ေအေအပီပီဆိုတာ ဘာလဲ

ေအေအပီပီ ဟု သိရွိၾကသည့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (ျမန္မာႏိုင္ငံ) သည္ ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕တြင္အေျချပဳသည့္ လူ႔အခြင့္အေရး အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕မ်ားတြင္လည္း ႐ုံးခြဲမ်ား မၾကာေသးမွီကပင္ ဖြင့္လွစ္ထားပါသည္။ ေအေအပီပီသည္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအားလုံး လြတ္ေျမာက္လာေစေရးအတြက္ႏွင့္ ၎တို႔ေထာင္တြင္းေနထိုင္စဥ္ လူမႈဘဝတိုးတက္ေရးမ်ားအတြက္ ေထာက္ခံအားေပးမႈမ်ား ႏွင့္ တိုက္တြန္းလႈံ႕ေဆာ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးလ်က္ရွိသည္။ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာေသာ ႏိုင္ငံေရးတက္ႂကြလွႈပ္ရွားသူမ်ားအတြက္ ေအေအပီပီမွ စိတ္ပိုင္း ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ျပည္လည္ထူေထာင္ေရး အစီအစဥ္ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ေထာင္တြင္း၌ က်န္ရွိေနသေ႐ြ႕ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ မလြတ္လပ္ဟု မိမိတို႔ယူဆပါသည္။ ၎ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားသည္ ျမန္မာျပည္သူလူထု၏ ဒီမိုကေရစီအေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရး၊ တန္းတူညီမွ်မႈ နဲ႔ လြတ္လပ္ျခင္းမ်ားအတြက္ ႐ုန္းကန္လႈပ္ရွားမႈမ်ားအား ကိုယ္စားျပဳေနပါသည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးအတြက္ လိုအပ္ခ်က္အစိတ္အပိုင္း တစ္ခုအေနျဖင့္ ယခုခ်က္ခ်င္းႏွင့္ ခြၽင္းခ်က္မရွိ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားအားလုံးကို လြတ္ေပးရမည္။

ေအေအပီပီသည္ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအေရးကိစၥအတြက္ ယုံၾကည္စိတ္ခ် အားကိုးရေသာ သတင္းမ်ား၏ပင္ရင္းအဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုအျဖစ္ ကမာၻ႔ကုလသမဂၢအဖြဲ႕ႀကီး၊ ႏိုင္ငံတကာမွ အစိုးရမ်ား၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြဲ႕ႀကီး၊ လူ႔အခြင့္အေရးေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ ကမာၻတြင္ ေလးစားရသည့္ သတင္းဌာနမ်ားမွ အျပည့္အဝ အသိအမွတ္ျပဳထားပါသည္။

Vision(ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္)

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား မရွိေသာ၊ ႏိုင္ငံသားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္၊ ထိန္းသိမ္း၊ ျဖည့္ဆည္း ေပးေသာ လြတ္လပ္သည့္ ဒီမိုကရက္တစ္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္လာေစေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကို ကူညီေပးရန္။

Mission (ဦးတည္ခ်က္)

– ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ႁခြင္းခ်က္မရွိလြတ္ေျမာက္ေရး၊ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း ျပန္လည္ဝင္ဆံ့ႏိုင္ေရးအတြက္ လိုအပ္ေသာ႐ုပ္ပိုင္း၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ကူညီေပးေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးျဖစ္စဥ္တြင္ ေဘးကင္းလုံၿခဳံစြာ ပါဝင္ခြင့္ ရရွိေစရန္။

– ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားသူမ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရး ကာကြယ္ျမႇင့္တင္သူမ်ားအပါအဝင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအား လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားမွ ကာကြယ္တားဆီးရန္။

– ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ရင္ဆိုင္ႀကဳံေတြ႕ေနရေသာကိစၥရပ္မ်ား၊ ယင္းႏွင့္ဆက္စပ္ပတ္သက္ ေနေသာ ပိုမိုက်ယ္ျပန႔္သည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ျခင္းႏွင့္ ေျဖရွင္းႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားအား ရွာေဖြကူညီျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားကိစၥရပ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ အဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္ဆက္လက္တည္ရွိရန္။

– လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို ႏိုင္ငံတြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာမွ သိရွိေစေရးေဆာင္႐ြက္ရန္ႏွင့့့့္ စည္း႐ုံးလႈံ႕ေဆာ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွတဆင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ ႏိုင္ငံသားႏွင့့့္ ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အေရးမ်ား ပိုမိုသိရွိခံစားလာေစရန္

– အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးအတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစသည့္ အသြင္ကူးေျပာင္း ေရးကာလ တရားမွ်တမႈလုပ္ငန္းစဥ္ကို စိတ္ဝင္စားသည့္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ရန္။

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား

– ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားႏွင့္ မိသားစုမ်ားအား လူသားခ်င္းစာနာမႈအကူအညီမ်ားႏွင့္ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း ပညာမ်ား ကူညီေထာက္ပံ့ျခင္း။

– ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား၊ မိသားစုဝင္မ်ားႏွင့္ အျခားစိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ခံစားေနရသူမ်ားအား စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာျပန္လည္ျမႇင့္တင္ေရးအစီအစဥ္မွ (ေကာင္ဆယ္လင္း)စိတ္ဓါတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ျပန္လည္ျမႇင့္တင္ေရး ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးေပးျခင္း၊ အရပ္ဘက္ လူထုအေျချပဳ အဖြဲ႕အစည္းဝင္မ်ားအား (ေကာင္ဆယ္လင္း) စိတ္ဓါတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ျပန္လည္ျမႇင့္တင္ေရး ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးေပးသည့္ သင္တန္းေပးျခင္း။

– လူ႔့အခြင့္အေရး ကာကြယ္ျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အသိပညာေပး ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ လူ႔့အခြင့္အေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရးမွတ္တမ္းတင္ျခင္းႏွင့္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး ကာလတရားမွ်တမႈသင္တန္းေပးျခင္း။

– ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအေျခအေန၊ အက်ဥ္းေထာင္အေျခအေနႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းႏွင့္ မွတ္တမ္းတင္ျခင္း။

– ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းႏွင့္ မွတ္တမ္းတင္ျခင္းတို႔့မွ ရရွိလာေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအေပၚမူတည္၍ အစီရင္ခံစာမ်ားထုတ္ျပန္ျခင္း၊ ႏိုင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရး စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားကို ျမန္မာဘာသာသို႔ ျပန္ဆိုထုတ္ေဝျခင္း။

– ႏိုင္ငံသားႏွင့္ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အေရးႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ အက်ဥ္းေထာင္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး၊ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားေျပာင္းလဲေရး၊ ဥပေဒေရးရာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ မူဝါဒျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ေရးတို႔ကို အရပ္ဖက္လူထုအေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အစိုးရ၊ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္း။

– ဖိႏွိပ္ေသာ ဥပေဒပုဒ္မမ်ားကို ဖ်က္သိမ္းရန္ သို႔မဟုတ္ ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ရန္ အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို စည္း႐ုံးလႈံ႕ေဆာ္ျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရး စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားကို အစိုးရအေနျဖင့္ လက္မွတ္ေရးထိုးလာႏိုင္ရန္ တိုက္တြန္းျခင္း။

 

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားဆိုတာ ဘာလဲ

ေအေအပီပီ၏ တရားဝင္ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ႏွင့္ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ဖတ္ရႈရန္

ဤေနရာတြင္ ကလစ္လုပ္ပါ။

Criteria-for-AAPP’s-definition-of-a-political-prisoner

Former Myanmar Gov of Political Prisoners Definiation Definition of Political Prisoners in Burmese (Council of Europe)