ေအအေပီပီမွ လူ႔အခြင့္အရေးအသိပညာေပးေဆြးေႏြးပဲြမ်ားမွတ္တမ္း ၂၀၁၇ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရ ေက်ာင္းမ်ား