လူ႔အခ ြင့္အ ေရးႏွင့္ အက်ဥ္းေထာင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အလားအလာ အလုပ္ရုံေဆ ြးေႏြးပဲြ

၁။ ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မ႐ွင္ ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေ႐ွာက္ေရးအသင္း (AAPP) တို႔ ပူးေပါင္း၍ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ အက်ဥ္းေထာင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အလားအလာ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲကို ၉-၃-၂၀၁၉ ရက္ေန႔တြင္ ေနျပည္ေတာ္႐ိွ မန္းျမန္မာ ဟိုတယ္၌ စတင္က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။
၂။ အဆိုပါ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳးသား လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မ႐ွင္မွ ေကာ္မ႐ွင္အဖြဲ႔၀င္မ်ား၊အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေ႐ွာက္ေရးအသင္း (AAPP) မွ တာ၀န္႐ိွသူမ်ား၊ အက်ဥ္းဦးစီးဌာနမွ အျငိမ္းစား အရာထမ္းမ်ား၊ ICRC မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား စုစုေပါင္း ၄၉ ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။
၃။ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲ ပထမေန႔ အစီအစဥ္အရျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ ျပည္သူ႔ေရးရာစီမံခန္႔ခြဲမွဳ ေကာ္မတီဥကၠဌ ေဒါက္တာေအာင္ထြန္းခိုင္က အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားျခင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳးသား လူ႔အခြင့့္အေရးေကာ္မ႐ွင္ အဖြဲ႔၀င္ ဦးယုလြင္ေအာင္က အမွာစကားေျပာၾကားျခင္း၊ ႏိုင္ငံေရး
အက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေ႐ွာက္ေရးအသင္း (AAPP) မွ အတြင္းေရးမွဴး ဦးတိတ္ႏိုင္က အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပျပဳလုပ္ရျခင္းရည္႐ြယ္ခ်က္ကို ႐ွင္းလင္းေျပာၾကားျခင္းတို႔ကို ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၾကပါသည္။
၄။ ဆက္လက္၍ အစီအစဥ္အရ ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသား လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မ႐ွင္မွ ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႔၀င္ ဦးယုလြင္ေအာင္က အက်ဥ္းေထာင္ႏွင့္ အက်ဥ္းစခန္းမ်ား စစ္ေဆးမွဳ အေျခအေနကို ႐ွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ၿပီး အက်ဥ္းေထာင္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ရာ တက္ေရာက္လာသူမ်ားက အစုအဖြဲ႔အလိုက္ ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္တင္ျပျခင္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါသည္။
၅။ ညေနပိုင္းတြင္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း၊ တြဲဖက္အတြင္းေရးမႉး ဦးဘိုၾကည္မွ အက်ဥ္းေထာင္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို တင္ျပေဆြးေႏြးျခင္း၊ အစုအဖြဲ႔အလိုက္
ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္တင္ျပျခင္းမ်ား ၊ ဦးေဇာ္ထြန္း(ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္(ၿငိမ္း)၊ အက်ဥ္းဦးစီးဌာန) မွ အက်ဥ္းေထာင္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ ၁၀-၃-၂၀၁၉ ရက္ေန႔တြင္ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲကို ဆက္လက္က်င္းပ ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

ကုိးကား MNHRC မွသတင္းကုိျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။

ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရန္
ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း
တိတ္ႏုိင္ အတြင္းေရးမွဴး +၉၅(၀)၉၄၂၈၀၂၃၈၂၈
ဘုိၾကည္ တဲြဘက္အတြင္းေရးမွဴး +၉၅(၀) ၉၄၂၅၃၀ ၈၈၄၀
ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏုိင္ပါသည္။