ေအေအပီပီမွ ၾသဂုတ္လအတြက္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအေျခအေနျပ လစဥ္အစီရင္ခံစာႏွင့္ လက္က်န္ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားစာရင္း

naung-cho-town-ship-courtcredit-mizzima-news-agency

လက္ရွိအေျခအေန အက်ဥ္းခ်ဳပ္

၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လကုန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အက်ဥ္းေထာင္မ်ား အတြင္း ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား စုစုေပါင္း ၈၆ ဦး အက်ဥ္းက်ခံ ေနရသည္။ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူ ၁၂၀ ဦးသည္ ႏိုင္ငံေရး လႈပ္ရွားမႈ မ်ားေၾကာင့္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ တရားရင္ဆိုင္ေနရၿပီး ထိုထဲမွ ၃၅ ဦးသည္ ေထာင္တြင္းမွေန၍ တရားရင္ဆိုင္ေနရသည္။
တစ္လအတြင္း သံုးသပ္ခ်က္
၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လတြင္ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားမွ အရပ္သား ခုႏွစ္ဦး ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရၿပီး လယ္သမား ၂၂ ဦး တရားစဲြဆိုခံခဲ့ရသည္။ ယခုလတြင္ လယ္သမား ၃၅ ဦးအား စဲြဆိုထားေသာ စြဲခ်က္မ်ားကို ရုပ္သိမ္းေပးခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားသံုးဦးမွာမႈ က်န္းမာေရး ဆိုးရြားလ်က္ရွိ ေၾကာင္းသိရွိရသည္။

တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ား၊ လယ္သမားမ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသားမ်ားကို တရားစဲြဆိုရန္ႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ရန္ ဖိႏွိပ္ထားေသာ ဥပေဒမ်ားကို ဆက္လက္ အသံုးျပဳလ်က္ရွိသည္။ ၾသဂုတ္လ ၁၅ ရက္ေန႕တြင္ ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၄၂၇၊ ၄၄၇၊ ၅၀၆၊ ၂၉၄ တို႕ျဖင့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ကတည္းက တရားစဲြဆိုခံခဲ့ရေသာ ေနာင္ခ်ိဳၿမိဳ႕နယ္မွ လယ္သမားမ်ား သည္ ၎တို႕၏ ၅၂ ႀကိမ္ေျမာက္ရံုးခ်ိန္းကို တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ သစ္ေတာဥပေဒ၊ သစ္ေတာ စိုက္ခင္းမ်ားကို က်ဴးေက်ာ္မႈတို႕ျဖင့္ တရား စဲြဆိုခံခဲ့ရေသာ လပြတၱာၿမိဳ႕နယ္မွ လယ္သမား ၁၂ ဦးသည္ ၎တို႕၏ ပထမအႀကိမ္ ရံုးခ်ိန္းကို တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ၾသဂုတ္လ ၁၉ ရက္ေန႕ တြင္ စစ္ကိုင္း အလုပ္သမားအခြင့္အေရးေတာင္းဆို ဆႏၵျပပဲြတြင္ ပါဝင္ ခဲ့ၾကေသာ အလုပ္သမားႏွင့္ ေက်ာင္းသား ၁၅ ဦးအနက္ ေက်ာင္းသား ငါးဦးသည္ တရားစီရင္ေရးအား ဆက္လက္ သပိတ္ေမွာက္ခဲ့ၾကၿပီး က်န္ရွိသည့္ အလုပ္သမား ၁၀ ဦးသည္ သပိတ္ေမွာက္ျခင္းကို ရပ္တန္႕ ခဲ့ကာ စတင္ ၍ တရားရင္ဆိုင္ခဲ့ၾကသည္။

မီဒီယာ၊ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံသားတို႕အေပၚ ကန္႕သတ္ထားမႈမ်ားသည္ ယခုလတြင္လည္း ဆက္လက္ရွိေနသည္။ ၾကက္ဖႀကီး လူမႈကြန္ရက္စာ မ်က္ႏွာကို သံုးစြဲကာ စစ္ကပ္ကို အသေရဖ်က္သည္ဟု စြပ္စြဲခံခဲ့ရၿပီး ေနာက္ ကိုလွဖုန္းသည္ ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒ၊ ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၅၀၅/ခ၊ ႏိုင္ငံေတာ္အလံ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၆ တို႕ျဖင့္ စဲြခ်က္တင္ျခင္းကို ခံခဲ့ရသည္။ ထို႕ျပင္ တမူးခရိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမွ တမူး တိုင္းရင္းသားဖို ရမ္ က်င္းပရန္ တားျမစ္ခဲ့သည္။ ကူကီးတိုင္းရင္းသားသည္ တိုင္းရင္း သားစာရင္းတြင္ ပါဝင္ျခင္းမရွိပဲ ဖိုရမ္က်င္းပခြင့္ျပဳလိုက္ပါက ျပႆနာ ျဖစ္ပြားႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ စစ္တပ္မွ အရပ္သားမ်ားကို ဆက္လက္ ဖမ္းဆီး၊ ထိန္းသိမ္းထားလ်က္ရွိသည္။ ရွမ္းျပည္နယ္၊ နမ့္ဆန္ၿမိဳ႕နယ္၊ မန္ပိန္း ေက်းရြာမွ ရြာသား ငါးဦးသည္ စစ္တပ္မွ မတရားဖမ္းဆီး၊ ထိန္းသိမ္းျခင္းကို ခံခဲ့ရၿပီး ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ရွထူးဇြပ္ရြာမွ ရြာသား ႏွစ္ဦး သည္လည္း စစ္တပ္မွ ဖမ္းဆီးထားျခင္းခံခဲ့သည္။

ၾသဂုတ္လတြင္းတြင္ လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အေျခအေနမ်ားထဲမွ တိုး တက္မႈတစ္ခ်ိဳ႕ရွိလာသည္ကို ေတြ႕ျမင္ႏိုင္သည္။ ယခုလတြင္ ယခင္ အစိုးရေဟာင္း လက္ထက္က ပိုင္နက္က်ဴးလြန္ျခင္းအတြက္ တရားစြဲဆို ခံထားရေသာ လယ္သမား ၃၅ ဦး ၏ အမႈမ်ားကို ေနျပည္ေတာ္ စည္ ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီမွ ရုပ္သိမ္းေပးခဲ့သည္။ ၎ျပင္ အစိုးရသစ္၏ ရက္တစ္ရာစီမံခ်က္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္ အမည္ပ်က္စာရင္းသြင္းခံ ထားရသူ ၆၁၉ ဦး (ျမန္မာႏိုင္ငံသား ၂၄၈ဦး၊ ႏိုင္ငံျခားသား၃၇၁ဦး) တို႕အား အမည္ပ်က္စာရင္းမွ ဖယ္ရွားေပးခဲ့သည္။ ထို႕ျပင္ ၾသဂုတ္လ ၂၄ ရက္ေန႕တြင္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္မွ ၁၉၅၀ အေရးေပၚစီမံမႈအက္ ဥပေဒပုဒ္မ ၅ (ည) အား ရုပ္သိမ္းရန္ အတည္ျပဳခဲ့သည္။

ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရန္
ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း
တိတ္ႏုိင္ အတြင္းေရးမွဴး +၆၆(၀)၈၁၂၈၇၈ ၇၅၁
ဘုိၾကည္ တဲြဘက္အတြင္းေရးမွဴး +၉၅(၀)၉၄၂၅၃၀ ၈၈၄၀

လစဥ္အစီရင္ခံစာအျပည့္အစုံ ေဒါင္းေလာ့ရယူရန္ august-chronology-bur

လက္က်န္ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားစာရင္း   86-remaining-pp-list-updated-on-31-aug-2016

လက္က်န္အမႈရင္ဆုိင္ေနရဆဲ စာရင္း      120-facing-trial-list-updated-on-aug-31-2016

ေထာင္တြင္းမွအမႈရင္ဆုိင္ေနရသူမ်ားစာရင္း  facing-trial-from-prison