ပူးေပါင္းပါဝင္ျခင္း

လက္ရွိႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏မိသားစုဝင္မ်ားသည္ မိမိတို႔ ေအေအပီပီ၏ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ကူညီေထာက္ပံ့ေရး အစီအစဥ္မ်ားမွ တစ္ဆင့္ အကူအညီမ်ား လက္လွမ္းမွီသေလာက္ ေပးအပ္မႈကို လက္ခံရရွိမည္ဟု မိမိတုိ႔မွ ေမွ်ာ္လင့္မိ ပါသည္။

ေအေအပီပီအဖြဲ႔အစည္းအတြက္ သင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္မ်ားမွာ-

 

  • သင္တုိ႔၏ တကၠသိုလ္မ်ား၊ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေအေအပီပီအတြက္ အခမ္းအနားမ်ား ျပဳလုပ္စီစဥ္၍ ျမန္မာနိုင္ငံရွိ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား၏ အေရးကို  သိရွိသေဘာေပါက္ကာ ျပန္ႏွံ႔ေစျခင္း။
  • ေအေအပီပီ၏  ျပခန္းအား လာေရာက္ လည္ပတ္ ေလ့လာျခင္း။ (Link with museum)
  • မိမိတို႔၏ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအေျခအေန လစဥ္မွတ္တမ္းမ်ားအား ဖတ္ရႈေလ့လာ သံုးသပ္ေပးျခင္း။ (Link with chronology)
  • မိမိတို႔၏ Facebook စာမ်က္ႏွာအား Like လုပ္ေပးျခင္း၊ ထုိစာမ်က္ႏွာအား သင္တုိ႔၏ မိသားစုဝင္မ်ား ႏွင့္ မိတ္ေဆြ သူငယ္ခ်င္းမ်ားအား ေဝငွျဖန္႔ျဖဴးကာ သိရွိေစျခင္း။
  • ေအေအပီပီမွ အလုပ္သင္ဝန္ထမ္းမ်ားကို ႏွစ္စဥ္လိုအပ္ေနသည္ျဖစ္ပါ၍ မိမိတို႔၏ အဖြဲ႔အစည္းတြင္ လာေရာက္လုပ္အားေပးႏိုင္ျခင္း။ (Link with internships)