိန္းဆုိထားျခင္း ရွိ/မရွိ)

စေန၊ တနဂၤေႏြေန႔မ်ား (ႀကိဳတင္ခ်ိန္းဆိုထားျခင္းမ်ားကိုသာ)

မိမိတုိ႔၏ ျပခန္းငယ္အား လာေရာက္ေလ့လာလိုေသာ ဧည့္သည္မ်ားႏွင့္ အဖြဲ႔မ်ားအေနျဖင့္ ရုံးဖြင့္ရက္မ်ားတြင္ လာေရာက္ေလ့လာရန္ အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ အဆင္မေျပပါက မိမိတုိ႔၏ အီးေမးလ္ info@aappb.org မွတစ္ဆင့္ ၾကိဳတင္အေၾကာင္းၾကားကာ ခ်ိန္းဆုိခ်က္ ရယူရန္လိုအပ္ၿပီး လာေရာက္ေလ့လာမည့္ ရက္၊ အခ်ိန္ႏွင့္ လူဦးေရမ်ားကိုပါ ေက်းဇူးျပဳၿပီး ထည့္သြင္းအေၾကာင္းၾကားေစခ်င္ပါသည္။