ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားကုိလြမ္းေဇာင္း၏ ကုိယ္ေရးအက်ဥ္း

ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအမည္။       ကိုလြမ္းေဇာင္း
လိင္။                                             က်ား
ေမြးသကၠရာဇ္။                          ၂၂ ႏုိဝင္ဘာ ၁၉၈၈
မွတ္ပံုတင္အမွတ္။
ကုိးကြယ္သည့္ဘာသာ။              ခရစ္ယာန္
မိဘအမည္။                              ဦးေဒါင္းလြမ္း
ပညာအရည္အခ်င္း။                ဥပေဒဘာသာရပ္အထူးျပဳ
အလုပ္အကုိင္။                        တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန
ေနရပ္လိပ္စာ။                   ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕၊ ကခ်င္ျပည္နယ္
ဖမ္းဆီးရက္စြဲ။                  ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၇ ရက္
ဥပေဒပုုုုုဒ္မ။                      ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၅၀၀၊ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးခြင့္ႏွင့္စီတန္းလွည့္လည္ခြင့္ဥပေဒ ပုဒ္မ၁၉
အမိန္႔ခ်မွတ္တမ္း။         ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔တြင္ ရာဇသတ္ႀကီး ပုဒ္မ ၅၀၀ ျဖင့္ေထာင္ဒဏ္ ေျခာက္လႏွင့္ ဒဏ္ေငြ ငါးသိန္းက်ပ္၊ ၂၀၁၈                                                 ခုႏွစ္၊ ေမလ ၉ ရက္ေန႔တြင္ ၿငိမ္း၊စု၊စီဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၉ ျဖင့္ ဒဏ္ေငြ သံုးေသာင္းက်ပ္

ၾကားနာသည့္တရားရုံး                   ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕နယ္တရားရံုး
က်ႏွစ္။                                           ရာဇသတ္ႀကီး ပုဒ္မ ၅၀၀ ျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ ေျခာက္လႏွင့္ ဒဏ္ေငြ ငါးသိန္းက်ပ္ၿငိမ္း၊စု၊စီဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၉ ျဖင့္ ဒဏ္ေငြ သံုးေသာင္း က်ပ္
ေရွ႔ေနအမည္။                                ဦးမုံးဆုိင္းတူး
တရားသူႀကီးအမည္။                      ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕နယ္တရားရံုး တရားသူႀကီး
တရားလိုအမည္။                           ေျမာက္ပိုင္းတိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္မွ ဒုဗိုလ္မွဴးႀကီး မ်ိဳးမင္းဦး ၊ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖဲြ႔မွ ရဲမွဴးသန္းဦး (ၿငိမ္းစုစီဥပေဒပုဒ္မ ၁၉)
ေထာင္အမည္။                               ျမစ္ႀကီးနားအက်ဥ္းေထာင္
လြတ္ရက္                                      ၂၀၁၉

ေဒါင္းေလာ့ရယူရန္ Lum Zawng’s Burmese Profile