ေအအေပီပီမွက်င္းပခဲ့သည့္ လူ႔အခြင့္အရေးအသိပညာေပးေဆြးေႏြးပဲြမွတ္တမ္းမ်ား

ေအေအပီပီမွႀကီးမွဴးက်င္းပသည့္ လူ႔အခြင့္အေရးအသိပညာေပးေဆြးေႏြးပဲြ မွတ္တမ္းအပိုင္း (2)

ေအေအပီပီမွႀကီးမွဴးက်င္းပသည့္ လူ႔အခြင့္အေရးအသိပညာေပးေဆြးေႏြးပဲြ မွတ္တမ္းအပိုင္း (2)ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း(AAPP) မွက်င္းပျပဳလုပ္သည့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ အသိပညာေပးေဆြးေႏြးပဲြ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၁) ရက္မွ ေအာက္တုိဘာလ ၂၀ ရက္ထိ ေက်ာင္းေပါင္း ၇၄ ေက်င္းတြင္က်င္းပခဲ့ပါသည္။အဆုိပါေဆြးေႏြးပဲြမ်ားတြင္ အႏုပညာရွင္မ်ား၊ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖဲြ႔မွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္း ရဲေဘာ္ရဲဘက္မ်ားမွ ပူးေပါင္းပါဝင္ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ၾကပါသည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၁) ရက္မွ ေအာက္တုိဘာလ ၂၀ ရက္ထိ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းမွ အစိုးရအထက္တန္းေက်ာင္း ၆၈ ေက်ာင္းႏွင့္ ပုဂၢလိကေက်ာင္းမ်ား ၆ ေက်ာင္း၊ စုစုေပါင္း ေက်ာင္းေပါင္း ၇၄ ေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူေပါင္း ၃၁၈၀၃ ဦးအား လူ႔အခြင့္အေရးအသိပညာေပးေဆြးေႏြးေပးႏုိင္ခဲ့ၿပီး အသိပညာေပး လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ား၊ ပိုစတာမ်ားအားလည္း က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ျဖန္႔ေဝေဆာင္ရြက္ႏုိ္င္ခဲ့ပါသည္။

Posted by Assistance Association for Political Prisoners (Burma) on Monday, 19 March 2018

ေအေအပီပီမွႀကီးမွဴးက်င္းပသည့္ လူ႔အခြင့္အေရးအသိပညာေပးေဆြးေႏြးပဲြမွတ္တမ္း (၁)

ေအေအပီပီမွႀကီးမွဴးက်င္းပသည့္ လူ႔အခြင့္အေရးအသိပညာေပးေဆြးေႏြးပဲြမွတ္တမ္း (၁)ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း(AAPP) မွက်င္းပျပဳလုပ္သည့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ အသိပညာေပးေဆြးေႏြးပဲြ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၁) ရက္မွ ေအာက္တုိဘာလ ၂၀ ရက္ထိ ေက်ာင္းေပါင္း ၇၄ ေက်င္းတြင္က်င္းပခဲ့ပါသည္။အဆုိပါေဆြးေႏြးပဲြမ်ားတြင္ အႏုပညာရွင္မ်ား၊ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖဲြ႔မွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္း ရဲေဘာ္ရဲဘက္မ်ားမွ ပူးေပါင္းပါဝင္ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ၾကပါသည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၁) ရက္မွ ေအာက္တုိဘာလ ၂၀ ရက္ထိ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းမွ အစိုးရအထက္တန္းေက်ာင္း ၆၈ ေက်ာင္းႏွင့္ ပုဂၢလိကေက်ာင္းမ်ား ၆ ေက်ာင္း၊ စုစုေပါင္း ေက်ာင္းေပါင္း ၇၄ ေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူေပါင္း ၃၁၈၀၃ ဦးအား လူ႔အခြင့္အေရးအသိပညာေပးေဆြးေႏြးေပးႏုိင္ခဲ့ၿပီး အသိပညာေပး လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ား၊ ပိုစတာမ်ားအားလည္း က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ျဖန္႔ေဝေဆာင္ရြက္ႏုိ္င္ခဲ့ပါသည္။

Posted by Assistance Association for Political Prisoners (Burma) on Monday, 19 March 2018