က်ဆုံးႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ဂုဏ္ျပဳပဲြသုိ႔ ေအေအပီပီမွ ဦးဘုိၾကည္ေျပာၾကားသည့္အမွာစကား

AAPP New Letterhead

ရက္စဲြ။       ။ ၂၃ မတ္လ ၂၀၁၆

အားလံုးမဂၤလာေန႕လည္ခင္းပါ။

လြန္ခဲ့တဲ့ ၁၆ ႏွစ္ ဒီလိုအခ်ိန္ မဲေဆာက္ဆိုတဲ့ ထိုင္း-ျမန္မာ နယ္စပ္ျမိဳ႕ကေလးမွာ ေအေအပီပီ ဆိုတဲ့အဖဲြ႕အစည္းကို ႏိုင္က်ဥ္းေဟာင္းတခ်ိဳ႕နဲ႕ စတင္ဖဲြ႕စည္းခဲ့ပါတယ္။

ေအေအပီပီ စတင္ဖဲြ႕စည္းျပီးကတည္း က က်ေနာ္တို႕လုပ္ခဲ့ခ်င္တာက ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားဆိုတာ မရွိေတာ့ဘဲ ေအေအပီပီ ကို က်ေနာ္တို႕ကိုယ္တိုင္ ျပန္ဖ်က္သိမ္းလိုက္ဖို႕ပါ။ သို႕ေသာ္လည္း ယေန႕အခ်ိန္ထိ ဖ်က္သိမ္းႏိုင္ဖို႕ မလြယ္ေသးပါ။

ေအေအပီပီ ၏ အဓိက ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏုိင္ငံသားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအခြင့္အေရးမ်ား ေပၚထြန္းလာေစေရးတြင္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေရးျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းအတြက္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္း သားမ်ားခြ်င္းခ်က္ မရွိလြတ္ေျမာက္၍ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး ေျပာင္းလဲမႈ ျဖစ္စဥ္ထဲတြင္ေဘးကင္းလံုျခံဳစြာ ပါ၀င္ႏုိင္ေရး၊ ႏိုင္ငံေရး လႈပ္ရွားသူမ်ား၊ လူ႕အခြင့္အေရးလႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ခံ ရသူမ်ားအား ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရး၊ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလ တရားမွ်တမႈေပၚထြန္းေရးကို ဦးတည္လ်က္ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားႏွင့္ ၄င္းတို႕၏ မိသားစုမ်ားအားကူညီေထာက္ပံ့၊ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ျခင္း၊ မတရားဖိႏွိပ္သည့္ ဥပေဒမ်ားပေပ်ာက္ေစရန္ ဘက္စံုဖိအားေပးျခင္း၊ အမွန္တရား ရွာေဖြျခင္း၊ မွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊ စည္းရံုးလႈံ႕ေဆာ္ျခင္းတို႕ကို ေဆာင္ရြက္မည္။ ဤကိစၥမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ ရာတြင္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား၊ ရည္ရြယ္ ခ်က္တူသူ မ်ားႏွင့္ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ သြားမည္။

ေအေအပီပီ ၏ ေဆာင္ပုဒ္သည္ “ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ရွိေနသေရြ႕ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးမျဖစ္ႏုိင္ “ ဟူ၍ျဖစ္ပါသည္။

ထို႕အတြက္ေၾကာင့္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအားလံုး ခြ်င္းခ်က္မရွိ လြတ္ေျမာက္ေရး အတြက္အစဥ္တစိုက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ ထိုသို႕ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ျမန္မာစစ္အစိုးရ အဆက္ဆက္အား ႏိုင္ငံတကာမွ ပိုမိုဖိအားေပးလာေစရန္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့ပါသည္။ ထို႕အတြက္ေၾကာင့္လည္း အေမရိကန္ ႏွင့္ ဥေရာပသမဂၢ တို႕မွ ျမန္မာစစ္အစိုးရ ႏွင့္ ၄င္းတို႕၏ အေပါင္းအပါမ်ားအား စီးပြားေရးပိတ္ဆို႕မႈ ႏွင့္ ျပည္၀င္ခြင့္ဗီဇာကန္႕သတ္မႈ တို႕ျပဳလုပ္လာေအာင္ ထိပ္တန္းမွ ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ခဲ့ပါသည္။ ကုလသမဂၢ လူ႕အခြင့္အေရးအထူးကိုယ္စားလွယ္ အဆက္ဆက္ ႏွင့္ အျခားေသာ ကုလသမဂၢယႏၱရားမ်ားမွ ျမန္မာႏိုင္ငံလူ႕အခြင့္အေရး အေျခအေနမ်ားကို စဥ္ဆက္မျပတ္ေစာင့္ၾကည့္ႏုိင္ေအာင္ ကူညီေပးျခင္းမ်ား၊ ကုလသမဂၢ မွ ခ်မွတ္ေသာ ျမန္မာ့လူ႕အခြင့္အေရး အေျခအေန သံုးသပ္ခ်က္မ်ားတြင္ ေအာက္ေျခတြင္ တကယ္ျဖစ္ပ်က္ေနေသာ အျဖစ္အပ်က္မ်ားပါ၀င္ႏုိင္ေရးမ်ားတို႕ကိုလည္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့၊ ေဆာင္ရြက္ေန ဆဲျဖစ္ပါသည္။

ေအေအပီပီ သည္ သီးျခားလြတ္လပ္သည့္ အဖဲြ႕အစည္းအျဖစ္ ရပ္တည္ပါသည္။ သို႕ေသာ္ အစိုးရလုပ္ေဆာင္ခ်က္မွန္သမွ်ကို ေ၀ဖန္ေနသည္ေတာ့ မဟုတ္ပါ။ ဖိတ္ေခၚပါက တက္ၾကြစြာပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ အဆင္သင့္ရွိပါသည္။ ပူးလည္းပူးေပါင္းခဲ့ပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္လည္း ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရ ဖဲြ႕စည္းခဲ့ေသာ လက္က်န္ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား စီစစ္ေရးေကာ္မတီတြင္ ပါ၀င္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သို႕ေသာ္လည္း ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ အသစ္ျပန္လည္ဖဲြ႕စည္းလိုက္ေသာ ေကာ္မတီတြင္ေတာ့ ေအေအပီပီ ကိုခ်န္လွပ္ထားျခင္း ခံခဲ့ရပါသည္။

ယခု အခ်ိန္သည္ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီ အဖဲြ႕ခ်ဳပ္ ဦးေဆာင္ေသာ အစိုးရသစ္ ေပၚလာရန္ ရက္ပိုင္းသာ က်န္ရွိေတာ့ေသာ အေျခအေနျဖစ္ပါသည္။ အစိုးရသစ္၏ အခက္အခဲ အၾကပ္ အတည္းကိုလည္း အျပည့္အ၀ နားလည္ပါသည္။ အစိုးရသစ္အေနျဖင့္ ၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္းပံု၏ အခက္အခဲကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္ရန္ အခ်ိန္ယူရအံုးမည္ဆိုသည္ကိုလည္း နားလည္ပါသည္။ ထိုအခက္ အခဲမ်ားသည္ မိမိတို႕၏ အခက္အခဲမ်ားလည္း ျဖစ္ပါသည္။ ျပည္သူမ်ား၏ အခက္အခဲလည္း ျဖစ္ပါသည္။ သို႕ေသာ္လည္းဘဲ အစိုးရသစ္ ႏွင့္ ပါလီမန္ အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား အားလံုးခြ်င္းခ်က္မရွိလြတ္ေျမာက္ေရး၊ ျမန္မာလူ႕အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ ဥပေဒ ျပဳျပင္ေျပင္းလဲေရး၊ အက်ဥ္းေထာင္ဥပေဒ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး၊ ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္းဆိုင္ရာစနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး၊ ဖိႏွိပ္သည့္ ဥပေဒမ်ားကို ပယ္ဖ်က္ေရး၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး၊  စသည္ျဖင့္ ေျမာက္ျမားလွစြာေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကို မလဲြမေသြလုပ္ေဆာင္ရေပမည္။ ထိုသို႕လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ေအေအပီပီ အေနျဖင့္ ကိုယ္စြမ္းညာဏ္စြမ္း ရွိသမွ် ကူညီရန္ အသင့္ရွိပါသည္။ လိုအပ္ပါကလည္း အျပဳသေဘာေဆာင္ ေ၀ဖန္ေနဦးမည္ ျဖစ္ပါသည္။

 

နိဂံုးခ်ဳပ္အေနနဲ႕ကေတာ့ ေက်းဇူးတင္စကားေလး ေျပာခ်င္ပါတယ္။

ယခုအခမ္းအနား က်င္းပရန္ ရက္ေပါင္းမ်ားစြာကတည္းက ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ခဲ့ရပါသည္။ ထိုသို႕အပင္ပန္းခံျပင္ဆင္ေပးခဲ့ၾကေသာ  ေအေအပီပီ ရံုးအဖဲြ႕သားမ်ား၊

ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္း သားေဟာင္း မ်ားအဖဲြ႕မွ ရံုးအဖဲြ႕သားမ်ား၊

အခမ္းအနားတြင္ ေဖ်ာ္ေျဖေရး တာ၀န္ယူေပးခဲ့ေသာ ကို၀င္းေမာ္ – ေရႊသံစဥ္၊ ကိုေဇာ္သန္းထြဋ္၊ ကုိ၀င္းတင္ ႏွင့္ သီခ်င္းသီဆိုသူ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား၊ ဧည့္သည္ေတာ္ အဆုိရွင္ ကတ္သရင္းမီးမီး ။

ယခု အခမ္းအနားတြင္ စဥ္ဆက္မျပတ္ဘာသာျပန္ျခင္းကို ကူညီေပးခဲ့ေသာ ကိုတိုးေက်ာ္လိႈင္ ႏွင့္ ကိုစိုးျမတ္သူ။

ယခုလို အခမ္းအနားျဖစ္ေျမာက္ရန္ အလွဴေငြ ကလည္း မရွိမျဖစ္ပါ။ ထိုလိုအပ္ေသာ ေငြေၾကးမ်ားကို လွဴဒန္းေပးခဲ့ေသာ

(၁)Professor James Scott, living in United States,

(၂)ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား

(၃) အခမ္းအနားအတြက္ တတ္အားသေရြ႔ အလႈေငြမ်ား လႈဒါန္းေပးႀကေသာ အလႈရွင္မ်ားအားလံုး

(၄) ယခုက်င္းပေသာ က်ဆံုးႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားနွင့္ မိသားစုဝင္မ်ားအား ဂုဏ္ျပဳပြဲအခမ္းအနား သို႔ တက္ေရာက္ခ်ီးျမွင့္ ဂုဏ္ျပဳေပးႀကေသာ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားအားလံုးအား အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ ရိွပါေႀကာင္း…..ေျပာႀကားရင္းနိဂံုးခ်ဳပ္အပ္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ….

 

ဘိုၾကည္

တဲြဖက္အတြင္းေရးမွဴး

ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း(ျမန္မာႏုိင္ငံ)