ေဒၚႏွင္းေဟမာန္ဝင္း ကုိယ္ေရးအက်ဥ္း

ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအမည္ —- ေဒၚႏွင္းေဟမာန္ဝင္း
လိင္ — မ
ေမြးသကၠရာဇ္ —— ၃၇ ႏွစ္
မွတ္ပုံတင္အမွတ္ ——— စုံစမ္းဆဲ
ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာ —- ဗုဒၶဘာသာ
မိဘအမည္ —– ဦးဝင္းေမာင္
ပညာအရည္အခ်င္း —
အလုပ္အကိုင္ ——— ေျမပဲြစား
ေနရပ္လိပ္စာ ——–ဇီးအုပ္ကြက္သစ္၊ ဇီးအုပ္ေက်းရြာ၊ ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၱေလး
ဖမ္းဆီးရက္စဲြ —–၁၈ ရက္ ဇြန္လ ၂၀၁၈
ဥပေဒပုဒ္မ ——-၅၀၅(ခ)

တရားလိုအမည္။  ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနမွ ဒုတိယၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေအာင္ေက်ာ္မင္း
တရားသူႀကီးအမည္။  ေနမ်ဳိးဗိုလ္ (ၿမိဳ႕နယ္တရားသူႀကီး ၊ ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္တရားရံုး)
ေရွ႔ေနအမည္။  ဦးစည္သူ(တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန)
က်ႏွစ္။  ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၅၀၅(ခ) ျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ တစ္ႏွစ္ႏွင့္ ေျခာက္လ
ၾကားနာသည့္တရားရုံး  ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၅၀၅ ျဖင့္ေထာင္ဒဏ္ တစ္ႏွစ္ႏွင့္ ေျခာက္လ
အမိန္႔ခ်မွတ္တမ္း။  မႏၱေလး၊ ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္တရားရံုး
ေထာင္အမည္။မႏၱေလး (အုိးဘို) အက်ဥ္းေထာင္

ေမလ ၇ ရက္ ၂၀၁၉ ေန႔တြင္ သမၼတ၏ လြတ္ၿငိမ္းသက္သာခြင့္ျဖင့္  အုိးဘုိေထာင္မွျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာသည္။

ကုိယ္ေရးအက်ဥ္းအား ေဒါင္းေလာ့ရယူရန္ Daw Hnin Hay Marn Win’s Burmese Profile