မည္သူမဆို၊ မည္သည့္အေၾကာင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေစ လြတ္လပ္မႈ၊ တရားမွ်တမႈ၊ တန္းတူညီမွ်မႈ၊ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ တိုင္းရင္းသားအားလုံးပါဝင္သည့္ ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရးတို႔အတြက္ တိုက္႐ိုက္ျဖစ္ေစ၊ သြယ္ဝိုက္၍ျဖစ္ေစ လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊ အားေပးကူညီျခင္း၊ ပူးေပါင္းႀကံစည္ပါဝင္ျခင္း၊ ဆက္စပ္ပတ္သက္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖင့္ ျပစ္မႈေၾကာင္းအရျဖစ္ေစ၊ တရားမေၾကာင္းအရျဖစ္ေစ ဖမ္းဆီး၊ထိန္းသိမ္း၊ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံရသူမ်ား အားလုံးကိုလည္းေကာင္း၊
ထို႔အျပင္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ အရျဖစ္ေစ၊ ဥပေဒတစ္ရပ္ရပ္အရျဖစ္ေစ ဖြဲ႕စည္းေပၚေပါက္လာေသာ မ႑ိဳင္ (၃)ရပ္ႏွင့္ လုပ္ငန္းအဖဲ့ြမ်ား (သို႔မဟုတ္) ျပည္ေထာင္စုအဖြဲ႕ဝင္ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕မ်ား၏ ရပ္တည္ခ်က္၊ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားအေပၚ နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ တစ္ဦးခ်င္းျဖစ္ေစ၊ စုေပါင္း၍ျဖစ္ေစ၊ ကန႔္ကြက္ျခင္း၊ ေဟာေျပာျခင္း၊ ေရးသားပုံႏွိပ္ထုတ္ေဝျဖန႔္ခ်ိျခင္း၊ ဆႏၵထုတ္ေဖၚျခင္း၊ မေက်နပ္ေၾကာင္း၊ ကန႔္ကြက္ေၾကာင္းကို အျခားပုံသ႑ာန္တစ္ခုခုျဖင့္ လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊ အားေပးကူညီျခင္း၊ ပူးေပါင္းႀကံစည္ျခင္း၊ ဆက္စပ္ပတ္သက္ျခင္း စသည္တို႔ေၾကာင့္ ျပစ္မႈေၾကာင္းအရျဖစ္ေစ၊ တရားမေၾကာင္းအရျဖစ္ေစ ဖမ္းဆီး၊ထိန္းသိမ္း၊ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံရသူမ်ား အားလုံးကို လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားဟုသတ္မွတ္သည္။

AAPP_and_FPPS_Joint_statement_-Definiation-of-Political-Prisoners-burmese.