စစ္အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ လတ္တေလာျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိေသာ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေန႔စဥ္ထုတ္ျပန္ခ်က္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္

ရက္စြဲ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၅ ရက္၊ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္
ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ အာဏာသိမ္းစစ္အုပ္စုမွ ျပစ္မႈဆိုင္ရာက်င့္ထုံးဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒႏွင့္ ရာဇသတ္ႀကီးကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒ တို႔ကို ျပဌာန္းေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ထားသည့္ အဆိုပါဥပေဒမ်ားသည္ ကိုလိုနီေခတ္က ျပဌာန္းထားသည့္ ဥပေဒမ်ားျဖစ္ကာ ထိုဥပေဒမ်ားထဲမွ ရာဇသတ္ႀကီး ဥပေဒမွာ ယခုစစ္အာဏာမသိမ္းမီကပင္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကို ပစ္မွတ္ထားကာ ဖိႏွိပ္ေလ့ရွိသည့္ ဥပေဒျဖစ္သည္။ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ထိုေရွး႐ိုးစြဲဥပေဒကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္လိုခဲ့ၾက ေသာ္လည္း အဆိုပါဥပေဒသည္ ယခုအခါ ပို၍ အႂကြင္းမဲ့အာဏာရွင္ဆန္လာခဲ့သည္။
ယခုျပဳျပင္လိုက္ေသာ ျပင္ဆင္ ျဖည့္စြက္ခ်က္မ်ားသည္ Civil Disobedience Movement (CDM) အတြက္ ရည္႐ြယ္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္သစၥာေဖာက္ဖ်က္မႈ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ ႏွင့္ စြဲခ်က္ကို ေျပာင္းလဲရန္သာမက အမ်ား ျပည္သူဆိုင္ရာ စုေဝးမႈ ႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ျဖန႔္ေဝမႈတို႔ကို ပို၍ ဖိႏွိပ္ရန္အတြက္ ျဖစ္သည္။
ရာဇသတ္ႀကီးဥပေဒကို ျပင္ဆက္ျဖည့္စြက္ခ်က္မ်ားအနက္မွ ျပင္ဆင္ခ်က္အခ်ိဳ႕တြင္ ပုဒ္မ ၁၂၁ ပါဝင္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာ အကူအညီ ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ေထာက္ပံ့မႈျပဳလုပ္ပါက ရာဇဝတ္မႈေျမာက္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ထို႔ျပင္ ပုဒ္မ ၁၂၄(က) တြင္ မည္သူမဆို ဥပေဒအရဖြဲ႕စည္းထားေသာ အစိုးရ ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ေနသူမ်ားအား ႏႈတ္ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ လက္ေရးျဖင့္ျဖစ္ေစ မထီမဲ့ျမင္ျပဳလုပ္ေျပာဆိုပါက က်ခံရမည့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားသည္။ ထိုအျခင္းအရာသည္ တရားမဝင္ အာဏာသိမ္းျခင္း၊ စစ္အစိုးရ၊ စစ္အာဏာရွင္စသည့္ ေခၚေဝၚသုံးႏႈန္းေနျခင္းမ်ားအား ရည္ၫႊန္းသည္။ ျဖည့္စြက္ထားေသာ ၁၂၄(ဂ) တြင္ စစ္တပ္ ႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕၏ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားအား ေႏွာင့္ေႏွးေစရန္ ႏွင့္ ဖ်က္လိုဖ်က္ဆီးျပဳလုပ္ပါက က်ခံရမည့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္ရာ ထိုအရာသည္ စစ္တပ္ ႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားမွ ညအခ်ိန္ စီးနင္း ဝင္ေရာက္ပါက သံပုံးတီး၍ အခ်က္ေပးျခင္း၊ ဗြီဒီယို႐ိုက္ကူး၍ မွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊ ရပ္ကြက္ေနလူထုမွ ပူးေပါင္းကာကြယ္ဆန႔္က်င္ျခင္းတို႔အျပင္ Civil Disobedience Movement (CDM) ကဲ့သို႔ အျခားေသာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈမ်ားကို ၫႊန္းဆိုရာေရာက္သည္။
ပုဒ္မ ၅၀၅(က) ျဖည့္စြက္ခ်က္တြင္ သတင္းမွားမ်ားျဖန႔္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ျပည္သူမ်ားၾကားေၾကာက္႐ြံ႕မႈျဖစ္ေစျခင္း တို႔အျပင္ အစိုးရ၀န္ထမ္းတစ္ဦးအေပၚ ရာဇ၀တ္မႈက်ဴးလြန္ေစရန္ တိုက္႐ိုက္ျဖစ္ေစ၊ သြယ္ဝိုက္၍ျဖစ္ေစ အားေပးျခင္း၊ တြန္းအားေပးျခင္းအစရွိသည့္ ျပစ္မႈမ်ားစြာ ထပ္ေပါင္းထားသည္။ ထို႔ျပင္ ျပစ္ဒဏ္မ်ားအားျဖင့္ ပုဒ္မ ၁၂၄ (က) ႏွင့္ (ဂ) သည္ အျမင့္ဆုံးေထာင္ဒဏ္ အႏွစ္ ၂၀ ႏွင့္ ေငြဒဏ္၊ ပုဒ္မ ၅၀၅(က) သည္ အျမင့္ဆုံးေထာင္ဒဏ္ သုံးႏွစ္ ႏွင့္ ေငြဒဏ္ ခ်မွတ္ႏိုင္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။
ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္း၌ စစ္အာဏာသိမ္းမႈကို ဆန႔္က်င္ေသာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈမ်ား သည္ ပို၍ အရွိန္အဟုန္ျမင့္လာသည္ကိုေတြ႕ရွိရၿပီး အလႊာအသီးသီးမွ ျပည္သူမ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာျဖင့္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ျပင္ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလးအစရွိသည့္ ၿမိဳ႕ႀကီးအပါအဝင္ အျခားျပည္နယ္ ႏွင့္ တိုင္းအသီးသီး မွ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ Civil Disobedience Movement (CDM) ကို ပိုမို၍ ပူးေပါင္း ပါဝင္လာခဲ့ၾကသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္းတြင္ တင့္ကားမ်ား ႏွင့္ စစ္ကားမ်ား လွည့္လည္လ်က္ရွိေသာ္လည္း ျပည္သူမ်ားမွ ဆက္လက္၍ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ၾကသည္။
ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈမ်ား ႏွင့္ Civil Disobedience Movement (CDM) ပို၍ အရွိန္ျမင့္လာသည္ႏွင့္အေလ်ာက္ ဘက္ေပါင္းစုံမွ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ၊ ကန႔္သတ္မႈမ်ားကို ပို၍တိုးျမင့္လုပ္ေဆာင္လာသည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ မလႊကုန္း ဒီဇယ္မီးရထားစက္ေခါင္ျပင္စက္႐ုံမွ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ဗန္းေမာ္ခ႐ိုင္အတြင္း CDM ၌ ပါဝင္သည့္ ဝန္ထမ္းမ်ား ႏွင့္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ မိတၳီလာၿမိဳ႕၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေလေၾကာင္းႏွင့္ အာကာသပညာတကၠသိုလ္ဝင္းအတြင္းမွ ဆရာဆရာမ ႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ား ေနထိုင္ရာ ဝန္ထမ္းအိမ္ရာမ်ားကို ရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ အာဏာပိုင္မ်ားမွ ဝင္ေရာက္စစ္ေဆးျခင္း၊ အတင္းအၾကပ္ ဖိအားေပးျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။
၎ျပင္ ယမန္ေန႔က ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕၊ မန္ခိန္ရပ္ကြက္ရွိ ဒဘတ္ဓာတ္အားခြဲ႐ုံ၌ စစ္သား‌မ်ား ေနရာ ဝင္ယူထားသည့္အတြက္ ေဒသခံလူထုက ထြက္ခြာေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ရာ စစ္သားမ်ားက ညအခ်ိန္တြင္ ပစ္ခတ္ ၿဖိဳခြင္းခဲ့ၿပီး ေဒသခံတခ်ိဳ႕ ဒဏ္ရာရရွိသြားခဲ့ကာ သတင္းသမား (၆) ဦးသည္ ဖမ္းဆီးျခင္းခံခဲ့ရသည္။ အဆိုပါ သတင္းသမား (၆) ဦးသည္ ခံဝန္လက္မွတ္ေရးထိုးကာ ယေန႔တြင္ ျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္လာခဲ့သည္။
ထို႔အျပင္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ၿမိတ္ၿမိဳ႕ရွိ ရပ္ကြက္မ်ား၌ ညအခ်ိန္မေတာ္ ရဲကားမ်ားႏွင့္ မီးလိုက္လံ ျဖတ္ေတာက္ၿပီး ဆူပူမႈျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေနသည္ဟု ရပ္ကြက္ေနျပည္သူမ်ားမွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး၊ သန္လ်င္ၿမိဳ႕တြင္ မီးကြင္းျဖင့္ပစ္ေသာေၾကာင့္ မီးေလာင္မႈျဖစ္ပြားခဲ့သည္။
ထို႔ျပင္ အာဏာသိမ္းစစ္အစိုးရမွ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၅ ရက္ေန႔ နံနက္ (၁) နာရီအခ်ိန္မွ (၉) အခ်ိန္ထိ အင္တာနက္လိုင္းမ်ားကိုျဖတ္ေတာက္ထားခဲ့သည္။ ထိုကဲ့သို႔သတင္းအေမွာင္ခ်ထားျခင္းသည္ သံသယ ျဖစ္ဖြယ္ရာျဖစ္ၿပီး ဖမ္းဆီးမႈ မ်ားအျပင္ မသမာမႈမ်ားကို က်ဴးလြန္လာႏိုင္သည့္သေဘာကိုေဆာင္ေနသည္။
NLD ႐ုံးခ်ဳပ္ေရွ႕၌လည္း ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားမွ လမ္းပိတ္ကာ ႐ုံးခ်ဳပ္အတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္ရန္ ႀကိဳးစားခဲ့ၾက ေသာ္လည္း ျပည္သူမ်ားမွ ကာကြယ္တားဆီးမႈေၾကာင့္ ႏွစ္နာရီခန႔္အၾကာတြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား ျပန္လည္ ဆုတ္ခြာသြားခဲ့သည္။
ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္သူမ်ားအား ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြင္းျခင္း၊ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဗဟိုဘဏ္ ၁ ေရွ႕ ၌ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္လ်က္ရွိၾကသည့္ ျပည္သူမ်ားကို လုံၿခဳံေရး တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားမွ ဝင္ေရာက္ ႐ိုက္ႏွက္၍ ဖမ္းဆီးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္အျပင္ ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ ျပည္သူအခ်ိဳ႕ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္။ အဆိုပါအၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြင္းမႈတြင္ အသက္ (၁၇) ႏွစ္အ႐ြယ္ အမ်ိဳးသမီးငယ္ (၂) ဦးအပါအဝင္ (၆) ဦး ဖမ္းဆီးျခင္းခံခဲ့ရသည္။ ထို႔အျပင္ အဆိုပါ ျဖစ္စဥ္ကို ႐ိုက္ကူးတင္ဆက္ေနသည့္ သတင္းမီဒီယာမ်ားကိုလည္း လုံၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားမွ ဝင္ေရာက္၍ ထိုးႀကိတ္႐ိုက္ႏွက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။
၎ျပင္ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမ၊ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္လ်က္ရွိေသာ ေနျပည္ေတာ္ အထက (၁၄) ေက်ာင္းသား (၄၀) ဦးေက်ာ္ကို ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားခဲ့ၿပီး ျပည္သူမ်ားမွ ေတာင္းဆိုဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈေၾကာင့္ ညေနပိုင္းအခ်ိန္တြင္ အဆိုပါေက်ာင္းသားမ်ားကို ျပန္လည္ လႊတ္ေပးခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ ၂၀၀၇ ေ႐ႊဝါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးတြင္ သပိတ္ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး ျဖစ္ခဲ့သည့္ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ပုသိမ္ၿမိဳ႕မွ ကိုေဌးႏိုင္ (ခ) ႏိုင္ႀကီးကိုလည္း အၾကမ္းဖက္ကာ ဖမ္းဆီး ေခၚေဆာင္သြားခဲ့သည္။ ၎ျပင္ ရွမ္းျပည္နယ္၊ က်ိဳင္းတုံၿမိဳ႕မွ ေက်ာင္းသား (၄) ဦးကိုလည္း ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားခဲ့သည္။
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP) ၏ မွတ္တမ္းျပဳခ်က္မ်ားအရ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔မွ ယေန႔အခ်ိန္ထိ စုစုေပါင္း ဖမ္းဆီး၊ထိန္းသိမ္းျခင္းခံထားရသူ (၄၂၆) ဦးထိရွိခဲ့ၿပီျဖစ္ၿပီး၊ ၎တို႔ အနက္မွ (၃) ဦးသည္ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းခံထားရကာ (၃၅) ဦးမွာ ျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္လာခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လက္ရွိအခ်ိန္ထိ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းခံထားရသူ (၃) ဦးအပါအဝင္ (၃၉၁) ဦးမွာ ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းျခင္း ခံေနရဆဲျဖစ္သည္။
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP) မွ လက္ရွိအေျခအေနမ်ားကို ေန႔စဥ္ ေစာင့္ၾကည့္ မွတ္တမ္းတင္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး စစ္အာဏာသိမ္းမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ဖမ္းဆီး၊တရားစြဲဆို၊ ျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ျခင္းခံထားရသူမ်ား၏ စာရင္းကို ေန႔စဥ္ထုတ္ျပန္သြားမည္ျဖစ္သည္။
အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အရပ္သားမ်ား၊ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ား၊ သတင္းသမားမ်ား၊ ဆရာ/ဆရာမမ်ားစသည့္ နယ္ပယ္အသီးသီးမွ မည္သူမဆို ဖမ္းဆီး၊ထိန္းသိမ္းျခင္းခံထားရသည္ကို သိရွိပါက ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP) သို႔ ဆက္သြယ္၍ အသိေပး၊ အေၾကာင္းၾကား ႏိုင္ပါသည္။

Email :   info@aappb.org

Facebook : https://web.facebook.com/burmapoliticalprisoners/

Twitter : https://twitter.com/aapp_burma

င္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP)

ေဒါင္းေလာ့ရယူရန္Recent Arrests List (Last Updated on 15 Feb 21) Final

ရက်စွဲ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၅ ရက်၊ ၂၀၂၁ ခုနှစ်
ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၄ ရက်နေ့တွင် အာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုမှ ပြစ်မှုဆိုင်ရာကျင့်ထုံးဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေနှင့် ရာဇသတ်ကြီးကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ တို့ကို ပြဌာန်းကြောင်း ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်ထားသည့် အဆိုပါဥပဒေများသည် ကိုလိုနီခေတ်က ပြဌာန်းထားသည့် ဥပဒေများဖြစ်ကာ ထိုဥပဒေများထဲမှ ရာဇသတ်ကြီး ဥပဒေမှာ ယခုစစ်အာဏာမသိမ်းမီကပင် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကို ပစ်မှတ်ထားကာ ဖိနှိပ်လေ့ရှိသည့် ဥပဒေဖြစ်သည်။ အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများမှ ထိုရှေးရိုးစွဲဥပဒေကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများ ပြုလုပ်လိုခဲ့ကြ သော်လည်း အဆိုပါဥပဒေသည် ယခုအခါ ပို၍ အကြွင်းမဲ့အာဏာရှင်ဆန်လာခဲ့သည်။
ယခုပြုပြင်လိုက်သော ပြင်ဆင် ဖြည့်စွက်ချက်များသည် Civil Disobedience Movement (CDM) အတွက် ရည်ရွယ်ပြီး နိုင်ငံတော်သစ္စာဖောက်ဖျက်မှု အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက် နှင့် စွဲချက်ကို ပြောင်းလဲရန်သာမက အများ ပြည်သူဆိုင်ရာ စုဝေးမှု နှင့် သတင်းအချက်အလက်များ ဖြန့်ဝေမှုတို့ကို ပို၍ ဖိနှိပ်ရန်အတွက် ဖြစ်သည်။
ရာဇသတ်ကြီးဥပဒေကို ပြင်ဆက်ဖြည့်စွက်ချက်များအနက်မှ ပြင်ဆင်ချက်အချို့တွင် ပုဒ်မ ၁၂၁ ပါဝင်ပြီး နိုင်ငံတကာ အကူအညီ နှင့်/သို့မဟုတ် ထောက်ပံ့မှုပြုလုပ်ပါက ရာဇဝတ်မှုမြောက်သည်ဟု ဖော်ပြထားသည်။ ထို့ပြင် ပုဒ်မ ၁၂၄(က) တွင် မည်သူမဆို ဥပဒေအရဖွဲ့စည်းထားသော အစိုးရ နှင့် နိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးအတွက် လုပ်ဆောင်နေသူများအား နှုတ်ဖြင့်ဖြစ်စေ၊ လက်ရေးဖြင့်ဖြစ်စေ မထီမဲ့မြင်ပြုလုပ်ပြောဆိုပါက ကျခံရမည့် ပြစ်ဒဏ်များကို ဖော်ပြထားသည်။ ထိုအခြင်းအရာသည် တရားမဝင် အာဏာသိမ်းခြင်း၊ စစ်အစိုးရ၊ စစ်အာဏာရှင်စသည့် ခေါ်ဝေါ်သုံးနှုန်းနေခြင်းများအား ရည်ညွှန်းသည်။ ဖြည့်စွက်ထားသော ၁၂၄(ဂ) တွင် စစ်တပ် နှင့် ရဲတပ်ဖွဲ့၏ ဆောင်ရွက်ချက်များအား နှောင့်နှေးစေရန် နှင့် ဖျက်လိုဖျက်ဆီးပြုလုပ်ပါက ကျခံရမည့် ပြစ်ဒဏ်များကို ဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်ရာ ထိုအရာသည် စစ်တပ် နှင့် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များမှ ညအချိန် စီးနင်း ဝင်ရောက်ပါက သံပုံးတီး၍ အချက်ပေးခြင်း၊ ဗွီဒီယိုရိုက်ကူး၍ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း၊ ရပ်ကွက်နေလူထုမှ ပူးပေါင်းကာကွယ်ဆန့်ကျင်ခြင်းတို့အပြင် Civil Disobedience Movement (CDM) ကဲ့သို့ အခြားသော ဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုများကို ညွှန်းဆိုရာရောက်သည်။
ပုဒ်မ ၅၀၅(က) ဖြည့်စွက်ချက်တွင် သတင်းမှားများဖြန့်ခြင်း သို့မဟုတ် ပြည်သူများကြားကြောက်ရွံ့မှုဖြစ်စေခြင်း တို့အပြင် အစိုးရ၀န်ထမ်းတစ်ဦးအပေါ် ရာဇ၀တ်မှုကျူးလွန်စေရန် တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ၊ သွယ်ဝိုက်၍ဖြစ်စေ အားပေးခြင်း၊ တွန်းအားပေးခြင်းအစရှိသည့် ပြစ်မှုများစွာ ထပ်ပေါင်းထားသည်။ ထို့ပြင် ပြစ်ဒဏ်များအားဖြင့် ပုဒ်မ ၁၂၄ (က) နှင့် (ဂ) သည် အမြင့်ဆုံးထောင်ဒဏ် အနှစ် ၂၀ နှင့် ငွေဒဏ်၊ ပုဒ်မ ၅၀၅(က) သည် အမြင့်ဆုံးထောင်ဒဏ် သုံးနှစ် နှင့် ငွေဒဏ် ချမှတ်နိုင်သည်ဟု ဖော်ပြထားသည်။
ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၅ ရက်နေ့တွင် မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝှမ်း၌ စစ်အာဏာသိမ်းမှုကို ဆန့်ကျင်သော ဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုများ သည် ပို၍ အရှိန်အဟုန်မြင့်လာသည်ကိုတွေ့ရှိရပြီး အလွှာအသီးသီးမှ ပြည်သူများသည် ငြိမ်းချမ်းစွာဖြင့် ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြသည်။ ထို့ပြင် ရန်ကုန်၊ မန္တလေးအစရှိသည့် မြို့ကြီးအပါအဝင် အခြားပြည်နယ် နှင့် တိုင်းအသီးသီး မှ ဝန်ထမ်းများသည် Civil Disobedience Movement (CDM) ကို ပိုမို၍ ပူးပေါင်း ပါဝင်လာခဲ့ကြသည်။ ရန်ကုန်မြို့တွင်းတွင် တင့်ကားများ နှင့် စစ်ကားများ လှည့်လည်လျက်ရှိသော်လည်း ပြည်သူများမှ ဆက်လက်၍ ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြသည်။
ဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုများ နှင့် Civil Disobedience Movement (CDM) ပို၍ အရှိန်မြင့်လာသည်နှင့်အလျောက် ဘက်ပေါင်းစုံမှ ခြိမ်းခြောက်မှု၊ ကန့်သတ်မှုများကို ပို၍တိုးမြင့်လုပ်ဆောင်လာသည်ကို တွေ့ရှိရသည်။ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၄ ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်မြို့၊ မလွှကုန်း ဒီဇယ်မီးရထားစက်ခေါင်ပြင်စက်ရုံမှ ဝန်ထမ်းများ၊ ကချင်ပြည်နယ်၊ ဗန်းမော်ခရိုင်အတွင်း CDM ၌ ပါဝင်သည့် ဝန်ထမ်းများ နှင့် ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၅ ရက်နေ့တွင် မိတ္ထီလာမြို့၊ မြန်မာနိုင်ငံ လေကြောင်းနှင့် အာကာသပညာတက္ကသိုလ်ဝင်းအတွင်းမှ ဆရာဆရာမ နှင့် ဝန်ထမ်းများ နေထိုင်ရာ ဝန်ထမ်းအိမ်ရာများကို ရဲတပ်ဖွဲ့နှင့် အာဏာပိုင်များမှ ဝင်ရောက်စစ်ဆေးခြင်း၊ အတင်းအကြပ် ဖိအားပေးခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
၎င်းပြင် ယမန်နေ့က ကချင်ပြည်နယ်၊ မြစ်ကြီးနားမြို့၊ မန်ခိန်ရပ်ကွက်ရှိ ဒဘတ်ဓာတ်အားခွဲရုံ၌ စစ်သား‌များ နေရာ ဝင်ယူထားသည့်အတွက် ဒေသခံလူထုက ထွက်ခွာပေးရန် တောင်းဆိုခဲ့ရာ စစ်သားများက ညအချိန်တွင် ပစ်ခတ် ဖြိုခွင်းခဲ့ပြီး ဒေသခံတချို့ ဒဏ်ရာရရှိသွားခဲ့ကာ သတင်းသမား (၆) ဦးသည် ဖမ်းဆီးခြင်းခံခဲ့ရသည်။ အဆိုပါ သတင်းသမား (၆) ဦးသည် ခံဝန်လက်မှတ်ရေးထိုးကာ ယနေ့တွင် ပြန်လည် လွတ်မြောက်လာခဲ့သည်။
ထို့အပြင် တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၊ မြိတ်မြို့ရှိ ရပ်ကွက်များ၌ ညအချိန်မတော် ရဲကားများနှင့် မီးလိုက်လံ ဖြတ်တောက်ပြီး ဆူပူမှုဖြစ်အောင် လုပ်နေသည်ဟု ရပ်ကွက်နေပြည်သူများမှ ပြောကြားခဲ့သည်။ ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး၊ သန်လျင်မြို့တွင် မီးကွင်းဖြင့်ပစ်သောကြောင့် မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
ထို့ပြင် အာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရမှ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၅ ရက်နေ့ နံနက် (၁) နာရီအချိန်မှ (၉) အချိန်ထိ အင်တာနက်လိုင်းများကိုဖြတ်တောက်ထားခဲ့သည်။ ထိုကဲ့သို့သတင်းအမှောင်ချထားခြင်းသည် သံသယ ဖြစ်ဖွယ်ရာဖြစ်ပြီး ဖမ်းဆီးမှု များအပြင် မသမာမှုများကို ကျူးလွန်လာနိုင်သည့်သဘောကိုဆောင်နေသည်။
NLD ရုံးချုပ်ရှေ့၌လည်း ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များမှ လမ်းပိတ်ကာ ရုံးချုပ်အတွင်းသို့ ဝင်ရောက်ရန် ကြိုးစားခဲ့ကြ သော်လည်း ပြည်သူများမှ ကာကွယ်တားဆီးမှုကြောင့် နှစ်နာရီခန့်အကြာတွင် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များ ပြန်လည် ဆုတ်ခွာသွားခဲ့သည်။
ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၅ ရက်နေ့တွင် ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒထုတ်ဖော်သူများအား ရဲတပ်ဖွဲ့မှ အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းခြင်း၊ ခြိမ်းခြောက်ခြင်း၊ ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်ကို တွေ့ရှိရသည်။ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မန္တလေးမြို့တွင် မြန်မာ့စီးပွားရေးဗဟိုဘဏ် ၁ ရှေ့ ၌ ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒထုတ်ဖော်လျက်ရှိကြသည့် ပြည်သူများကို လုံခြုံရေး တပ်ဖွဲ့ဝင်များမှ ဝင်ရောက် ရိုက်နှက်၍ ဖမ်းဆီးမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သည့်အပြင် သေနတ်ဖြင့် ပစ်ခတ်မှုကြောင့် ပြည်သူအချို့ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်။ အဆိုပါအကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းမှုတွင် အသက် (၁၇) နှစ်အရွယ် အမျိုးသမီးငယ် (၂) ဦးအပါအဝင် (၆) ဦး ဖမ်းဆီးခြင်းခံခဲ့ရသည်။ ထို့အပြင် အဆိုပါ ဖြစ်စဉ်ကို ရိုက်ကူးတင်ဆက်နေသည့် သတင်းမီဒီယာများကိုလည်း လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များမှ ဝင်ရောက်၍ ထိုးကြိတ်ရိုက်နှက်မှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
၎င်းပြင် နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေ၊ နေပြည်တော်တွင် ရဲတပ်ဖွဲ့မှ ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒထုတ်ဖော်လျက်ရှိသော နေပြည်တော် အထက (၁၄) ကျောင်းသား (၄၀) ဦးကျော်ကို ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပြီး ပြည်သူများမှ တောင်းဆိုဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုကြောင့် ညနေပိုင်းအချိန်တွင် အဆိုပါကျောင်းသားများကို ပြန်လည် လွှတ်ပေးခဲ့သည်။ ထို့ပြင် ၂၀၀၇ ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေးတွင် သပိတ်ခေါင်းဆောင်တစ်ဦး ဖြစ်ခဲ့သည့် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ပုသိမ်မြို့မှ ကိုဌေးနိုင် (ခ) နိုင်ကြီးကိုလည်း အကြမ်းဖက်ကာ ဖမ်းဆီး ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည်။ ၎င်းပြင် ရှမ်းပြည်နယ်၊ ကျိုင်းတုံမြို့မှ ကျောင်းသား (၄) ဦးကိုလည်း ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည်။
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ ကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း (AAPP) ၏ မှတ်တမ်းပြုချက်များအရ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁ ရက်နေ့မှ ယနေ့အချိန်ထိ စုစုပေါင်း ဖမ်းဆီး၊ထိန်းသိမ်းခြင်းခံထားရသူ (၄၂၆) ဦးထိရှိခဲ့ပြီဖြစ်ပြီး၊ ၎င်းတို့ အနက်မှ (၃) ဦးသည် ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခြင်းခံထားရကာ (၃၅) ဦးမှာ ပြန်လည် လွတ်မြောက်လာခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် လက်ရှိအချိန်ထိ ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခြင်းခံထားရသူ (၃) ဦးအပါအဝင် (၃၉၁) ဦးမှာ ဆက်လက် ထိန်းသိမ်းခြင်း ခံနေရဆဲဖြစ်သည်။
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ ကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း (AAPP) မှ လက်ရှိအခြေအနေများကို နေ့စဉ် စောင့်ကြည့် မှတ်တမ်းတင်သွားမည်ဖြစ်ပြီး စစ်အာဏာသိမ်းမှုနှင့်ပတ်သက်၍ ဖမ်းဆီး၊တရားစွဲဆို၊ ပြစ်ဒဏ် ချမှတ်ခြင်းခံထားရသူများ၏ စာရင်းကို နေ့စဉ်ထုတ်ပြန်သွားမည်ဖြစ်သည်။
အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းမှ ခေါင်းဆောင်များ၊ အရပ်သားများ၊ တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများ၊ သတင်းသမားများ၊ ဆရာ/ဆရာမများစသည့် နယ်ပယ်အသီးသီးမှ မည်သူမဆို ဖမ်းဆီး၊ထိန်းသိမ်းခြင်းခံထားရသည်ကို သိရှိပါက နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း (AAPP) သို့ ဆက်သွယ်၍ အသိပေး၊ အကြောင်းကြား နိုင်ပါသည်။

Email :   info@aappb.org

Facebook : https://web.facebook.com/burmapoliticalprisoners/

Twitter : https://twitter.com/aapp_burma

ဒေါင်းလော့ရယူရန် Recent Arrests List (Last Updated on 15 Feb 21) Final