ေအေအပီပီမွ ကိုဗစ္ကာလေရာဂါထိန္းခ်ဳပ္ေရးစင္တာမ်ားတြင္စိတ္ခြန္အားျမႇင့္တင္ေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားဆက္လက္ျပဳလုပ္

 

၂၄ ရက္ ဧၿပီလ ၂၀၂၀ ေန႔တြင္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း(AAPP)ႏွင့္ ပဲခူးအေရွ႕ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားအဖြဲ႕(FPPS-EB),အနာဂတ္အလင္းတန္းဆုံမွတ္(FLC-Bago)တို႔ပူးေပါင္း၍ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ေညာင္ေလးပင္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ေက်ာက္တံခါးၿမိဳ႕နယ္ရွိ
ေ႐ႊ႕ေျပာင္းလုပ္သား ေနရပ္ျပန္မ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ေစာင့္ေရွာက္ေပးေနေသာ စင္တာ (၂)ခုတြင္စိတ္ခြန္အားျဖစ္ေစရန္ စာေရးဆရာမႏွင္းပန္းအိမ္မွ ေဆြးေႏြးေဟာေျပာပြဲမ်ားျပဳလုပ္ေပးခဲ့ပါသည္၊ အဆိုပါေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအား သက္ဆိုင္ရာစင္တာမ်ားႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္ၿပီး က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ထားရွိပါသည္။