အမွတ္ (၄၁) သီရိေဇယ်ာလမ္း၊ ဇဝနရပ္ကြက္

သကၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕

ဖုန္း။      (+၉၅) ၉၂၅၄ ၂၁၄ ၁၇၅

စာတုိက္ေသတၱာအမွတ္ ၉၃

မဲေဆာက္၊ တာ့ခရုိင္၊ ၆၃၁၁၀

ထုိင္းႏုိင္ငံ

info@aappb.org