သတင္းအခ်က္လက္ စုေဆာင္းျခင္းႏွင့္ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ား

မိမိတို႔ေအေအပီပီ၏ အဓိကလုပ္ေဆာင္ခ်က္မွာ ျမန္မာျပည္တြင္း၌ ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနသည့္ လူအခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ မွတ္တမ္းတင္ထားရန္ျဖစ္သည္။  မိမိတုိ႔ ေအေအပီပီ၏ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ သုေတသန မွတ္တမ္းျပဳသည့္အဖြဲ႕မွ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရွိ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို အစဥ္တစိုက္ ေစာင့္ၾကည့္အကဲခတ္ေနရုံသာမက ႏိုင္ငံေရးတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ား ဖမ္းဆီးခံရမႈႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖါက္ခံရမႈမ်ားကိုလည္း ေစာင့္ၾကည့္လ်က္ရွိပါသည္။ အဓိကတာဝန္ ေနာက္ထပ္တစ္ခုမွာ  တရားရင္ဆုိင္ေနရေသာ ႏိုင္ငံေရးတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ား၏ စာရင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ ထုိစာရင္းမ်ားအား အပတ္စဥ္ လစဥ္ အတိုးအေလွ်ာ့ စာရင္းသစ္မ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း၊ ႏိုင္ငံေရးတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ား မည္မွ်ဖမ္းဆီးခံရသည္၊ ေထာင္ခ်ခံရသည္၊ လြတ္ေျမာက္သည္ဆိုသည့္ လစဥ္စာရင္းမ်ားအား ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ က်မၼာေရးမေကာင္းေသာ လက္ရွိႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား စာရင္းကုိပါ  မိမိတို႔ေအေအပီပီမွ ျပဳလုပ္လ်က္ရွိပါသည္။

မိမိတို႔ေအေအပီပီ၏ လစဥ္ထုတ္ chronology မ်ားသည္ သတင္းဌာန အသီးသီးမွ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သတင္းမ်ားအား စုေဆာင္းတင္ျပထားျခင္းျဖစ္ျပီး ျပည္တြင္းရွိ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပိုမိုရွင္းလင္းတိက်ေစရန္အတြက္ ေအေအပီပီ၏ ျပည္တြင္းကြန္ရက္မ်ားႏွင့္ ထပ္မံစစ္ေဆးေလ့ရွိပါသည္။ ထိုသတင္းအခ်က္အလက္ စုေဆာင္းျခင္းႏွင့္ သုေတသနအဖြဲ႕မွ  ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရွိ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး အဓိကအေရးပါသည့္ အေျခအေနအခ်က္အလက္မ်ားကို မွတ္တမ္းျပဳထားသည့္ စာတမ္းမ်ား ျပဳလုပ္ကာ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအေရး လႈံ႕ေဆာ္သည့္ မွတ္တမ္းမ်ားကိုလည္း ျပဳလုပ္လ်က္ရွိပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ေပးႏုိင္ရန္အတြက္ ေထာက္ခံကူညီ လုပ္ကိုင္ေပးေနၾကသည့္ ႏိုင္ငံတကာမွ သုေတသီမ်ား၊ အၾကံေပးပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊သတင္းေထာက္မ်ားအား ေအေအပီပီမွ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရသည့္ သတင္းအရင္းအျမစ္၊ အဖိုးမျဖတ္ႏိုင္ေသာ အၾကံညဏ္ေကာင္း မ်ားႏွင့္ သေဘာထားအျမင္မ်ားကိုလည္း ေဝမွ်ေပးပါသည္။

အက်ဥ္းခ်ဳပ္အားျဖင့္ သတင္းအခ်က္လက္ႏွင့္ သုေတသနအဖြဲ႕၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္တြင္ ေအာက္ေဖၚျပပါ အခ်က္မ်ား ပါဝင္သည္။

  • လစဥ္ chronology အစီရင္ခံစာႏွင့္ ႏွစ္ပတ္လည္ အစီရင္ခံစားမ်ား ေရးသား ထုတ္ျပန္ျခင္း။
  • တရားရင္ဆုိင္ေနရေသာ ႏိုင္ငံေရးတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ား၊ လက္ရွိႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား၏ စာရင္းမ်ားကို စီစစ္ျပဳလုပ္ျခင္း။
  • ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအေရးကိစၥအား ေထာက္ခံအားေပးရန္ တိုက္တြန္းလႈံ႔ေဆာ္ရန္အတြက္ မွတ္တမ္းမ်ား ေရးသားထုတ္ေဝျခင္း။
  • သုေတသန စာတမ္းမ်ား ေရးသားထုတ္ေဝျခင္း။
  • ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပသတင္းဌာနမ်ား၊ လူထုအေျချပဳအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ စံုစမ္းေမးျမန္းမႈမ်ား ေမးခြန္းမ်ားကို ေျဖၾကားေပးျခင္း။