ႏုိင္ငံေရးအက်ဥး္သားမ်ား၏ကုိယ္ေရးအခ်က္အလက္အက်ဥ္း (၁)

ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္အက်ဥ္းမ်ား

phyo phyo Aung 1

 

မၿဖိဳးၿဖိဳးေအာင္ (ခ) မႏွင္းပြင့္ေဝ (ဘ) ဦးေနဝင္းဗကသ အတြင္းေရးမွဴး၊ မတ္လ ၁၀ ၂၀၁၅ ေန႔တြင္ လက္ပံတန္းတြင္ အၾကမ္းဖက္ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရၿပီး သာယာဝတီတရားရုံးတြင္ ၁၄၃၊ ၁၄၅၊ ၁၄၇၊ ၃၃၂၊ ၅၀၅(ခ) တုိ႔ျဖင့္ တရားရင္ဆုိင္ေနရၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၁၀ ၿမိဳ႕နယ္ခန္႔တြင္ ပုဒ္မ ၁၈ ျဖင့္ အမႈေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္ျဖင့္ တရားရင္ဆုိ္င္ေနရသည့္ ႏုိ္င္က်ဥ္းေဟာင္းတေယာက္ျဖစ္သည္။ ဧၿပီလ ၈ ရက္ေန႔တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္၏ ေၾကညာခ်က္ျဖင့္ အမႈမ်ားရုတ္သိမ္းၿပီး ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာခဲ့သည္။

 

 

Aung Hmime San

 

ေအာင္မႈိင္းဆန္း (ခ) ဝင္းေမာ္ (ဘ)ဦးေအာင္ေရႊအမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒၾကမ္းျပင္ဆင္ေရး ဗကသမွ ဦးေဆာင္ပါဝင္ခဲ့ၿပီး မတ္ ၁၀၊ ၂၀၁၅ ေန႔တြင္ လက္ပံတန္းၿမိဳ႕၌ အၾကမ္းဖက္ဖမ္းဆီးခံရၿပီး ၁၄၃၊ ၁၄၅၊ ၁၄၇၊ ၃၃၂၊ ၅၀၅(ခ) တုိ႔ျဖင့္ သာယာဝတီတရားရုံးတြင္ တရားရင္ဆုိင္ေနရဆဲျဖစ္သည္။ အသဲေရာင္အသားဝါ စီပုိး ေဝဒနာခံစားေနရၿပီး ေဆးကုသမႈခံယူရန္လုိအပ္လွ်က္ရွိသည္။ ဧၿပီလ ၈ ရက္ေန႔တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္၏ ေၾကညာခ်က္ျဖင့္ အမႈမ်ားရုတ္သိမ္းၿပီး ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာခဲ့သည္။

 

 

Kyaw Ko Ko

 

ကိုေက်ာ္ကုိကုိ (ခ) ရာဟုေက်ာ္ကုိကို (ဘ) ဦးေက်ာ္ေအး

ဗကသ ဥကၠဌ၊ ၂၉ ေအာက္တုိဘာ ၁၅ ေန႔တြင္ ဖမ္းဆီးခံရ၊ ပုဒ္မ ၁၄၃၊ ၁၄၅၊ ၁၄၇၊ ၅၀၅(ခ) တုိ႔ျဖင့္ သာယာဝတီႏွင့္ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္ တရားရုံးတုိ႔မွတရားစဲြတင္ရင္ဆုိင္ေနရၿပီး၊ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၁၅ ခုထက္မနည္းတြင္လည္း ပုဒ္မ ၁၈ ျဖင့္ တရားရင္ဆုိင္ေနရသည့္ ႏုိင္က်ဥ္းေဟာင္းတဦးျဖစ္သည္။ ဧၿပီလ ၈ ရက္ေန႔တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္၏ ေၾကညာခ်က္ျဖင့္ အမႈမ်ားရုတ္သိမ္းၿပီး ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာခဲ့သည္။

 

 

Nandar Sit Aung

 

နႏၵာစစ္ေအာင္ (ဘ) ဦးေဌး

ဗကသ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္တဦးျဖစ္ၿပီး မတ္လ ၂၇၊ ၂၀၁၅ ေန႔တြင္ ရန္ကုန္၌ ဖမ္းဆီးခံရၿပီး သာယာဝတီေထာင္သို႔ပို႔ေဆာင္၊ သာယာဝတီႏွင့္ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္ တရားရုံးတုိ႔တြင္ ပုဒ္မ ၁၄၃၊ ၁၄၅၊ ၁၄၇၊ ၃၃၂၊ ၅၀၅(ခ) တုိ႔ျဖင့္တရားရင္ဆုိင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၁၅ ၿမိဳ႕နယ္ ခန္႔တြင္ ပုဒ္မ ၁၈ျဖင့္ အမႈေပါင္း ၇၀ ေက်ာ္ရင္ဆုိင္ေနရ။ စုစုေပါင္း အမႈေပါင္း ၈၀ ေက်ာ္ျဖင့္တရားစဲြခံထားရသည့္ ႏုိင္က်ဥ္း ေဟာင္း ျဖစ္သည္။ ဧၿပီလ ၈ ရက္ေန႔တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္၏ ေၾကညာခ်က္ျဖင့္ အမႈမ်ားရုတ္သိမ္းၿပီး ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာခဲ့သည္။

 

 

LHN

 

လင္းထက္ႏုိင္ (ခ) ဂ်ိမ္းစ္ (ဘ) ဦးႏုိင္ႏုိင္ဝင္း

ဗကသ ဒုဥကၠဌအျဖစ္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနၿပီး ၃ ႏုိဝင္ဘာ ၁၅ ေန႔တြင္ ဖမ္းဆီးခံရသည္။ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္တရားရုံးတြင္ ပုဒ္မ ၁၄၃၊ ၁၄၅၊ ၁၄၇၊ ၅၀၅(ခ) တုိ႔ျဖင့္တရားရင္ဆုိင္ေနရၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၁၀ ခုခန္႔တြင္ ပုဒ္မ ၁၈ အမႈေပါင္း ၁၅ ခုခန္႔ျဖင့္ တရားရင္ဆုိင္ေနရဆဲျဖစ္သည္။ ဧၿပီလ ၈ ရက္ေန႔တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္၏ ေၾကညာခ်က္ျဖင့္ အမႈမ်ားရုတ္သိမ္းၿပီး ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာခဲ့သည္။

 

 

Aung Htet_1

 

ေအာင္ထက္ (ဘ) ဦးဘုန္းေမာင္

အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒၾကမ္းျပင္ဆင္ေရး ဗကသမွ ဦးေဆာင္ပါဝင္ခဲ့ၿပီး မတ္ ၁၀၊ ၂၀၁၅ ေန႔တြင္ လက္ပံတန္းၿမိဳ႕၌ အၾကမ္းဖက္ဖမ္းဆီးခံရၿပီး ၁၄၃၊ ၁၄၅၊ ၁၄၇၊ ၃၃၂၊ ၅၀၅(ခ) တုိ႔ျဖင့္ သာယာဝတီတရားရုံးတြင္ တရားရင္ဆုိင္ေနရဆဲျဖစ္သည္။ ဧၿပီလ ၈ ရက္ေန႔တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္၏ ေၾကညာခ်က္ျဖင့္ အမႈမ်ားရုတ္သိမ္းၿပီး ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာခဲ့သည္။

 

 

Aung Myint Han

ေအာင္ျမင့္ဟန္ (ဘ) ဦးဘစိန္

အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒၾကမ္းျပင္ဆင္ေရး တြင္ ဝန္းရံပါဝင္ခဲ့ၿပီး မတ္ ၁၀၊ ၂၀၁၅ ေန႔တြင္ လက္ပံတန္းၿမိဳ႕၌ အၾကမ္းဖက္ဖမ္းဆီးခံရၿပီး ၁၄၃၊ ၁၄၅၊ ၁၄၇၊ ၃၃၂၊ ၅၀၅(ခ) တုိ႔ျဖင့္ သာယာဝတီတရားရုံးတြင္ တရားရင္ဆုိင္ေနရဆဲျဖစ္သည္။ အက်ဥ္းေထာင္ဥပေဒ ၄၂ ျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ ၂လခ်မွတ္ခံခဲ့ရသည္။ ဧၿပီလ ၈ ရက္ေန႔တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္၏ ေၾကညာခ်က္ျဖင့္ အမႈမ်ားရုတ္သိမ္းၿပီး ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာခဲ့သည္။

 

 

 

aung cho oo

 

ေအာင္ခ်ိဳဦး (ခ) ခ်မ္းေျမ့ (ဘ) ဦးစိန္ပီး

အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒၾကမ္းျပင္ဆင္ေရးွတြင္ ပါဝင္ခဲ့ၿပီး မတ္ ၁၀၊ ၂၀၁၅ ေန႔တြင္ လက္ပံတန္းၿမိဳ႕၌ အၾကမ္းဖက္ဖမ္းဆီးခံရၿပီး ၁၄၃၊ ၁၄၅၊ ၁၄၇၊ ၃၃၂၊ ၅၀၅(ခ) တုိ႔ျဖင့္ သာယာဝတီတရားရုံးတြင္ တရားရင္ဆုိင္ေနရဆဲျဖစ္သည္။ ဧၿပီလ ၈ ရက္ေန႔တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္၏ ေၾကညာခ်က္ျဖင့္ အမႈမ်ားရုတ္သိမ္းၿပီး ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာခဲ့သည္။

 

 

Ei Thin Zar Maung copy

မအိသဥၨာေမာင္ (ဘ) ဦးတုိးတုိးေမာင္

အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒၾကမ္းျပင္ဆင္ေရး ဗကသမွ ဦးေဆာင္ပါဝင္ခဲ့ၿပီး မတ္ ၁၀၊ ၂၀၁၅ ေန႔တြင္ လက္ပံတန္းၿမိဳ႕၌ အၾကမ္းဖက္ဖမ္းဆီးခံရၿပီး ၁၄၃၊ ၁၄၅၊ ၁၄၇၊ ၃၃၂၊ ၅၀၅(ခ) တုိ႔ျဖင့္ သာယာဝတီတရားရုံးတြင္ တရားရင္ဆုိင္ေနရဆဲျဖစ္သည္။ ဧၿပီလ ၈ ရက္ေန႔တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္၏ ေၾကညာခ်က္ျဖင့္ အမႈမ်ားရုတ္သိမ္းၿပီး ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာခဲ့သည္။

 

 

 

Hanni Ooမဟန္နီဦး (ဘ) ဦးထြန္းဦး

အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒၾကမ္းျပင္ဆင္ေရး ဗကသမွ ဦးေဆာင္ပါဝင္ခဲ့ၿပီး မတ္ ၁၁၊ ၂၀၁၅ ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေနအိမ္တြင္ အဖမ္းဆီးခံခဲ့ရၿပီး သာယာဝတီတရားရုံးတြင္ ၁၄၃၊ ၁၄၅၊ ၁၄၇၊ ၃၃၂၊ ၅၀၅(ခ) တုိ႔ျဖင့္ တရားရင္ဆုိင္ေနရဆဲျဖစ္သည္။ ဧၿပီလ ၈ ရက္ေန႔တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္၏ ေၾကညာခ်က္ျဖင့္ အမႈမ်ားရုတ္သိမ္းၿပီး ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာခဲ့သည္။

 

 

 

 

Hein Zaw Winဟိန္းေဇာ္ဝင္း (ဘ) ဦးေဇာ္ေဇာ္ဝင္း

အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒၾကမ္းျပင္ဆင္ေရး ဗကသမွ ဦးေဆာင္ပါဝင္ခဲ့ၿပီး မတ္ ၁၀၊ ၂၀၁၅ ေန႔တြင္ လက္ပံတန္းၿမိဳ႕၌ အၾကမ္းဖက္ဖမ္းဆီးခံရၿပီး ၁၄၃၊ ၁၄၅၊ ၁၄၇၊ ၃၃၂၊ ၅၀၅(ခ) တုိ႔ျဖင့္ သာယာဝတီတရားရုံးတြင္ တရားရင္ဆုိင္ေနရဆဲျဖစ္သည္။ ဧၿပီလ ၈ ရက္ေန႔တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္၏ ေၾကညာခ်က္ျဖင့္ အမႈမ်ားရုတ္သိမ္းၿပီး ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာခဲ့သည္။

 

 

 

Phye Phone Ping

ျပည့္ဘုန္းပုိင္ (ဘ) ဦးမင္းေဆြေအာင္

အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒၾကမ္းျပင္ဆင္ေရး ဗကသမွ ဦးေဆာင္ပါဝင္ခဲ့ၿပီး မတ္ ၁၀၊ ၂၀၁၅ ေန႔တြင္ လက္ပံတန္းၿမိဳ႕၌ အၾကမ္းဖက္ဖမ္းဆီးခံရၿပီး ၁၄၃၊ ၁၄၅၊ ၁၄၇၊ ၃၃၂၊ ၅၀၅(ခ) တုိ႔ျဖင့္ သာယာဝတီတရားရုံးတြင္ တရားရင္ဆုိင္ေနရဆဲျဖစ္သည္။ ဧၿပီလ ၈ ရက္ေန႔တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္၏ ေၾကညာခ်က္ျဖင့္ အမႈမ်ားရုတ္သိမ္းၿပီး ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာခဲ့သည္။