ေအေအပီပီမွကိုဗစ္ေရာဂါထိန္းခ်ဳပ္ေရးစင္တာမ်ားတြင္စိတ္ခြန္အားျမႇင့္တင္ေရးေဟာေျပာပြဲမ်ားဆက္လက္ျပဳလုပ္

၂၂ ဧၿပီလ ၂၀၂၀ ေန႔ေတာင္ငူၿမိဳ႕(၇)ရပ္ကြက္ေထာင္လမ္းရွိဆရာအတတ္သင္ေလ့က်င့္ေရးေက်ာင္းေဟာင္းအတြင္း FQ ဝင္ေနၾကေသာသူမ်ားအားႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရး AAPPအဖြဲ႕ ႏွင့္အတူ ဆရာမႏွင္းပန္းအိမ္မွ စိတ္ဓာတ္ခြန္အားျဖစ္ေစမည့္အားေပးစကားမ်ားလာေရာက္ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။