ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္းမွ မတ္လအတြက္ ႏုိင္ငံေရးအေျခအေနမ်ားအေပၚ သုံးသပ္တင္ျပခ်က္

11083639_10153148058359618_8249348212748274247_n

လက္ရွိအေျခအေနအက်ဥ္းခ်ဳပ္
မတ္လကုန္မွစ၍ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၁၇၃ ဦး အက်ဥ္းေထာင္မ်ားအတြင္း ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းခံေနရၿပီး၊ ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားေၾကာင့္ တက္ႀကြလႈပ္ရွားသူ ၃၁၆ ဦး တုိ႔တရားရင္ဆုိင္ေနရပါသည္။ အစိုးရအေနျဖင့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး စံႏႈန္းမ်ားကို ျပဌာန္းရန္ ၎တုိ႔၏တာဝန္အား ဆက္္လက္ပ်က္ကြက္လ်က္ရွိၿပီး ထိုသို႔ျပဳလုပ္ရမည့္အစား ႏုိင္ငံသားတုိ႔၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း၊ သတင္းမီဒီယာမ်ားကို ဖိႏွိပ္ျခင္းႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပသည့္ မည့္သည့္ပုံစံမ်ိဳးကိုမဆုိ အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခဲြျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္က်င့္သုံးလ်က္ရွိေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရပါသည္။ ေအာက္ပါႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား အေျခအေနျပ လစဥ္အစီရင္ခံစာသည္ မတ္လအတြင္းရွိ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား အေရအတြက္ႏွင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၀ ရက္ေန႔ ၿဖိဳခြင္းမႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး မ်ားစြာေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ေထာက္ခံသူမ်ား ဖမ္းဆီးခံရသည့္ အေရအတြက္ကိုပါ သီးျခားေဖာ္ျပထားသည့္ လက္ပံတန္းၿမိဳ႕ရွိ ေက်ာင္းသားမ်ား ဆႏၵျပမႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အျဖစ္အပ်က္မ်ားကိုပါ မွတ္တမ္းတင္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။
တစ္လအတြင္း သံုးသပ္ခ်က္
ယခုလတြင္ ႏိုင္ငံေရး တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူ ၉၂ ဦး တရားစြဲဆုိခံခဲ့ရၿပီး၊ ၎တို႔ထဲမွ ၃၁ ဦးသည္ ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရကာ၊ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားအတြင္းမွ တရားရင္ဆုိင္ေနရပါသည္။ ထို႔အျပင္ ႏိုင္ငံေရး တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူ ၇ ဦး ေထာင္ဒဏ္မ်ား ခ်မွတ္ျခင္း ခံခဲ့ရၿပီး၊ ၃ ဦး အက်ဥ္းေထာင္မ်ားမွ ျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္ခဲ့ပါသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ စက္မႈဇံုတြင္းရွိ စက္ရုံမ်ားျဖစ္ၾကေသာ Ford Glory၊ Eland Myanmar၊ Costec ႏွင့္ Red Stone မွ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ အလုပ္သမားတုိ႔သည္ စက္ရုံ၏ အေျခအေနမ်ားကုိ ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပခဲ့ၾကၿပီး၊ ပုိမုိေကာင္းမြန္ေသာ လစာရရွိရန္ ေတာင္းဆုိဆႏၵျပခဲ့ၾကပါသည္။ မတ္လ ၅ ရက္ေန႔တြင္ ထုိဆႏၵျပပြဲမ်ားအား ရဲမ်ားမွ အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြင္းခဲ့ၿပီးေနာက္ ဆႏၵျပအလုပ္သမား ၂၁ ဦး ထမ္မံဖမ္းဆီးခံခဲ့ရၿပီး၊ အကယ္၍ ေထာင္ဒဏ္ မ်ား ခ်မွတ္ပါက ေထာင္ဒဏ္ ၂ ႏွစ္အထိ ခ်မွတ္ႏုိင္သည့္ ဆူပူလႈံ႕ ေဆာ္မႈႏွင့္ ဆႏၵျပပြဲျဖစ္ရန္ ဦးေဆာင္မႈတုိ႔ျဖင့္ ထိုသူတို႔သည္ တရားရင္ ဆုိင္ေနရပါသည္။ ထို႔အျပင္ သတင္းေထာက္ ၂ ဦး အလုပ္သမားတုိ႔ ႏွင့္အတူ ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရေသာ္လည္း ျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရ ပါသည္။

တကၠသိုလ္မ်ားထက္ အစိုးရမွ ပိုမုိခ်ဳပ္ကိုင္ခြင့္ရွိသည့္ အမ်ိဳးသား ပညာေရး ဥပေဒအား ေက်ာင္းသားမ်ားမွ ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပမႈ မတ္လတြင္လည္း ထပ္မံျဖစ္ေပၚခဲ့ပါသည္။ ဆႏၵျပေက်ာင္းသားမ်ားသည္ လက္ပံတန္းတြင္ ၁ ပတ္အၾကာ ပိတ္ဆို႔ခံရၿပီးေနာက္၊ ကနဦးတြင္ ေဒသခံအာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ သေဘာတူညီမႈ ရရွိထားသည့္အတြက္ ရန္ကုန္သို႔ စတင္ခ်ီတက္ရန္ မတ္လ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားမွ စုရုံးခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ရဲမ်ား၊ လံုၿခံဳေရးအင္အားစုမ်ားႏွင့္ အာဏာပိုင္ လက္ကိုင္တုတ္ အရပ္ဝတ္မ်ား၏ ရက္စက္စြာ အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြဲျခင္းကို ခံလိုက္ရပါသည္။ ရဲမ်ားသည္ ဆႏၵျပသူတို႔၏ ေနာက္မွလိုက္ဖမ္းကာ အိမ္မ်ား၊ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမ်ားမွ ဆြဲခ် ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားခဲ့ပါသည္။ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ၂ စုကြဲၿပီး ရဲအုပ္စု တစ္စုသည္ ဆႏၵျပေနသူမ်ားအား လူမဆန္စြာ ရုိက္ႏွက္ေနသည့္ ေနာက္ထပ္ရဲအုပ္စု တစ္စုအား ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ႀကိဳးစားေန ျခင္းေၾကာင့္ “ရဲလုပ္ထုံးလုပ္နည္း လံုးဝခ်ိဳးေဖါက္ေနသည့္” အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳ ခြဲမႈ ျဖစ္ေနေၾကာင္း ဧရာဝတီ သတင္းေထာက္မွ ရွင္းလင္း ေျပာၾကားသြား ပါသည္။ ေက်ာင္းသားအုပ္စုအား ၿဖိဳခြင္းရာတြင္ ရဲမ်ားအား ကူညီေပးရန္ အတြက္ အနီလက္ပတ္ဝတ္ထားသူ အရပ္ဝတ္မ်ားကို ရဲမ်ားမွ အသံုးျပဳခဲ့ ေၾကာင္းလည္း စြပ္စြဲေျပာဆုိၾကပါသည္။ ထိုေက်ာင္းသား ဆႏၵျပမႈအား ၿဖိဳခြဲမႈမွ ျမန္မာႏုိင္ငံတစ္ဝွမ္းရွိ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားႏွင့္ အရပ္သား စုစုေပါင္း ၁၃၃ ဦးဖမ္းဆီးခံခဲ့ရၿပီး၊ ထိုဖမ္းဆီးခံရသူမ်ားထဲမွ ၆၃ ဦးသည္ ျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္ခဲ့ေသာ္လည္း ၇၀ ဦးတုိ႔သည္ အက်ဥ္းေထာင္မ်ား အတြင္း ဆက္လက္ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္းခံေနရပါသည္။

ထိုအၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြဲမႈအား ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႕မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး အဖြဲ႔ႀကီး၊ လူ႔အခြင့္အေရး ေစာင့္ၾကည့္ ေရး အဖြဲ႕၊ ကုလသမဂၢအထူးကိုယ္စားလွယ္ Ms. Yanghee Lee ႏွင့္ ALTSEAN ႏွင့္ လက္တြဲလုပ္ေဆာင္ေနသည့္ အဖြဲ႕ေပါင္း ၁၃၀ တုိ႔မွ ေဝဖန္ ဆန္႔က်င္လုိက္ေသာ္လည္း သမၼတဦးသိန္းစိန္မွ ဘီဘီစီႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္း ခန္းတြင္ လံုၿခံဳေရးရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ႏုိင္ငံတကာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ကို ေက်ာ္လြန္ၿပီး မလုပ္ေၾကာင္း၊ ဆႏၵျပ ေက်ာင္းသားမ်ားက တုိက္ခုိက္လာမွသာ ေက်ာင္းသားမ်ားအား ျပန္လည္ ရုိက္ႏွက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျဖဆုိသြားခဲ့ပါသည္။

ထုိအျဖစ္အပ်က္အား ျပန္လည္တုန္႔ျပန္သည့္အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံသားမ်ားတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပခြင့္မ်ား ရွိသည္ကို သိရွိေစရန္ႏွင့္ အၾကမ္းဖက္ ၿဖိဳခြင္းမႈအား ဆန္႔က်င္ ဆႏၵျပရန္ အျဖဴေရာင္ လက္ပတ္မ်ား ပတ္ေပးသည့္ လံႈ႕ေဆာ္မႈတစ္ခုကို ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ၎တို႔အား ေထာက္ခံသူမ်ားမွ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိပါသည္။ လက္ပတ္ျဖဴ လက္ခံၿပီး ပူးေပါင္းပါဝင္သူမ်ားအား အထူးစံုစမ္း ေထာက္လွမ္းေရးရဲမ်ားမွ မွတ္တမ္းမ်ားယူျခင္း၊ စစ္ေဆးေမးျမန္းမႈ မ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ အေႏွာင့္အယွက္မ်ား ျပဳလုပ္ေၾကာင္းလည္း သိရွိရပါသည္။
ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရန္
တိတ္ႏုိင္ အတြင္းေရးမွဴး +၆၆(၀) ၈၁ ၂၈၇၈ ၇၅၁
ဘုိၾကည္ တဲြဘက္အတြင္းေရးမွဴး +၆၆(၀) ၈၁ ၉၆၂၈ ၇၁၃

ေဒါင္းေလာ့ရယူရန္ March 2015, Chronology (Bur)