စိတ္က်န္းမာေရးမူဝါဒ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲေရး ဗဟိုအဆင့္ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲကို တက္ေရာက္

ဇြန္လ ၅ ရက္ေန႔မွ ဇြန္လ ၆ ရက္ေန႔ထိ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ဂရင္းအမရာဟိုတယ္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ စိတ္က်န္းမာေရး မူဝါဒ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲေရး ဗဟိုအဆင့္ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲကို ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP)၏ စိတ္ဓာတ္ျပန္လည္ ျမႇင့္တင္ေရးအစီအစဥ္ (MHAP) တာဝန္ခံ ဦးေက်ာ္စိုးဝင္းႏွင့္ မွတ္တမ္းႏွင့္ သုေတသနဌာန တာဝန္ခံႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားေရးရာ ဒုတိယ တာဝန္ခံ ကိုေဇာ္မိုးတို႔ သည္ တက္ေရာက္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။