လစဥ္သတင္းလႊာ ေအာက္တုိဘာလ၂၀၁၇
AAPP Staff

လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာေဟာေျပာေဆြးေႏြးပဲြမ်ားပို႕ခ် ေပးျခင္း ေအာက္တိုဘာလတြင္းတြင္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP) မွ အေျခခံ လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ေဟာ ေျပာေဆြးေႏြးပြဲေပါင္း (၁၀) ပဲြကိုပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိပဲခူးၿမိဳ႕တြ… Read More

 
ေအေအပီပီေအာက္တုိဘာလအတြက္လစဥ္အစီရင္ခံစာႏွင့္ႏုိင္က်ဥ္းစာရင္းထုတ္ျပန္ခ်က္
AAPP Staff

တစ္လအတြင္းသံုးသပ္ခ်က္ ေအာက္တိုဘာလအတြင္းတြင္ ပို႕ကုန္၊သြင္းကုန္အက္ဥပေဒ၊ ပုဒ္မ ၈ ျဖင့္ ႏွစ္ဦး၊ မတရားအသင္း အက္ဥပေဒ ၁၇(၁)(၂)ျဖင့္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူတစ္ဦး၊ ရာဇသတ္ႀကီး ပုဒ္မ ၅၀၅(ခ)ျဖင့္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ တစ္ဦး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေဝးခြင့္ႏွင့္ စီတန္းလ… Read More

 
စက္တင္ဘာလအတြက္လစဥ္အစီရင္ခံစာႏွင့္လက္က်န္ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားစာရင္းထုတ္ျပန္ခ်က္
AAPP Staff

တစ္လအတြင္းသံုးသပ္ခ်က္ စက္တင္ဘာလတြင္းတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္မွ အရပ္သားတစ္ဦး၊ ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၃၉၂၊ ၄၄၀၊ ၄၄၇၊ ၂၉၄ တို႕ျဖင့္ လယ္သမား အေရးလႈပ္ရွားသူ တစ္ဦး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေဝးခြင့္ႏွင့္ စီတန္းလွည့္လည္ခြင့္ (ၿငိမ္း၊စု၊စီ)ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၉ ျဖင့္ တက္ၾကြလႈပ္ရ… Read More

 
ၾသဂုတ္လအတြက္လစဥ္အစီရင္ခံစာ၊ သတင္းလႊာႏွင့္ လက္က်န္ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားစာရင္းထုတ္ျပန္ခ်က္
AAPP Staff

တစ္လအတြင္းသံုးသပ္ခ်က္ ၾသဂုတ္လတြင္းတြင္ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားမွ တိုင္းရင္းသား ၂၀ ဦး၊ ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၄၄၇၊ ၄၂၇တုိ႕အပါအဝင္ ရာဇသတ္ႀကီး ပုဒ္မမ်ားျဖင့္ လယ္သမား ၁၄ ဦး၊ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒပုဒ္မ ၆၆(ဃ)ျဖင့္ သတင္းေထာက္တစ္ဦး၊ ရာဇသတ္ႀကီး ပုဒ္မ ၅၀၅(ခ)ျဖင့္ ဗကသ… Read More

 
ခ်က္ႏုိ္င္ငံသုိ႔ေလ့လာေရးေရာက္ရွိေနသည့္အဖဲြ႔ဝင္မ်ားဗားဂလက္ဟာဗဲလ္ စာၾကည့္တုိက္သုိ႔ေလ့လာ
AAPP Staff

ခ်က္သမၼတႏုိင္ငံသုိ႔ ေလ့လာေရးခရီးစဥ္ေရာက္ရွိေနသည့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဒုဥကၠဌ ဦးေဆာင္သည့္ အဖဲြ႔သည္ ၆-၉-၂၀၁၇ ရက္ေန႔ ေန႔လည္ ၂နာရီတြင္ ဗားကလက္ဟာဗဲလ္ စာၾကည့္တိုက္သို႔ သြားေရာက္လည္ပတ္ခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမ်က္ေမွာက္အေျခအေနမ်ားေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ ေလ့လာေရးအဖဲြ… Read More

 
ခ်က္ေလ့လာေရးအဖဲြ႔ Pankrac အက်ဥ္းေထာင္သုိ႔သြားေရာက္ေလ့လာ
AAPP Staff

၆ စက္တင္ဘာ ၂၀၁၇ ေန႔ နံနက္ ၉ နာရီ တြင္ အက်ဥ္ဦးစီးဌာန ဒုတိယၫႊန္ခ်ဳပ္ Simon ႏွင့္အဖဲြ႕သည္ ေလ့လာေရးအဖဲြ႕ ၫႊန္ခ်ဳပ္ရံုးအစည္းအေဝးခန္းမတြင္လက္ခံေတြ႕ဆံုၿပီး ခ်က္ႏိုင္ငံအက်ဥ္းေထာင္စနစ္အားရွင္းျပခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ခ်က္ႏိုင္ငံ ပရပ္ၿမိဳ႕ Pankrac အက်ဥ္းေထာင… Read More

 
ခ်က္သမၼတႏုိင္ငံတရားေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ေဆြးေႏြး
AAPP Staff

ခ်က္သမၼတႏုိင္ငံသို႔ ေလ့လာေရးေရာက္ရွိေနေေသာ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဒုဥကၠဌဦးေအးသာေအာင္ ဦးေဆာင္သည့္ ေလ့လာေရးအဖဲြ႔အား ခ်က္သမၼတႏုိင္ငံတရားေရးဝန္ႀကီးဌာနဝန္ ႀကီး Mr.Robert Pelik'anမွ ၅ ရက္ စက္တင္ဘာ ၂၀၁၇ ေန႔တြင္တြ႔ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။… Read More

 
ခ်က္သမၼတႏုိင္ငံ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ ဒုဥကၠဌ Mr Jan Bartosex မွလက္ခံေတြ႔ဆုံ
AAPP Staff

ခ်က္သမၼတႏုိင္ငံသုိ႔ ေလ့လာေရးခရီးေရာက္ရွိေနသည့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေအးသာေအာင္ႏွင့္အဖြဲ႕အား ခ်က္သမၼတႏုိင္ငံ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ ဒုဥကၠဌ Mr Jan Bartosex မွ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးခန္းတြင္လက္ခံေတြ႕ဆုံခဲ့ၿပီး အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ လႊတ္ေတာ္… Read More

 
ခ်က္ႏိုင္ငံျခားေရး ဒုတိယဝန္ႀကီး Mr Vaclav Kolaja ႏွင့္ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြး
AAPP Staff

၄-၉-၂၀၁၇ ရက္ေန႔ ခ်က္ႏိုင္ငံေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ ေန႔လည္ ၃ နာရီအခ်ိန္တြင္ ခ်က္ႏိုင္ငံျခားေရး ဒုတိယဝန္ႀကီး Mr Vaclav Kolaja မွ ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဒုတိယနာယက၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ဒုတိယဥကၠဌ ဦးေအးသာေအာင္ဦးေဆာင္ေသာ ေလ့လာေရးအဖြဲ႕အား ႏိုင္ငံျခားေရး… Read More

 
အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဒုဥကၠဌႏွင့္အဖဲြ႔ ခ်က္ႏုိင္ငံသုိ႔ေလ့လာေရးထြက္ခြာ.
AAPP Staff

ဦးေအးသာေအာင္(အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဒုဥကၠဌ) ဦးေဆာင္ၿပီး အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးသိမ္းေဆြ၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးမ်ိဳးႏုိင္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း မွ တဲြဘက္အတြင္းေရးမွဴးဦးဘိုၾကည္၊ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူည… Read More

 

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (ေအေအပီပီ)

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (ေအေအပီပီ) သည္ ထိုင္းႏုိင္ငံ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕တြင္ အေျချပဳသည့္ အစုိးရမဟုတ္ေသာ လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔အစည္း တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ေအေအပီပီအား ၂၀၀၀ ခုႏွစ္တြင္စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားျဖင့္ အလုပ္မ်ားလုပ္ကိုင္လ်က္ရွိပါသည္။
၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွ စတင္ၿပီး မိမိတို႔ေအေအပီပီ၏ ရုံးခြဲမ်ားအား ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရွိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႏွင့္ မႏၱေလးၿမိဳ႕မ်ားတြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ လက္က်န္ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား လြတ္ေျမာက္ရန္အတြက္ႏွင့္ ထိုႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား လြတ္ေျမာက္လာၿပီးေနာက္ သူတုိ႔၏ ဘဝမ်ား ပိုမုိေကာင္းမြန္လာရန္ စည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္ တိုက္တြန္းေျပာဆုိခဲ့၊ ေျပာဆုိလ်က္ရွိပါသည္။ မိမိတုိ႔မွ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားစြာႏွင့္ ၎တုိ႔၏မိသားစုဝင္မ်ားအား ေထာက္ပံ့ကူညီေပးခဲ့ပါသည္။ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပိုမုိသိရွိႏုိင္ရန္အတြက္: ဤေနရာတြင္ ဖတ္ပါ။ မိမိတုိ႔၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား

A brief introduction to what we do

စည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္ျခင္းႏွင့္ တိုက္တြန္းျခင္း

ေအေအပီမွ လက္က်န္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား အားလံုး ခြ်င္းခ်က္မရွိ အျမန္ဆံုး လြတ္ေျမာက္လာေစေရးအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း၌သာမကာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပင္ပတြင္လည္း ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအေရး စည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္မႈမ်ား ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။

စည္းရုံးလႈ႔ံေဆာ္ျခင္းႏွင့္ တုိက္တြန္းႏႈိးေဆာ္ျခင္း အဖြဲ႔၏ အဓိကတာဝန္သည္ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားျဖစ္ေသာ Read more ➤

စိတ္ဓါတ္ျပန္လည္ ျမႇင့္တင္ေရး အစီအစဥ္ (MHAP)

ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား ခံစားေနရသည့္ စိတ္ဒဏ္ရာရျခင္း၊ စိတ္ဓါတ္က်ဆင္းျခင္း၊ စိတ္ဒဏ္ရာ ျဖစ္ေစေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ား ကို ႀကံဳေတြ႔ၿပီး ေနာက္ ခံစားရေသာ စိတ္ဖိစီးမႈမ်ား (PTSD)ႏွင့္ စိတ္ပူပန္ျခင္း စသည့္စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာျပႆနာမ်ားမွ ျပန္လည္ေကာင္းမြန္လာရန္ ၎တုိ႔အား ေထာက္ပံ့ကူညီမႈေပးေရးအတြက္ စိတ္ဓါတ္ျပန္လည္ျမႇင့္တင္ေပးျခင္း အစီအစဥ္ (MHAP) ကို ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (ျမန္မာႏိုင္ငံ) မွ ဂၽြန္ေဟာ့ကင္းတကၠသိုလ္ (JHU) ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။. Read more ➤

ပညာေရးႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ကူညီပံ့ပိုးျခင္း အစီအစဥ္

ယခင္ကာလမ်ားတြင္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ေဟာင္းမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ မိသားစုဝင္မ်ားသည္ အစုိးရအာဏာပိုင္တုိ႔၏ ကန္႔သတ္ခံရျခင္းႏွင့္ ေငြေၾကးအခက္အခဲမ်ား ရွိသည့္အတြက္ အလုပ္ ျပန္လည္ မလုပ္ကိုင္ႏိုင္ျခင္း၊ ပညာေရးမ်ားကို Read more ➤

မွတ္တမ္းျပဳျခင္းႏွင့္ သုေတသနျပဳလုပ္ျခင္း

မွတ္တမ္းျပဳျခင္းႏွင့္ သုေတသနအဖြဲ႔၏ လုပ္ငန္း တာဝန္မ်ားမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ႏုိင္ငံေရးအခင္းအက်င္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အစီရင္ခံစာမ်ား ထုတ္ျပန္ျခင္း၊ မွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္ ကိန္းဂဏန္းမ်ား ျပဳစုၿပီး မိမိတိို႔၏ ဝက္ဆိုဒ္ႏွင့္ လူမႈကြန္ယက္မ်ားမွ တစ္ဆင့္ ျဖန္ေဝေပးျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ Read more ➤