အက်ဥ္းေထာင္စနစ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလက္စဲြ
AAPP Staff

လက္ရွိအေျခအေနတြင္ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး တရား၀င္ စစ္ေဆးႏိုင္ေသာ အဖဲြ႕မ်ား ရွိေနျပီးျဖစ္ပါသည္။ အနည္းဆံုး ျမန္မာႏိုင္ငံလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ သတင္းမီဒီယာမ်ား အေနျဖင့္လည္း အက်ဥ္းေထာင္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသ… Read More

 
ေအအပီပီလစဥ္အစီရင္ခံစာထုတ္ျပန္ခ်က္ႏွင့္ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားစာရင္းထုတ္ျပန္ခ်က္
AAPP Staff

တစ္လအတြင္းသံုးသပ္ခ်က္ ေမလတြင္းတြင္ လယ္သမား ၂၀ ဦး၊ လယ္သမားအေရးလႈပ္ရွားသူ တစ္ဦး၊ အလုပ္သမားအေရးလႈပ္ရွားသူ တစ္ဦး၊ ဆက္သြယ္ ေရးဥပေဒ ပုဒ္မ ၆၆(ဃ) ျဖင့္ ႏွစ္ဦးအပါအဝင္ စုစုေပါင္း ၂၄ ဦး ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရသည္။ ေမလတြင္း ၂၁ ဦး ျပစ္ ဒဏ္ခ်မွတ္ခံခဲ့ရသည္။ ထို ၂၁… Read More

 
ျမန္မာႏုိင္ငံအမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္မွ ေအေအပီပီသုိ႔ လာေရာက္လည္ပတ္
AAPP Staff

ယေန႔ ၆ ဇြန္လ ၂၀၁၇ တြင္ ျမန္မာႏိုုင္ငံအမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္မွ ေကာ္မရွင္နာမ်ားျဖစ္ေသာ ဦးယုုလြင္ေအာင္၊ ေဒါက္တာျမင့္ၾကည္၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးဖုုန္းၾကြယ္၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးသူရေက်ာ္၊ လူ႔အခြင့္အေရးအရာရွိ ဦးရဲေနာင္လြင္တိုု႔ ႏိုုင္ငံေရး… Read More

 
အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီႏွင့္ေအေအပီပီေဆြးေႏြး.
AAPP Staff

ယေန႔ ၂၂ ေမ ၂၀၁၇ ေန႔ ေန႔လည္ ၁၄ နာရီအခ်ိန္တြင္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ေရးရာေဆာင္အမွတ္ (I-16) ၌ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ ဥကၠဌဦးေဇာ္မင္း၊ အဖဲြ႔ဝင္ ဦးေအာင္သိန္းတုိ႔ႏွင့္ ေအေအပီပီမွ တဲြဘက္အတြင္းေရးမွဴး ဦးဘုိၾကည္၊ ဦေအာင္မ်ိဳးေက်ာ္၊ ဦးေဇာ္မုိးတ… Read More

 
ေရွ႕ေန ေဒၚခင္ခင္ေက်ာ္ႏွင့္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ ကိုသန္းထုိက္တို႕၏ တရားစီရင္မႈၾကန္႕ၾကာေနျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ ၍ သေဘာထား ထုတ္ျပန္ခ်က္
AAPP Staff

ရက္စြဲ။           ။ ေမလ (၁၈) ရက္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္   ေရွ႕ေန ေဒၚခင္ခင္ေက်ာ္ႏွင့္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ ကိုသန္းထုိက္တို႕၏ တရားစီရင္မႈၾကန္႕ၾကာေနျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ ၍ သေဘာထား ထုတ္ျပန္ခ်က္   ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ မတ္လတြင္ အမ်ိဳးသား ပညာေရးဥပေဒကို ဆန္႕က်င္ဆ… Read More

 
ေအေအပီပီမွ လက္က်န္ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားစာရင္းႏွင့္ ဧၿပီလအတြက္ လစဥ္အစီရင္ခံစာထုတ္ျပန္ခ်က္
AAPP Staff

လက္ရွိအေျခအေနအက်ဥ္းခ်ဳပ္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလကုန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း၌ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားေၾကာင့္ ဖမ္းဆီး ထိန္း သိမ္းခံထားရသူ ၃၀၅ ဦးရွိသည္။ ထိုထဲမွ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား စုစုေပါင္း ၉၉ ဦး အက်ဥ္းက်ခံေန ရၿပီး တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူ ၉၁ ဦးသည္ ေထာင္… Read More

 
မတ္လ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ လစဥ္အစီရင္ခံစာ
AAPP Staff

  လစဥ္အစီရင္ခံစာသုံးသပ္ခ်က္အျပည့္အစုံကုိေဒါင္းေလာ့ရယူရန္ March Month in Review (Finalized Burmese-PDF) လစဥ္သတင္းေဖာ္ျပခ်က္အား ေဒါင္းေလာ့ရယူရန္ March Chronology(Burmese-PDF) လစဥ္သတင္းစဥ္ ေဒါင္းေလာ့ရယူရန္ March Newsletter FINAL လက္က်န္ႏုိ… Read More

 
ေအေအပီပီ ႏွင့္ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ဥကၠဌႏွင့္အဖဲြ႔ေတြ႔ဆုံ
AAPP Staff

၂၂-၃-၂၀၁၇ ရက္ေန႔ညေန ၄ နာရီအခ်ိန္ ပဲခူးတိုင္းလႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌရံုးခန္းတြင္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ ဦးခင္ေမာင္ရင္။ဒုဥကၠဌဦးၾကည္ဇင္။ ပညာေရး က်န္းမာေရး လူမႈေရး အလုပ္သမားေရးရာေကာ္မတီဥကၠဌ ေဒါက္တာေက်ာ္ေက်ာ္ တို႔ႏွင့္ ေအေအပီပီမွ ကိုေအာင္မ်ဳိးေက်ာ္-ကိုလြင္မိုးျမင့္ -ပဲ… Read More

 
ေဖေဖာ္ဝါရီ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအေျခအေနျပ လစဥ္အစီရင္ခံစာႏွင့္ လက္က်န္ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားစာရင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္
AAPP Staff

တစ္လအတြင္းသံုးသပ္ခ်က္ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္းတြင္ ၉၂ ဦး ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရသည္။ ၎တို႕ထဲမွ ၉၀ ဦးသည္ တိုင္းရင္းသားမ်ားျဖစ္ၿပီး တစ္ဦးသည္ ဆယ္သြယ္ေရးဥပေဒ၊ ပုဒ္မ ၆၆(ဃ)ျဖင့္ ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရကာ က်န္တစ္ဦးသည္ ၿငိမ္း၊စု၊စီအက္ဥပေဒပုဒ္မ ၁၉ ျဖင့္ ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရသည္။ ေဖေဖာ္… Read More

 
ဇန္နဝါရီလအတြက္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအေျခအေနျပလစဥ္အစီရင္ခံစာႏွင့္ လက္က်န္ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားစာရင္း
AAPP Staff

လက္ရွိအေျခအေနအက်ဥ္းခ်ဳပ္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလကုန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ တြင္း၌ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားေၾကာင့္ ဖမ္းဆီး ထိန္း သိမ္းခံထားရသူ ၂၅၀ ဦးရွိသည္။ ထိုထဲမွ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား စုစုေပါင္း ၈၆ ဦး အက်ဥ္း က်ခံေနရၿပီး တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူ ၉၀ ဦးသည္… Read More

 

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (ေအေအပီပီ)

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (ေအေအပီပီ) သည္ ထိုင္းႏုိင္ငံ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕တြင္ အေျချပဳသည့္ အစုိးရမဟုတ္ေသာ လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔အစည္း တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ေအေအပီပီအား ၂၀၀၀ ခုႏွစ္တြင္စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားျဖင့္ အလုပ္မ်ားလုပ္ကိုင္လ်က္ရွိပါသည္။
၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွ စတင္ၿပီး မိမိတို႔ေအေအပီပီ၏ ရုံးခြဲမ်ားအား ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရွိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႏွင့္ မႏၱေလးၿမိဳ႕မ်ားတြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ လက္က်န္ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား လြတ္ေျမာက္ရန္အတြက္ႏွင့္ ထိုႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား လြတ္ေျမာက္လာၿပီးေနာက္ သူတုိ႔၏ ဘဝမ်ား ပိုမုိေကာင္းမြန္လာရန္ စည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္ တိုက္တြန္းေျပာဆုိခဲ့၊ ေျပာဆုိလ်က္ရွိပါသည္။ မိမိတုိ႔မွ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားစြာႏွင့္ ၎တုိ႔၏မိသားစုဝင္မ်ားအား ေထာက္ပံ့ကူညီေပးခဲ့ပါသည္။ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပိုမုိသိရွိႏုိင္ရန္အတြက္: ဤေနရာတြင္ ဖတ္ပါ။ မိမိတုိ႔၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား

A brief introduction to what we do

စည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္ျခင္းႏွင့္ တိုက္တြန္းျခင္း

ေအေအပီမွ လက္က်န္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား အားလံုး ခြ်င္းခ်က္မရွိ အျမန္ဆံုး လြတ္ေျမာက္လာေစေရးအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း၌သာမကာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပင္ပတြင္လည္း ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအေရး စည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္မႈမ်ား ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။

စည္းရုံးလႈ႔ံေဆာ္ျခင္းႏွင့္ တုိက္တြန္းႏႈိးေဆာ္ျခင္း အဖြဲ႔၏ အဓိကတာဝန္သည္ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားျဖစ္ေသာ Read more ➤

စိတ္ဓါတ္ျပန္လည္ ျမႇင့္တင္ေရး အစီအစဥ္ (MHAP)

ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား ခံစားေနရသည့္ စိတ္ဒဏ္ရာရျခင္း၊ စိတ္ဓါတ္က်ဆင္းျခင္း၊ စိတ္ဒဏ္ရာ ျဖစ္ေစေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ား ကို ႀကံဳေတြ႔ၿပီး ေနာက္ ခံစားရေသာ စိတ္ဖိစီးမႈမ်ား (PTSD)ႏွင့္ စိတ္ပူပန္ျခင္း စသည့္စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာျပႆနာမ်ားမွ ျပန္လည္ေကာင္းမြန္လာရန္ ၎တုိ႔အား ေထာက္ပံ့ကူညီမႈေပးေရးအတြက္ စိတ္ဓါတ္ျပန္လည္ျမႇင့္တင္ေပးျခင္း အစီအစဥ္ (MHAP) ကို ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (ျမန္မာႏိုင္ငံ) မွ ဂၽြန္ေဟာ့ကင္းတကၠသိုလ္ (JHU) ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။. Read more ➤

ပညာေရးႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ကူညီပံ့ပိုးျခင္း အစီအစဥ္

ယခင္ကာလမ်ားတြင္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ေဟာင္းမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ မိသားစုဝင္မ်ားသည္ အစုိးရအာဏာပိုင္တုိ႔၏ ကန္႔သတ္ခံရျခင္းႏွင့္ ေငြေၾကးအခက္အခဲမ်ား ရွိသည့္အတြက္ အလုပ္ ျပန္လည္ မလုပ္ကိုင္ႏိုင္ျခင္း၊ ပညာေရးမ်ားကို Read more ➤

မွတ္တမ္းျပဳျခင္းႏွင့္ သုေတသနျပဳလုပ္ျခင္း

မွတ္တမ္းျပဳျခင္းႏွင့္ သုေတသနအဖြဲ႔၏ လုပ္ငန္း တာဝန္မ်ားမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ႏုိင္ငံေရးအခင္းအက်င္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အစီရင္ခံစာမ်ား ထုတ္ျပန္ျခင္း၊ မွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္ ကိန္းဂဏန္းမ်ား ျပဳစုၿပီး မိမိတိို႔၏ ဝက္ဆိုဒ္ႏွင့္ လူမႈကြန္ယက္မ်ားမွ တစ္ဆင့္ ျဖန္ေဝေပးျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ Read more ➤