၂၅ ႏွစ္ေျမာက္ ကမၻာ႔စာနယ္ဇင္းလြတ္လပ္ခြင့္ေန႔ ထုတ္ျပန္ခ်က္

Finalized Graphic Photo

AAPP New Letterhead_2016

 

ရက္စြဲ။  ။ ေမလ ၃ ရက္၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္

၂၅ ႏွစ္ေျမာက္ ကမၻာ႔စာနယ္ဇင္းလြတ္လပ္ခြင့္ေန႔တြင္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီ ေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း(ေအေအပီပီ)သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း စာနယ္ဇင္းလြတ္လပ္ခြင့္က်ဆင္းလာျခင္း ႏွင့္အတူ ႏိုင္ငံသားႏွင့္ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အေရးမ်ားေလ်ာ့နည္းလာျခင္းအေပၚ စိုးရိမ္မႈမ်ားပိုမိုျမင့္တက္လာပါသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ကမာၻ႔သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ေန႔မွ တစ္ႏွစ္အတြင္း သတင္းသမားမ်ားသည္ မတရား ဖမ္းဆီးဖိႏွိပ္မႈမ်ားႏွင့္ ေႏွာင့္ယွက္မႈမ်ားအား ဆက္လက္ရင္ဆိုင္ေနၾကရသည္ကို ရိုက္တာ(Reuters) သတင္းဌာနမွ သတင္းေထာက္ ႏွစ္ဦးျဖစ္သည့္ ကိုသက္ဦးေမာင္ ေခၚ ကိုဝလံုး၊ ကိုေက်ာ္စိုးဦး ေခၚ ကိုမိုးေအာင္ႏွင့္ ယေန႔ျမန္မာ (Myanmar Now) သတင္းဌာနမွ သတင္းေထာက္ခ်ဳပ္ ကိုေဆြဝင္းတို႕ ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရျခင္း၊ အလြတ္တန္းသတင္းေထာက္ ကိုေအာင္ႏိုင္စိုး ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံခဲ့ရျခင္းတို႔မွ   ထင္ရွားစြာ ျမင္ေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။

သတင္းမီဒီယာႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီ၏ အဓိကက်ေသာအခန္းက႑တစ္ခု ျဖစ္ၿပီး လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းအတြင္းတြင္လည္း အေရးပါေသာအခန္းက႑မွ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိသည္။ ႏိုင္ငံသားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အေရးမ်ားကိုဖိႏွိပ္ပါက လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းတစ္ခုလံုး ထိခိုက္နစ္နာမည္ျဖစ္သည္။ အာဏာရွိသူမ်ားမွ က်ဴးလြန္ေသာခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုျခင္းႏွင့္ က်ဴးလြန္သူမ်ားကို တာဝန္ခံရန္ ေတာင္းဆိုျခင္းတို႔မရွိပါက က်ဴးလြန္သူမ်ားအေနျဖင့္ ျပစ္ဒဏ္မွကင္းလြတ္ခြင့္ရေနျခင္းႏွင့္ တရားမွ်တမႈမရွိျခင္း တို႔သည္ ဆက္လက္ရွိေနမည္ျဖစ္သည္။

လက္ရွိတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း လက္က်န္ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၁၃ ဦးရွိၿပီး ထိုထဲမွအမ်ားစုသည္ ႏွစ္ရွည္ ေထာင္ဒဏ္က်ခံေနရသူမ်ားျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားအတြက္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ ၇၄ ဦး သည္ ေထာင္တြင္းမွေန၍ တရားရင္ဆိုင္ေနၾကရၿပီး ၁၂၀ ဦးသည္ ေထာင္ျပင္ပမွေန၍ တရားရင္ဆိုင္ေနၾကရ သည္ကိုလည္း ေမ့ေပ်ာက္ထား၍မရပါ။

ယေန႕က်ေရာက္ေသာစာနယ္ဇင္းလြတ္လပ္ခြင့္ေန႕တြင္ အမွန္တရားကိုထုတ္ေဖာ္ခဲ့ျခင္းအတြက္ ထိခိုက္နစ္နာ ခဲ့ၾကရေသာ သတင္းသမားမ်ားအားလံုးကို မိမိတို႕ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (ေအေအပီပီ)မွ အသိအမွတ္ျပဳမွတ္တမ္းတင္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ အစိုးရအား အေျခခံက်ေသာ စာနယ္ဇင္း လြတ္လပ္ခြင့္ အခန္းက႑ကို ေလးစားရန္၊ လက္က်န္ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကို အျမန္ဆံုးျပန္လႊတ္ေပးရန္ ႏွင့္ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ ကန္႕သတ္ျခင္းခံေနရေသာ သတင္းသမားမ်ားကို ကူညီပံ့ပိုးေပးရန္ အေလးအနက္ ေတာင္းဆိုပါသည္။

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း