လက္က်န္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားစာရင္း ႏွင့္ ဇြန္လအတြက္ေအေအပီပီမွလစဥ္အစီရင္ခံစာထုတ္ျပန္ခ်က္

cover

တစ္လအတြင္းသံုးသပ္ခ်က္

 

ဇြန္လအတြင္းတြင္ ၿငိမ္း၊စု၊စီဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၀ ျဖင့္ ႏွစ္ဦး၊ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆိုင္ရာလြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ လံုၿခံဳမႈဆိုင္ရာ ကာကြယ္သည့္ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၀ ျဖင့္ သံုးဦး ဖမ္းဆီးျခင္းခံခဲ့ရသည္။ ထုိ႔ျပင္ ဇြန္လတြင္း ေျခာက္ဦး တရားစဲြဆိုျခင္းခံခဲ့ရသည္။ တရားစဲြဆိုျခင္းခံရသူ ေျခာက္ဦးအနက္ တစ္ဦးသည္ ၿငိမ္း၊စု၊စီဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၀၊ ႏွစ္ဦးသည္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆိုင္ရာ လြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ လံုၿခံဳမႈဆိုင္ရာကာကြယ္သည့္ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၀၊ သံုးဦးသည္ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ ပုဒ္ ၆၆(ဃ) ျဖင့္ တရားစဲြဆို ျခင္းခံခဲ့ရသည္။ ဇြန္လတြင္း ၿငိမ္း၊စု၊စီဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၀ ျဖင့္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ ေလးဦး ျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ျခင္းခံခဲ့ရသည္။ ထို႔ျပင္ ဇြန္လတြင္း လယ္သမားမ်ား၊ လယ္သမားအေရးလႈပ္ရွားသူမ်ားအပါအဝင္ စုစုေပါင္း ၁၄ ဦး လြတ္ေျမာက္ခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားႏွစ္ဦးျဖစ္ေသာ ေရွ႕ေန ဦးေဇာ္ဝင္းႏွင့္ ကိုမင္းဆိုင္းတို႔သည္ က်န္းမာေရး ေကာင္းမြန္မႈ မရွိၾကာင္း သိရွိရသည္။

ဇြန္လ ၁၆ ရက္ေန႔သည္ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ခံရသူမ်ားကို ကူညီေထာက္ပံ့ေရး အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေန႔ျဖစ္သည္။ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ ျခင္းခံရသူ မ်ားႏွင့္ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈမ်ားကို ဖြင့္ဟေျပာဆိုသူမ်ားအား အသိအမွတ္ျပဳေသာအားျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီ ေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP) မွ ေၾကညာခ်က္တစ္ေစာင္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ျပင္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖဲြ႔အစည္းမ်ား (NGOs)၊ အရပ္ဘက္အဖဲြ႔အစည္းမ်ား (CSOs) မ်ားႏွင့္လည္း ပူးတြဲ၍ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ဒီမိုကေရစီစနစ္သို႔ ကူးေျပာင္းလွ်က္ရွိေသာ္လည္း အစိုးရသည္ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈႏွင့္ အျခားရက္စက္၍ လူမဆန္ေသာ သို႔မဟုတ္ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာ က်ဆင္းေစေသာ ဆက္ဆံမႈ သို႔မဟုတ္ ျပစ္ဒဏ္ေပးမႈ ဆန္႔က်င္ေရး ႏိုင္ငံတကာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (UNCAT)ကို လက္မွတ္ ေရးထိုးအတည္ျပဳျခင္း မရွိေသးပါ။

ဇြန္လတြင္း ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထင္ရွားေသာ ဥပမာတစ္ခုသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ လွ်ိဳ႔ဝွက္ခ်က္မ်ား ဥပေဒကို ခ်ိဳးေဖာက္သည္ဟု စြပ္စဲြျခင္းခံရကာ တရားရင္ဆိုင္ေနၾကရေသာ ရိုက္တာသတင္းေထာက္ ႏွစ္ဦးျဖစ္သည့္ ကိုသက္ဦးေမာင္ ေခၚ ကိုဝလံုးႏွင့္ ကိုေက်ာ္စိုးဦး ေခၚ ကိုမိုးေအာင္တုိ႔၏ အမႈျဖစ္သည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ၎တို႔ႏွစ္ဦးသည္ ဖမ္းဆီးျခင္း ခံခဲ့ရၿပီး စစ္ေၾကာေရးစခန္းသို႔ ေခၚ ေဆာင္သြားျခင္းခံခဲ့ရကာ သံုးရက္ခန္႔ အိပ္ခြင့္မရရွိခဲ့ပါ။ ထုိ႔ျပင္ ကိုေက်ာ္စိုးဦးကို အခ်ိန္ အေတာ္ၾကာ အဓမၼ ဒူးေထာက္၍ ထိုင္ေစခဲ့သည္။ ထိုကဲ့သို႔ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈမ်ိဳးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း က်င့္သံုးဆဲျဖစ္ေသာ အျပစ္ေပး၍ စစ္ေဆးျခင္းမ်ိဳးျဖစ္သည္။ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္စီးျခင္း၊ ေလယာဥ္ပ်ံစီးျခင္းႏွင့္ ဆီမီးခြက္အက ကဲ့သို႔ေသာ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားကို ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္သည့္ ပံုစံမ်ားအား က်င့္သံုးေနမႈကို AAPP မွ ကာလရွည္ၾကာစြာ မွတ္တမ္းျပဳလွ်က္ရွိသည္။ ထိုညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈပံုစံမ်ားႏွင့္ ရုပ္ပိုင္း၊ စိတ္ပိုင္းႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအပါအဝင္ အျခား ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈ ပံုစံမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း စနစ္က်စြာ အသံုးျပဳလွ်က္ရွိၿပီး  ထိုအျခင္းအရာကို ႏိုင္ငံတကာဥပေဒမ်ားတြင္ လူသားခ်င္း စာနာမႈကို ဆန္႔က်င္ေသာ ရာဇဝတ္မႈတစ္ခု အျဖစ္သတ္မွတ္သည္။ စစ္ေၾကာေရးစခန္းမ်ားႏွင့္ အက်ဥ္းေထာင္မ်ား၌ ထိန္းသိမ္းထားသူမ်ားကို ေမးခြန္းမ်ားေမးျမန္းရန္ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈပံုစံမ်ားကို အသံုးျပဳျခင္းသည္ ယေန႕ထက္တုိင္ ဆက္လက္ ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။

ကိုသက္ဦးေမာင္ ေခၚ ကိုဝလံုးႏွင့္ ကိုေက်ာ္စိုးဦး ေခၚ ကိုမိုးေအာင္တို႔၏အမႈအျပင္ အျခား ထိန္းသိမ္းထားသူမ်ားကို ျပဳမႈဆက္ဆံမႈ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္မႈမ်ားျမင့္တက္လာပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အက်ဥ္းေထာင္စနစ္တြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိျခင္းႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ရေနျခင္းတို႔ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္ (MNHRC) ႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ၾကက္ေျခနီေကာ္မတီ (ICRC) တို႔သာလွ်င္ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားအတြင္း ဝင္ေရာက္ခြင့္ရွိသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ AAPP မွ အစိုးရအား ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ေတာင္းဆိုခဲ့သည့္ UNCAT ကို လက္မွတ္ေရးထိုး အတည္ျပဳရန္ႏွင့္ ၎၏ ေနာက္ဆက္တြဲ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား (OPCAT) ကို လက္မွတ္ ေရးထိုးအတည္ျပဳပါရန္ ထပ္မံ ေတာင္းဆိုတိုက္တြန္းပါသည္။ ထိုစာခ်ဳပ္မ်ားကို လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းသည္ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈကို ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ရန္ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ကတိျပဳမႈျဖစ္ၿပီး ထိခိုက္နစ္နာသူမ်ားကို အာမခံေပးေသာ ကတိျပဳမႈလည္းျဖစ္ေစသည္။ ထို႔ျပင္ AAPP မွ အစိုးရအား အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား (CSOs)ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး အဖဲြ႔အစည္းမ်ားအား အက်ဥ္းေထာင္မ်ား၊ အခ်ဳပ္ခန္းမ်ားႏွင့္ ပိုမိုထိေတြ႕ခြင့္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုပါသည္။ ဒီမိုကေရစီစနစ္တြင္ အက်ဥ္းေထာင္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသည္ လွ်ဳိ႕ဝွက္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား မျဖစ္သင့္ပါ။ အသြင္းကူးေျပာင္းေရး၏ ေအာင္ျမင္မႈသည္ အစိုးရ၏ ေထာင္တြင္းႏွင့္ ေထာင္ျပင္ပတြင္ရွိေသာ ႏိုင္ငံသားမ်ား အားလံုး၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို ေလးစား လိုက္နာမႈအေပၚ ဆံုးျဖတ္ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး ဒီမိုကေရစီအေပၚ တာဝန္ခံမႈႏွင့္ ပြင့္လင္း ျမင္သာမႈစံႏႈန္းမ်ားကို လိုက္နာရန္ ႀကိဳးပမ္း အားထုတ္မႈမ်ားအေပၚ ဆံုးျဖတ္မည္ျဖစ္သည္။

ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈမ်ားအျပင္ ဆိုးရြားေသာ အက်ဥ္းေထာင္တြင္းအေျခအေနမ်ားသည္လည္း လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈျဖစ္ၿပီး ထိုအျခင္းအရာကို ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈပံုစံတစ္ခုျဖစ္သည္ဟု သတ္မွတ္ထားသည္။ ဇြန္လအတြင္းတြင္ အက်ဥ္းေထာင္ အာဏာပိုင္မ်ားမွ မြန္ျပည္နယ္ရွိ အမ်ိဳးသမီး ေက်ာက္ထုတ္စခန္းႏွစ္ခုကို ပိတ္သိမ္းရန္ အစီအစဥ္မရွိဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အမ်ိဳးသား အက်ဥ္းသားမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္ထားေသာ အလုပ္ျဖစ္သည့္ ေလးပင္ေသာ ေက်ာက္တံုးမ်ားကို သယ္ယူရျခင္းသည္ လက္ခံ ႏိုင္ဖြယ္မရွိသည့္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသား လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္ (MNHRC)မွ ေမလအတြင္းတြင္ အမ်ိဳးသမီး ေက်ာက္ထုတ္ စခန္းမ်ားကို ပိတ္သိမ္းရန္ အႀကံျပဳခဲ့ၿပီးေနာက္ အက်ဥ္းေထာင္အာဏာပိုင္မ်ားမွ ထိုကဲ့သို႔ တုန္႔ျပန္ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။  MNHRC မွ အာဏာပိုင္မ်ားအား  အက်ဥ္းသူမ်ားသည္ ေန႔စဥ္ေက်ာက္သယ္ရျခင္း အတြက္ မ်ိဳးဆက္ပြား က်န္းမာေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ျပႆနာမ်ားအပါဝင္ အမ်ိဳးသမီး က်န္းမာေရး ျပႆနာမ်ားကို ျဖစ္ပြားႏိုင္သည္ဟု ေဝဖန္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း အက်ဥ္းေထာင္အာဏာပိုင္မ်ားမွ အမ်ိဳးသမီး အက်ဥ္းသူမ်ားကို ေက်ာက္တံုးႀကီး မ်ားကို သယ္ယူခိုင္းျခင္းမျပဳဘဲ သယ္ယူႏိုင္သည့္ ေက်ာက္တံုးအရြယ္အစားကိုသာ သယ္ယူ ခိုင္းျခင္းျဖစ္သည္ဟု တုန္႔ျပန္ ခဲ့သည့္အျပင္  အမ်ိဳးသမီး ေက်ာက္ထုတ္စခန္းမ်ားတြင္ က်န္းမာေရး ပံုမွန္ စစ္ေဆးေနသည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး အမ်ိဳးသမီး အက်ဥ္းသူမ်ား လြတ္ေျမာက္ၿပီးေနာက္ ရပ္တည္ႏိုင္ရန္ “အိမ္တြင္းမႈသိပၸံပညာ” ကို သင္ၾကားေပးလွ်က္ရွိသည္ဟုလည္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အက်ဥ္းေထာင္စနစ္တြင္ ထိုအျခင္းအရာသည္ ခ်ိဳ႕ယြင္းလွ်က္ရွိသည္ကို ထင္ရွားစြာျပသေနသည္။ အက်ဥ္းဦးစီး ဌာနမွ MNHRC အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို တုန္႔ျပန္ျခင္းသည္ အလုပ္စခန္းမ်ား၏ ဆိုးရြားေသာ အေျခအေနမ်ားကို ဖံုးကြယ္ထား သကဲ့သို႔ျဖစ္ ေစသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း အလုပ္စခန္းစုစုေပါင္း ၄၀ ေက်ာ္ရွိသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အလုပ္စခန္းမ်ား၌ ခန္႔မွန္းေျခ အက်ဥ္းသားဦးေရ ၁၅၀၀၀ မွ ၂၀၀၀၀ ၾကား ထိန္းသိမ္းထားသည္။ အလုပ္စခန္းမ်ားတြင္း လူမဆန္၍ ဆိုးရြားေသာ အေျခအေန မ်ားႏွင့္ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ အျခားအက်ဥ္းသားမ်ားသည္ ေသဆံုးမႈမ်ားရွိခဲ့သည္။ အလုပ္စခန္း မ်ား၏ ဆိုးရြားေသာ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ AAPP မွ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ အစီရင္ခံစာ၌ အလုပ္ၾကမ္းမ်ားသည္ ေသဒဏ္ေပးသည့္ သေဘာ သက္ေရာက္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ထို႔ျပင္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ ထုတ္ျပန္ခ်က္၌ ၁၉၇၈ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ၾကားတြင္ အက်ဥ္းသား ၅၃၀၆ ဦး သည္ ေသဆံုးခဲ့သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ေသဆံုးမႈမ်ား ျဖစ္ပြားျခင္းသည္ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈ၊ ဆိုးရြားေသာ ေနထိုင္မႈႏွင့္ အလုပ္ၾကမ္းမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္သည္ကို လက္ခံရမည့္အစား အစိုးရသည္ ရာသီဥတု အေျခအေနမ်ားႏွင့္ မေတာ္တဆမႈမ်ား ေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ တရားဝင္ကိန္းဂဏန္းမ်ားအရ ေသဆံုးမႈႏႈန္းသည္ ႏွစ္စဥ္ ၄၀ ခန္႔ က်ဆင္းလာသည္ဟု ေဖာ္ျပထား သည္။ အမွန္စင္စစ္တြင္ စစ္အစိုးရမွ ေရြးေကာက္ခံ အစိုးရလက္ထက္သို႔  ကူးေျပာင္းၿပီးကတည္းက အေျခအေနမ်ား အနည္းငယ္ တိုးတက္လာခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလတြင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD)မွ အာဏာ လႊဲေျပာင္းယူၿပီးေနာက္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ အစိုးရဌာနမ်ားအား ရက္တစ္ရာအတြင္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ ၾကသည္။ သို႔ ေသာ္လည္း အက်ဥ္းဦးစီးဌာနသည္ ေထာင္ဝင္စာေတြ႔ခ်ိန္ကို ၁၅ မိနစ္မွ ၂၀ မိနစ္သို႔ တိုးျမွင့္ခဲ့ၿပီး အက်ဥ္းသားမ်ား၏ မိသားစုဝင္မ်ားကို မည္သည္ေန႔တြင္မဆို လာေရာက္လည္ပတ္ရန္ ခြင့္ျပဳသည္ဆိုသည့္ ေျပာင္းလဲမႈကိုသာ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း အလုပ္စခန္း အေျခအေနမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလတြင္ ျမန္မာေနာင္းမွ ထုတ္ေဝခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး အစုိးရသစ္တက္လာျပီးေနာက္ အလုပ္စခန္းမ်ားတြင္း ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ ဆိုးရြားေသာ အလုပ္ၾကမ္း အေျခအေနမ်ားအပါအဝင္ စနစ္က်စြာျဖင့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ဆက္လက္ရွိေနသည္ကို ထုတ္ေဖာ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အလုပ္စခန္းမ်ားတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ဆက္လက္ရွိေနေသာ္လည္း ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလတြင္ အက်ဥ္းသားမ်ားအတြက္ အလုပ္စခန္းမ်ားမရွိဘဲ အသက္ေမြးမႈအတတ္သင္စခန္းမ်ားသာရွိသည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့ သည္။ အလုပ္စခန္းမ်ားတြင္း ျဖစ္ပြားလွ်က္ရွိေသာ ဆိုးရြားသည့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို ေမွးမွိန္သြားေစရန္ အတတ္သင္ စခန္းမ်ားအျဖစ္ အမည္ေျပာင္းထားျခင္းသည္ သင့္ေတာ္ျခင္းမရွိပါ။ ထိုအျခင္းအရာသည္ အက်ဥ္းသားမ်ားအတြက္ သက္ေမြး အတတ္သင္စခန္းမ်ား ျပဳလုပ္ေပးသင့္သည္ဆိုသည့္ အက်ဥ္းသားမ်ားကို ျပဳမႈဆက္ဆံရာ၌ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည့္ အနိမ့္ဆံုး စံႏႈန္းမ်ား/နယ္လ္ဆင္မန္ဒယ္လား စည္းမ်ဥ္းမ်ား (SMRs) ကဲ့သို႔ေသာ ႏိုင္ငံတကာ လမ္းညႊန္မႈမ်ားကို လိုက္နာရန္ လဲြမွားစြာ အသံုးျပဳျခင္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အလုပ္စခန္းမ်ားအတြင္းရွိ မ်ားစြာေသာ အက်ဥ္းသားမ်ားသည္ သက္ေမြး အတတ္ပညာ မ်ားကို ရရွိျခင္း မရွိေသးပါ။ အလုပ္စခန္းတစ္ခု၏ လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး တစ္ဦးမွ ျမန္မာေနာင္း ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းျခင္း ျပဳလုပ္ခ်ိန္တြင္ ၎သည္ သက္ေမြးအတတ္ပညာသင္တန္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ဆႏၵရွိေသာ္လည္း အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္ျခင္းမရွိသလို ထိုသင္တန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ အခြင့္အာဏာမရွိပါ၊ ၎တို႔အလုပ္စခန္း၏ ပံုမွန္ေဆာင္ရြက္မႈသည္ ေက်ာက္မ်ားကို ထုတ္ယူရန္သာျဖစ္သည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ေက်ာက္ထုတ္သည့္ အလုပ္အလုပ္ကို လုပ္ေနခ်ိန္ တြင္  အမ်ိဳးသမီးေက်ာက္ထုတ္စခန္းမ်ားတြင္း အိမ္တြင္းမႈ သိပၸံပညာကို သင္ၾကား ေပးလွ်က္ ရွိသည္ဟု ေျပာၾကားသည့္အတြက္ ထိုအျခင္းအရာသည္ ေမးခြန္းထုတ္ဖြယ္ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ေက်ာက္ထုတ္စခန္းမ်ားတြင္ နားရက္မရွိျခင္းသည္ SMRs အပိုဒ္ ၁၀၂(၂) တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ တစ္ပတ္လွ်င္ နားရက္တစ္ရက္ရွိရမည္ျဖစ္ၿပီး ပညာေရးႏွင့္ အျခားလႈပ္ရွားမႈမ်ားအတြက္ လံုေလာက္ေသာ အခ်ိန္ရွိရမည္ဆိုသည္ႏွင့္ တိုက္ရိုက္ဆန္႔ က်င္လွ်က္ရွိသည္။  ၎ျပင္ အက်ဥ္းသား မ်ားအား လံုေလာက္ေသာ လုပ္အားခမေပးဘဲ ေက်ာက္ထုတ္ယူခိုင္းျခင္းသည္ SMRs အပိုဒ္ ၉၈(၃) ႏွင့္ ကြဲလဲြလွ်က္ရွိသည့္ျပင္ အပိုဒ္ ၁၀၃(၁)တြင္ ျပ႒ာန္းထားေသာ အက်ဥ္းသားမ်ားသည္ ၎တို႔ဆႏၵရွိသည့္အလုပ္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ႏိုင္သည္၊ ထို႔ျပင္ မွ်တေသာ အခေၾကးေငြျဖစ္ရမည္ႏွင့္လည္း ဆန္႔က်င္လွ်က္ရွိသည္။

အမ်ိဳးသမီးအလုပ္စခန္းမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အက်ဥ္းေထာင္စနစ္ကို ပို၍ဆိုးရြားေစေသာ ျပႆနာမ်ားအနက္မွ တစ္ခုျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ လံုေလာက္မႈရွိေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ရရွိရန္ျဖစ္သည္။ MNHRC ၏ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ႏွစ္စဥ္ အစီရင္ခံစာ တြင္လည္း ဖတ္႐ႈႏိုင္သည္။ လူ႔အခြင့္အေရးအဖဲြ႔အစည္းမ်ားမွလည္း အက်ဥ္းေထာင္မ်ားအတြင္း က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ မ်ားသည္ ဆိုးရြားေနဆဲျဖစ္ၿပီး အလုပ္စခန္းမ်ားတြင္ အလုပ္ၾကမ္းမ်ားလုပ္ေနၾကရေသာေၾကာင့္ ျပႆနာမ်ားကိုပုိ၍ ျဖစ္လာေစ သည္။ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ AAPP မွ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ အစီရင္ခံစာမ်ားတြင္လည္း အက်ဥ္းေထာင္မ်ား အတြင္း အက်ဥ္းသားမ်ား၏ က်န္းမာေစာင့္ေရွာက္ခြင့္ကို စနစ္က်စြာျငင္းပယ္ထားျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဖာ္ျပထားသည္။ ထို႔ျပင္ ျပည့္စံုမႈ မရွိေသာ က်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ရွိေနသည္ကိုလည္း ေဖာ္ျပထားသည့္ျပင္ တခ်ိဳ႕အက်ဥ္းေထာင္မ်ားတြင္ ေထာင္ေဆးရံု မရွိဘဲ တခ်ိဳ႕အက်ဥ္းေထာင္မ်ားတြင္လည္း ဆရာဝန္မရွိပါဟု ေဖာ္ျပထားသည္။  ထို႔ျပင္ လံုေလာက္ေသာ အစားအစာမရရွိျခင္း၊ ေဆးဝါးမ်ား မရွိျခင္း၊ အႏၱရာယ္ရွိေသာ အလုပ္မ်ား လုပ္ရျခင္း၊ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ညွဥ္းပန္းမႈမ်ားရွိျခင္း၊ ျပင္းထန္ေသာ ရာသီဥတု အေျခအေနမ်ားရွိျခင္းႏွင့္ ကန္႔သတ္ထားေသာ ေနရာေဒသမ်ားျဖစ္ျခင္း စသည့္ မ်ားစြာေသာ အျခင္းအရာ မ်ားေၾကာင့္ အလုပ္စခန္းမ်ား၏ အေျခအေနမ်ားသည္ အက်ဥ္းေထာင္မ်ား၏ အေျခအေနမ်ားထက္ ပိုမို ဆိုးရြားပါသည္။ ျမန္မာေနာင္း သတင္းစာ၏ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာေနာင္းမွ ထုတ္ျပန္ေသာ  အစီရင္ခံစာတြင္လည္း အလုပ္စခန္းမ်ား၏ ဆိုးရြားေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားကို ထင္ရွားစြာ ေဖာ္ျပထားသည္။

ဆိုးရြားေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားရွိသည္ဟု ေလ့လာခ်က္မ်ားမွ ေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း ဇြန္လတြင္ အက်ဥ္းေထာင္ အာဏာပိုင္မ်ားမွ အမ်ိဳးသမီး ေက်ာက္ထုတ္စခန္းမ်ားတြင္ ပံုမွန္ေဆးစစ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးသည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ MNHRC မွ အမ်ိဳးသမီးေက်ာက္ထုတ္စခန္းမ်ားကို ပိတ္သိမ္းရန္ အႀကံျပဳခဲ့ေသာ္လည္း အလုပ္စခန္းမ်ားအားလံုးပိတ္သိမ္းရန္ကိုမႈ အႀကံျပဳ ခဲ့ျခင္းမရွိပါ။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ အလုပ္စခန္းမ်ားတြင္း လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ေနရသည္ဟု ထုတ္ေဖာ္ခ်ိန္ တြင္ MNHRC မွ ဆူပူျခင္းႏွင့္ အနည္းငယ္မွ်သာ နာက်င္ေအာင္လုပ္ျခင္းစသည့္ ေသးငယ္ေသာ အမႈမ်ားသာရွိၿပီး ညွဥ္းပန္း ႏွိပ္စက္မႈႏွင့္ ရက္စက္စြာ ရိုက္ႏွက္မႈမ်ား မရွိပါဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ MNHRC မွ က်န္းမာေရး အေျခအေနစိုးရိမ္ရ၍သာ ေက်ာက္ထုတ္ စခန္းမ်ားကို ပိတ္သိမ္း ရန္ယူဆသည္ဟု ထင္ျမင္သံုးသပ္ရပါသည္။

က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ခံယူခြင့္သည္ အေျခခံက်ေသာ လူ႔အခြင့္အေရးျဖစ္သည္။ ထိုမွ်သာမက စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ ေကာ္မတီႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ လက္မွတ္ေရးထိုး အတည္ျပဳထားေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ ခြဲျခားမႈမ်ားအားလံုး ပေပ်ာက္ေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (CEDAW) ေကာ္မတီတို႔တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ခံယူခြင့္ကို ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပထားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အစိုးရမ်ားသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို ေလးစား၊ လိုက္နာရမည္ျဖစ္သည္။ အက်ဥ္းဦးစီးဌာန မွ အမ်ိဳးသမီးအက်ဥ္းသူမ်ား ေက်ာက္သယ္ယူရျခင္းသည္ မ်ိဳးဆက္ပြားက်န္းမာေရး ႏွင့္ပတ္သက္၍ အႏၱရာယ္မရွိဟု ေျပာၾကားျခင္းသည္ ထိုႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုအျခင္းအရာသည္ အက်ဥ္းသူမ်ား၏ မ်ိဳးဆက္ပြားမႈဆိုင္ရာကို ကန္႔သတ္ထားသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေပၚေနၿပီး အက်ိဳးဆက္အေနျဖင့္ အေျခခံ လူ႔အခြင့္အေရး မ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းျဖစ္သည္။ အက်ဥ္းသူမ်ား အလုပ္လုပ္ရျခင္းအတြက္ အမ်ိဳးသမီးေရာဂါႏွင့္ဆိုင္ေသာ ျပႆနာျဖစ္ပြား လာလွ်င္ အလုပ္စခန္းမ်ားအတြင္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား မရွိျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ကန္႔သတ္ထား မႈမ်ားသည္ ကမာၻ႔ကုလသမဂၢ၏ ညွဥ္းပန္း ႏွိပ္စက္မႈမ်ားကို ဆန္႔က်န္ေရး ႏိုင္ငံတကာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (UNCAT) ကို ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ ရွင္သန္မႈကို အႏၱရာယ္ရွိျခင္း သို႔မဟုတ္ ျပင္းထန္ေသာ စိတ္ပိုင္းႏွင့္ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ နာက်င္မႈ မ်ားကို ခံစားရျခင္းတို႔ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ေက်ာက္ထုတ္စခန္းမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီး အက်ဥ္းသူမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္လွ်က္ရွိသည့္ ဆိုးရြားေသာ အလုပ္ၾကမ္းမ်ားကို အတည္ျပဳရန္ အခ်က္အလက္မ်ား လိုအပ္လွ်က္ရွိေသာ္လည္း ယခုလက္ရွိ ရရွိထားေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားမွ အလုပ္ ဒဏ္ေၾကာင့္ သားအိမ္ထိခိုက္၍ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ရန္ အခက္အခဲမ်ားရွိသလို သားသမီးျဖစ္ထြန္းမႈမရွိျခင္းသည္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈျဖစ္ၿပီး ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈပံုစံတစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အက်ဥ္းသူမ်ား ရင္ဆိုင္ေနရေသာ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားကို ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ ထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ရန္ စစ္ေဆးပါရန္ AAPP မွ အစိုးရအား တိုက္တြန္း ပါသည္။ ထို႔ျပင္ ထိုစစ္ေဆးမႈမ်ားသည္ ထိခိုက္နစ္နာသူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္ကို ဦးစားေပးေသာ CEDAW ၏  ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအတိုင္း လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္။ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ထပ္မံမျဖစ္ပြားေစရန္အတြက္ က်ဴးလြန္သူမ်ား ကိုလည္း အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ထိခိုက္နစ္နာသူ သည္ အစားထိုးေလ်ာ္ေၾကးရရွိရမည္ျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ AAPP မွ အစိုးရအား အလုပ္စခန္းမ်ားကို ဦးစားေပးအေနျဖင့္ ပိတ္သိမ္းပါရန္ တိုက္တြန္းပါသည္။ ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ရန္ ဆႏၵရွိလွ်င္ အစိုးရသည္ အလုပ္စခန္းမ်ားရွိသည္ကို ျငင္းဆိုေနမႈအား ရပ္တန္႔ရမည္ျဖစ္ၿပီး အက်ဥ္းသားမ်ား၏ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ရန္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္။ အလုပ္စခန္းမ်ားထားရွိျခင္းသည္ မ်ားစြာေသာ ႏုိင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရး စံႏႈန္းမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီ အကူးအေျပာင္းျဖစ္စဥ္ကို ေလ်ာ့က်ေစသည္။ ထို႔ျပင္ အလုပ္စခန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အတည္ျပဳႏိုင္ေသာ သတင္းအခ်က္မ်ား ရရွိျခင္းမရွိျခင္းသည္ စိုးရိမ္ဖြယ္ရာျဖစ္သည္၊ အထူးသျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးအလုပ္စခန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အက်ဥ္းသားမ်ား၏ အလုပ္အေျခအေနမ်ား၊ ေနထိုင္မႈအေျခအေနမ်ား အျပင္ က်န္းမားေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ရရွိျခင္းအေျခအေနမ်ားကို သံုးသပ္ရန္၊ ေစာင့္မတ္ၾကည့္႐ႈရန္၊ သတင္းယူရန္ႏွင့္ သံုးသပ္ရန္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ သတင္းသမားမ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးအဖဲြ႔အစည္းမ်ားကို အလုပ္စခန္း မ်ားအတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္ခြင့္ျပဳပါရန္ အက်ဥ္းဦးစီးဌာနအား တိုက္တြန္းပါသည္။ အလုပ္စခန္းမ်ားတြင္း လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္ သူမ်ား ျပစ္ဒဏ္မွ ကင္းလြတ္ေနသည့္ျပင္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈကိုလည္း အားေပးသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေစသည္။ ထိုအလုပ္စခန္း မ်ားကို အသက္ေမြးမႈအတတ္သင္စခန္းမ်ားျဖစ္သည္ဟု ေျပာၾကားျခင္းသည္ ေမးခြန္းထုတ္ဖြယ္ရာျဖစ္ေနပါသည္။

အက်ဥ္းသားမ်ားကို အလုပ္စခန္းမ်ားတြင္ အလုပ္ၾကမ္းမ်ား လုပ္ေစရန္အတြက္ တရားရံုးမ်ား၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားသည္ အဓိကက် သည္။ အက်ဥ္းသားမ်ားကို အလုပ္ၾကမ္းျဖင့္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းသည္ ေခတ္ေနာက္က်ေနေသာ အျပစ္ေပးမႈျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံတကာ စံႏႈန္းမ်ားတြင္ အက်ဥ္းသားမ်ား ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရးႏွင့္ လူမႈပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရးသည္ အေရးႀကီး သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ (အက်ဥ္းသားမ်ားကို ျပဳမႈဆက္ဆံရာ၌ လိုက္နာရမည့္ အနိမ့္ဆံုး စံႏႈန္းမ်ား(SMRs) အပိုဒ္ ၄၊ အပိုဒ္ ၈၈၊ အပိုဒ္ ၉၁-၉၄ တို႔တြင္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ၿပီး ႏိုင္ငံသားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (ICCPR) အပိုဒ္ ၁၀၊ အေျခခံဥပေဒသမ်ား အပိုဒ္ ၁၀ တို႔တြင္လည္း ဖတ္႐ႈႏိုင္သည္။) ကမာၻ႔ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မတီမွလည္ အက်ဥ္းေထာင္စနစ္သည္ ဒဏ္ခတ္ထား မႈအျဖစ္ မရွိသင့္ဘဲ အက်ဥ္းသားမ်ားအတြက္ ျပန္လည္ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ လူမႈေရး ဆိုင္ရာ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအျဖစ္ ရွိသင့္သည္ဟု မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စံႏႈန္းမ်ားသည္ ထိုလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကြဲလြဲဆန္႔က်င္လွ်က္ရွိသည္။ ထိုအစား အလုပ္ၾကမ္းအပါအဝင္ ျပင္းထန္ေသာ အျပစ္ေပးမႈႏွင့္အတူ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္မႈကို အသံုးျပဳလွ်က္ရွိသည္။ ထိုကဲ့သို႔ က်င့္သံုးမႈသည္ မည္သည့္တရားသူႀကီးတြင္မဆိုရွိရမည့္ မွန္ကန္သည့္ တရားစီရင္မႈႏွင့္ မွ်တမႈတို႔ကို က်႐ႈးံေစသည္။  ထို႔ေၾကာင့္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္မႈတြင္ အက်ဥ္းသားမ်ား၏ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို ေလးစား လိုက္နာရန္ႏွင့္ အျပစ္ေပးမည့္အစား ျပည္လည္ ထူေထာင္ေရးကဲ့သို႔ျဖစ္ေစရန္အတြက္ တရားေရးဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ပါရန္ AAPP မွ တိုက္တြန္းပါသည္။ ထိုျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ အလုပ္စခန္းမ်ားအေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရွိရမည္ျဖစ္ၿပီး ဒီမိုကေရစီအတြက္ တြန္းအားျဖစ္ေစရမည္ျဖစ္သည္။

ဇြန္လအတြင္း အနည္းငယ္ေသာ တိုးတက္မႈသည္ ျမစ္ႀကီးနားအက်ဥ္းေထာင္တြင္း တည္ေဆာက္ၿပီးစီးခဲ့သည့္ ေဆးခန္းတစ္ခုကို အစိုးရထံ သို႔ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုေဆးခန္းသည္ Three Millennium Development Goal Fund (3MDG) အဖဲြ႔မွ အက်ဥ္းေထာင္ေလးခုတြင္ တည္ေဆာက္လွ်က္ရွိသည့္ ေဆးခန္း ေလးခုအနက္မွ တစ္ခုျဖစ္သည္။ ထိုေဆးေပးခန္းမ်ားသည္ အေျခခံ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရာက္မႈ၊ တီဘီေရာဂါႏွင့္ အျခားေရာဂါမ်ားအတြက္ ေရာဂါရွာေဖြေရးႏွင့္ ကုသေရးကို အဓိက ထားသည္။ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားအတြင္း က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ေစာင့္ေရွာက္မႈတိုးတက္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းျခင္းကို AAPP မွ ႀကိဳဆိုၿပီး ထိုကိစၥရပ္ကို AAPP မွလည္း စည္း႐ံုးလႈ႔ံေဆာ္လွ်က္ရွိသည္။ ဇြန္လအတြင္း တျခားတိုးတက္မႈတစ္ခုအျဖစ္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ၾကက္ေျခနီေကာ္မတီ (ICRC) မွ အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္၏ ေထာင္ဝင္စာေတြ႔သည့္ အခန္းကို ျပင္ဆင္ေပးမည္ဟု ထုတ္ျပန္ ေၾကညာခဲ့သည္။ အဆင့္ျမႇင့္တင္ကာ ျပဳျပင္ေပးမည့္ အေဆာက္အအုံသည္ လွ်ပ္စစ္မီးႏွင့္ ေလဝင္ေလထြက္၊ လြတ္လပ္မႈ ပိုမိုတိုးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးမည္ျဖစ္ကာ သန္႔စင္ခန္းအသစ္မ်ား၊ ေကာ္ဖီဆိုင္ တစ္ဆိုင္ႏွင့္ ကေလးမ်ားအတြက္ ကစားကြင္းတစ္ကြင္း တည္ေဆာက္ျခင္းတို႔ ပါဝင္မည္ျဖစ္သည္။ AAPP မွ ထိုကဲ့သို႔ေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို ႀကိဳဆိုသည္။

အက်ဥ္းေထာင္အေျခအေနမ်ား တိုးတက္ေစရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈအနည္းငယ္ကို အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ္လည္း အက်ဥ္းသားမ်ား၏ ေနထိုင္မႈအေျခအေနမ်ားကို သိသာထင္ရွားေသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္သည္။  ေထာင္ဝင္စာအခန္းကို ျပဳျပင္ျခင္းသည္ ႏိုင္ငံတြင္း အက်ဥ္းေထာင္အေျခအေနမ်ားတိုးတက္ရန္ အဓိက အဟန္႔အတား တစ္ခုျဖစ္ေသာ အက်ဥ္းေထာင္တြင္း လူဦးေရ ျပည့္သိပ္ေနျခင္းကို အနည္းငယ္သာ ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။ အက်ဥ္းေထာင္တြင္း လူဦးေရ ျပည့္သိပ္ေနျခင္းသည္ ဆိုးရြားျပင္းထန္ပါသည္။ ၿခံဳငံုၾကည့္လွ်င္ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားသည္ ၃၉ ရာခိုင္ႏႈန္း လူဦးေရျပည့္က်ပ္ေနသည္။ အထူးသျဖင့္ အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္သည္ အက်ဥ္းသားဦးေရ စုစုေပါင္း ၅၀၀၀ ခန္႔ကို ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ေသာ္လည္း လက္ရွိတြင္ အက်ဥ္းသားဦးေရ ၁၂၃၉၂ ဦးကို ထိန္းသိမ္းထားေနရသည္။ အက်ဥ္းေထာင္တြင္း လူဦးေရျပည့္သိပ္ေနျခင္းေၾကာင့္ သန္႔ရွင္းမႈ နည္းလာျခင္း၊၊ ေရာဂါမ်ားပ်ံ႕ႏွံ႕ျခင္း၊ စိတ္က်န္းမာေရးျပႆနာမ်ားႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအပါအဝင္ မ်ားစြာေသာ ျပႆနာမ်ားကို ျဖစ္ပြားေစပါသည္။ ဆိုးရြားေသာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားလာႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း လူဦးေရ ျပည့္သိပ္ေနျခင္းသည္ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈ ပံုစံတစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္ဟု AAPP မွ ေျပာၾကားခ်င္ပါ သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အက်ဥ္းေထာင္တြင္း လူဦးေရျပည့္သိပ္ေနျခင္းကို ေလ်ာ့ခ်ရန္ တရားစြဲဆိုျခင္းမျပဳမီ ထိန္းသိမ္းထားျခင္းကို အဆံုးသတ္ျခင္း၊ အာမခံမေပးေသာ အမႈမ်ားကို ေလ်ာ့ခ်ျခင္းအပါအဝင္ ျပႆနာရပ္မ်ားကို ေလ်ာ့ခ်ရန္ တိုက္တြန္းပါသည္။ အထူးသျဖင့္ အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္ ၏ အခ်က္အလက္မ်ားအရ အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္တြင္ တစ္ပတ္လွ်င္ ေထာင္ဝင္စာ လာေရာက္ေတြ႔ဆံုသူဦး ေရ ၇၀၀၀ ခန္႔ရွိသည္။

ဇြန္လအတြင္းတြင္ အက်ဥ္းသားမ်ားအတြက္ ေဆးခန္းအသစ္မ်ားမွ အေျခခံကုသမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးမည္ဟု ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ္လည္း ေရာဂါ မ်ားျဖစ္ပြားမႈကိုမူ ကိုင္တြယ္ႏိုင္လိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။ အထူးသျဖင့္ တီဘီေရာဂါ၊ ဝမ္းေရာဂါ ငွက္ဖ်ားေရာဂါ၊ အသည္းေရာင္ အသည္းဝါေရာဂါ၊ ဝမ္းကိုက္ေရာဂါႏွင့္ ယားနာေရာဂါမ်ားအပါအဝင္ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနေသာ မ်ားစြာေသာ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ က်န္းမာေရး ျပႆနာမ်ားကို တားဆီးကာကြယ္ ရန္ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ အက်ဥ္းသားမ်ားအတြက္ လံုေလာက္ေသာ ေနထိုင္မႈပံုစံမ်ားရွိလွ်င္ ထိုက်န္းမာေရးျပႆနာမ်ားသည္ ျဖစ္ပြားလိမ့္ မည္မဟုတ္ပါ။  အထက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ေရာဂါမ်ားသည္ အက်ဥ္းေထာင္ တြင္း လူဦးေရျပည့္သိပ္ျခင္း၊ သန္႔ရွင္းမႈအားနည္းျခင္း၊ သန္႔ရွင္းမႈ မရွိေသာေရႏွင့္ အာဟာရခ်ိဳ႕တဲ့ျခင္းတို႔ႏွင့္ တိုက္ရိုက္ ဆက္စပ္ ေနသည္။ (AAPP ၏ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္၊ အစီရင္ခံစာတြင္ ဖတ္႐ႈႏိုင္သည္)။ ထိုေရာဂါမ်ားျဖစ္ပြားမႈသည္ အျမစ္တြယ္ ေနေသာေၾကာင့္ ထိုကိစၥရပ္ကို အျမန္ဆံုး ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ရန္ မရွိမျဖစ္ အေရးႀကီးပါသည္။ အက်ဥ္းေထာင္တြင္း လူဦးေရျပည့္က်ပ္ေနျခင္းကို ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းႏွင့္အတူ မိလႅာသံုးရန္ေရႏွင့္ ေသာက္ေရတို႔ကို သီးျခားထားရွိျခင္းႏွင့္ နားေနခန္းမ်ားႏွင့္ ေရခိ်ဳးခန္းမ်ားကို လံုေလာက္ စြာထားရွိျခင္း၊ အစားအစာမ်ားသည္ လံုေလာက္ေသာ အာဟာရရွိျခင္းႏွင့္ အေဆာင္တိုက္မ်ားကို ျပန္လည္ ျပဳျပင္ျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ အက်ဥ္းသားမ်ား၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ လူမႈဖူလံု ေရးကို ေကာင္းမြန္လာေစမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ဇြန္လအတြင္းတြင္ အင္းစိန္ ဗဟိုအက်ဥ္းဦးစီးဌာနမွ အေဆာင္တိုက္မ်ားကို ျပဳျပင္ရန္ အစီအစဥ္မရွိေသးပါဟု ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အက်ဥ္းေထာင္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ အစိုးရသည္ ျပင္ပမွ ေထာက္ပံ့မႈမ်ားကို ဆက္လက္ မွီခိုေနရျခင္းသည္ စိုးရိမ္ဖြယ္ရာျဖစ္သည္။ အက်ဥ္းဦးစီးဌာနသည္ အက်ဥ္းေထာင္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ ေငြေၾကးမည္မွ် ထားရွိသည္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိပါ။ အက်ဥ္းသားမ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာ အက်ဥ္းေထာင္စနစ္ကို ျပင္ဆင္ရန္ ပံ့ပိုးေပးျခင္းမရွိျခင္းသည္ အက်ဥ္းေထာင္အေျခအေနမ်ား တိုးတက္ရန္ အတားအဆီးျဖစ္ေနဦးမည္ျဖစ္သည္။ ကန္႔သတ္ထားေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ ထိေရာက္မႈရွိမည္မဟုတ္သည့္ျပင္ မွ်တမႈလည္းရွိလိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။ လုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ခုတိုင္းအား လူထုသို႔ ရွင္းလင္းစြာခ်ျပ အသိေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး ထိုလုပ္ေဆာင္ခ်က္မွ တဆင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ နည္းနာဟန္ပန္မ်ားအတြက္ ႀကီးမားေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးရရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုအက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားသည္ အက်ဥ္းသားမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားအား ကာကြယ္ေပးရံုသာမက လံုၿခံဳေသာ လူမႈအသိုင္းအဝန္း ေပၚထြန္းလာေရး၊ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ေလ်ာ့ခ်ျခင္း၊ လူထုက်န္းမာေရးႏွင့္ လူ႔အသိုင္းအဝန္းမ်ား ေပါင္းစည္းညီညြတ္ေရးအတြက္ အက်ိဳးျပဳပါသည္။ ထိုမွ်သာမက တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး၊ လူထုယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ ေရရွည္တြင္ တိုင္းျပည္ အခြန္ဘ႑ာမ်ား ၿခိဳးၿခံေခြ်တာမႈအတြက္ပါ အက်ိဳးျပဳေနသည္ လည္းျဖစ္ပါသည္။ (AAPP ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အက်ဥ္းေထာင္အေျခအေနႏွင့္ အက်ဥ္းေထာင္စနစ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အလားအလာ အစီရင္ခံစာတြင္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါသည္)

အက်ဥ္းေထာင္အေျခအေနမ်ား တိုးတက္ရန္ လိုအပ္ဆဲျဖစ္သည့္ျပင္ အျခားတစ္ဘက္တြင္လည္း တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႔မ်ား၏ ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ ယင္းေဒသမ်ားတြင္ ေနထိုင္ၾကသူမ်ားသည္ ပဋိပကၡမ်ား၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ေတြ႔ႀကံဳခံစားေနၾကရဆဲျဖစ္ၿပီး ေန႔စဥ္ ၎တို႔၏ အသက္ရွင္ေနထိုင္ခြင့္ႏွင့္ လံုၿခံဳခြင့္တို႔ကို ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း ခံေနၾကရသည္။

  • ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ဇြန္လ ၂၈ ရက္ေန႔၌ တပ္မေတာ္၏ တပ္မ ၈၈ မွ ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ မန္နိမ္အြမ္႐ြာ အတြင္းသို႔ လက္နက္ႀကီးျဖင့္ ပစ္ခတ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ အသက္ ရွစ္ႏွစ္အရြယ္ ကေလးငယ္ တစ္ဦး ေသဆုံးသြားခဲ့ၿပီး ေဒသခံ ႐ြာသူ၊႐ြာသား ခုႏွစ္ဦး ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္။ ဇြန္လ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕နယ္၊ မန္ထန္ေက်းရြာ၌ အမည္မသိ လက္နက္ကိုင္မ်ား၏ ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ အရပ္သား ကိုမ်ိဳးျမင့္ဦး ႏွင့္ ကိုျမင့္ေမာင္တို႔ႏွစ္ဦးသည္ ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ သည္။
  • ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ဇြန္လ ၂၈ ရက္ေန႔၌ ျမန္မာနယ္ျခားေစာင့္တပ္မွ ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နယ္စပ္အနီးတြင္ ကစား လွ်က္ရွိေသာ အသက္ ဆယ္ႏွစ္အရြယ္ ကေလး တစ္ဦးကို ပစ္ခတ္ခဲ့သည္။ ဇြန္လ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္၌ ေျချမန္တပ္ရင္း ၅၅၁ မွ ဒုတပ္ရင္းမႉး ဦးစီးသည့္ စစ္ေၾကာင္း (၂) မွ ကင္းလွည့္ေနစဥ္ ငါးဖမ္းေနသည့္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္၊ ေဇာ္မတက္ ေက်း႐ြာအုပ္စု၊ ကိုင္းႀကီး (ရခိုင္) ေက်း႐ြာေန ဦးေအာင္လွစိန္ကို ပစ္ခတ္ခဲ့သည္။

အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္တို႔သည္ လူ႔အခြင့္အေရးကို ေလးစားလိုက္နာရမည္ျဖစ္သည့္အျပင္ ၎၏ ႏိုင္ငံသားမ်ားကို ကာကြယ္ရန္ တာဝန္ရွိ ေသာ္လည္း ပ်က္ကြက္ဆဲျဖစ္သည္ကို  အထက္ပါ ျဖစ္ရပ္မ်ားမွ ေဖာ္ျပေနသည္။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး ေၾကညာစာတမ္း (UDHR) အပိုဒ္ ၃၊ ႏိုင္ငံသားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (ICCPR) အပိုဒ္ ၆၊ အပိုဒ္ ၉ တို႔တြင္ အသက္ရွင္ေန ထိုင္ခြင့္ႏွင့္ လံုၿခံဳခြင့္တို႔ကို အကာအကြယ္ေပးထားသည့္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ထိုအခြင့္အေရးမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္လွ်က္ ရွိသည္ကို ျပသလွ်က္ရွိသည္။ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရး ဟု ေႀကြးေၾကာ္ေနေသာ္လည္း လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ဆက္လက္ ျဖစ္ပြားေနျခင္းသည္ က်ဴးလြန္သူမ်ား ျပစ္ဒဏ္မွ ကင္းလြတ္ခြင့္ရေနသည့္ သေဘာသဘာဝ ဆက္လက္ရွိေနဆဲေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ အစိုးရမွ ထိုအျခင္းအရာကို တင္းက်ပ္စြာျဖင့္ အျမန္ဆံုးကိုင္တြယ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိသေရြ႕ ထိုခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားသည္ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနဦးမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အစိုးရမွ ႏိုင္ငံသားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာ သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ (ICCPR) ကို လက္မွတ္ေရးထိုး အတည္ျပဳရန္ တိုက္တြန္း ပါသည္။   ထိုမွ်သာမက ကေလးမ်ားပါ ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ေနရဆဲျဖစ္သည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ထုတ္ျပန္ေသာ ကမာၻ႔ကုလသမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး၏ အစီရင္ခံစာတြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖဲြ႔မ်ား၏ ပဋိပကၡ မ်ားတြင္း ကေလးမ်ားသည္ အျပန္အလွန္ပစ္ခတ္မႈမ်ားအပါအဝင္ ေဖာက္ခဲြပစၥည္းမ်ား၊ ေျမျမွပ္မိုင္းမ်ား၏ ဓားစာခံမ်ားအျဖစ္ ဆက္လက္ ရွိေနၿပီး ရွမ္းျပည္နယ္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တို႔တြင္ အမ်ားဆံုးျဖစ္ပြားသည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ထို႔ျပင္ ကမာၻ႔ကုလသမဂၢႏွင့္ အျခားလူ႔အခြင့္အေရး အဖဲြ႔အစည္းမ်ားကို ကေလးမ်ားကို ဆန္႔က်င္ေသာ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈ မ်ားအား မွတ္တမ္းျပဳျခင္းမွ ဆက္လက္ ဟန္႔တားလွ်က္ရွိေသာေၾကာင့္ ထိုခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို အျပည့္အဝသိရွိရန္ ျဖစ္ႏိုင္ျခင္း မရွိပါဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကေလးအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္(CRC)ကို ၁၉၉၁ ခုႏွစ္တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုး အတည္ျပဳခဲ့ ေသာ္လည္း ကေလးမ်ားသည္ လံုၿခံဳမႈမရွိဘဲ ပဋိပကၡအတြင္းက်ေရာက္ေနဆဲျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အစိုးရအေနျဖင့္ ထိုအျခင္းအရာကို အျမန္ဆံုးကိုင္တြယ္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္။ ၎ျပင္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို တားဆီးႏိုင္ရန္ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို ယင္းေဒသမ်ားသို႔ ဝင္ေရာက္ခြင့္ျပဳရမည္လည္းျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္း အရပ္သားမ်ား ေပ်ာက္ဆံုးမႈမ်ားသည္ စိုးရိမ္ဖြယ္ရာအေျခအေနတစ္ခုအျဖစ္ ဆက္လက္ ရွိေနဆဲ ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ေပ်ာက္ဆံုးမႈမ်ားသည္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာေဒသမ်ားတြင္ အမ်ားဆံုး ျဖစ္ပြား ေလ့ရွိသည္။

  • ကခ်င္ျပည္နယ္၊ နမၼတီးၿမိဳ႕၊ ေညာင္ေတာေက်းရြာမွ အရပ္သား ႏွစ္ဦးသည္ ေမလ ၄ ရက္ေန႔ကတည္းက ေပ်ာက္ဆံုး သြားခဲ့သည္။ ၎တို႔ႏွစ္ဦး ေပ်ာက္ဆံုးေနေသာေနရာသည္ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္(KIA) တပ္ရင္း (၁၁)ကို ထိုးစစ္ ဆင္ခဲ့စဥ္ ျမန္မာအစိုးရတပ္မွ စစ္အင္အားစုယူသည့္ ေနရာျဖစ္သည္ဟု ေဒသခံမ်ားမွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္၊ မံစီၿမိဳ႕နယ္၌ ကခ်င္စစ္ေဘးေရွာင္ႏွစ္ဦးျဖစ္ၾကေသာ ဦးနခြန္ေနာ္ဆန္းႏွင့္ ဦးေဖါဂမ္ေယာ္ႏွစ္ဦးတို႔ကို ဇန္နဝါရီလ အတြင္း  တပ္မေတာ္ ေျခလ်င္တပ္ရင္း ခလရ ၃၁၉ မွ ဖမ္းဆီးသြားခဲ့ၿပီးေနာက္ တစ္လေက်ာ္ၾကာတြင္ ၎တို႔ႏွစ္ဦး၏ ရုပ္အေလာင္း မ်ားကို ျပန္လည္ ေတြ႔ရွိခဲ့ျခင္း၊ မတ္လ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္း၊ ဆြမ္ပရာဘြမ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေလာင္ဝ္ရွယန္းရြာမွ  ကေလး ငါးေယာက္၏ ဖခင္ျဖစ္ေသာ ဝါဒူးခြန္အန္းကို တပ္မေတာ္ေျခလွ်င္တပ္ရင္း ခလရ ၄၂၃ မွ ဖမ္းဆီး သြားခဲ့ၿပီးေနာက္ ၎၏သတင္းကို ရရွိေတာ့ျခင္းမရွိျခင္းစသည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ ေညာင္ေတာေက်းရြာမွ အရပ္သား ႏွစ္ဦး၏ အေျခအေနကို သိရွိရျခင္းမရွိသည္မွာ အလြန္အမင္း စိုးရိမ္ဖြယ္ရာျဖစ္သည္။  Customary International Humanitarian Law တြင္လည္း သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားတြင္ ေပ်ာက္ဆံုးမႈမ်ားအတြက္ တိက်စြာ ညႊန္းဆိုထားမႈ မရွိေသာ္လည္း ယင္းအျခင္းအရာသည္ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ဓေလ့ထံုးတမ္းဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ထို႔ျပင္ အသက္ရွင္ေနထိုင္ခြင့္၊ လြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္  လံုၿခံဳမႈကဲ့သို႔ေသာ အေျခခံက်ေသာ အခြင့္အေရးမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ ျခင္းျဖစ္သည္ဟုလည္း ႏိုင္ငံတကာ ၾကက္ေျခနီအဖဲြ႔ (ICRC)မွ သံုးသပ္ထားသည့္ျပင္ ႏိုင္ငံတကာ ရာဇဝတ္မႈဆိုင္ရာတရားရံုးမွ ရာဇဝတ္မႈတစ္ခုျဖစ္သည္ဟု ျပ႒ာန္း ထားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ အေျခခံက်ေသာ အခြင့္အေရးမ်ားကို တိုက္ရိုက္ခ်ိဳးေဖာက္လွ်က္ရွိသည့္ ေပ်ာက္ဆံုးမႈ မ်ားကို အျမန္ဆံုး စံုစစ္စစ္ေဆး၍ အေရးယူေဆာင္ရြက္ပါရန္ AAPP မွ အစိုးရအား အႀကံျပဳ တိုက္တြန္းပါသည္။

ထို႔ျပင္ ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္း၊ မူဆယ္ခရိုင္၊ နမ္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေကာင္းခါးေက်း႐ြာရွိ ကခ်င္ခရစ္ယာန္ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္(KBC) ဝန္း အတြင္း သာသနာျပဳ လုပ္အားေပး ေက်ာင္းဆရာမ ႏွစ္ဦး အဓမၼျပဳက်င့္ခံရၿပီး အသတ္ခံရမႈတြင္ တပ္မေတာ္ကို စြပ္စြဲ ေနသည့္အတြက္ စုံစမ္း စစ္ေဆးၾကည့္သည့္အခါ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ (KIA)၏ လက္ခ်က္ဟု ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း တပ္မေတာ္မွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း က်ဴးလြန္သူ အစစ္အမွန္အား ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ျခင္းမရွိသေရြ႔ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားကို ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ထိုစံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားသည္ ပြင့္လင္းျမင္သာ၍ ႏိုင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရး စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ အညီရွိေစရန္မွာလည္း အလြန္အေရးႀကီးသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တရားဥပေဒေရွ႕ေမွာက္တြင္ နစ္နစ္သူမ်ား တရား မွ်တမႈရရွိေစရန္၊ က်ဴးလြန္သူမ်ား ျပစ္ဒဏ္မွ ကင္းလြတ္ခြင့္ရေနျခင္းမရွိေစရန္အတြက္ အစိုးရမွ အမွီအခိုကင္းေသာ စံုစမ္းစစ္ေဆး မႈမ်ားကို အျမန္ဆံုးျပဳလုပ္ပါရန္ တိုက္တြန္းပါသည္။

တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ေနရခ်ိန္တြင္ လယ္ယာေျမအေရးသည္လည္း ျမန္မာ ႏိုင္ငံတြင္း ဆက္လက္ျဖစ္ပြားဆဲျဖစ္သည္။ အစိုးရမွ လယ္ယာေျမအေရးကို ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိေသာ္လည္း မ်ားစြာေသာ သိမ္းဆည္း လယ္ယာေျမ အေရးသည္ ေလ်ာ့နည္းလာျခင္းမရွိေသးဘဲ ပို၍တိုးလာသည္ကို ေတြ႔ျမင္ႏိုင္သည္။ စြန္႔လႊတ္ေျမမ်ားကို ျပန္လည္ရရွိမႈ မရွိျခင္း၊ တပ္သိမ္းေျမ ျပႆနာမ်ားကို ဆက္လက္ရင္ဆိုင္ေနၾကရျခင္းတို႔သည္ လယ္သမားမ်ား၏ ေန႔စဥ္ဘဝကို မ်ားစြာထိခိုက္လွ်က္ရွိသည္။ ထို႔ျပင္ သိမ္းဆည္း လယ္ယာေျမမ်ား ျပန္လည္ရရွိေရးအတြက္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈမ်ားလည္း ႏိုင္ငံ တစ္ဝွမ္းတြင္ ျဖစ္ပြားလွ်က္ရွိသည္။  အက်ိဳးဆက္အေနျဖင့္ လယ္သမားမ်ားႏွင့္ လယ္ယာေျမအေရး လႈပ္ရွားသူမ်ားသည္ ဆက္လက္၍ ဖမ္းဆီး၊ တရားစဲြဆို၊ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းကို ခံေနၾကရ ဆဲျဖစ္သည္။ AAPP ၏ မွတ္တမ္းျပဳထားခ်က္အရ ဇြန္လထိတိုင္ လယ္သမားစုစုေပါင္း ၁၀၁ ဦးသည္ ေထာင္တြင္းႏွင့္ ေထာင္ျပင္ပမွေန၍ တရားရင္ဆိုင္ေနရဆဲျဖစ္ၿပီး လယ္သမား သံုးဦးသည္ ျပစ္ဒဏ္က်ခံေနရဆဲျဖစ္သည္။

ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံရျခင္း

ဇြန္လ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ မတၱရာၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအား ျဖဳတ္ခ်ေပးရန္ ေတာင္းဆုိ ဆႏၵျပခဲ့သည့္ ေတာင္သူလယ္သမားအေရး တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူ ဦးေမာင္စိုး ႏွင့္ ေတာင္သူႏွစ္ဦးျဖစ္ေသာ ဦးသန္းလြင္၊ ဦးရဲရင့္ေအာင္တို႔သည္ ၿငိမ္း၊စု၊စီဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၀ ျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္တစ္လစီ ခ်မွတ္ျခင္းခံခဲ့ရသည္။ 

သိမ္းဆည္းလယ္ယာေျမျပႆနာမ်ား

  • ဇြန္လ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ ကရင္ျပည္နယ္၊ ျမဝတီၿမိဳ႕နယ္၊ မဲကနယ္ရြာမွ ေဒသခံ ၃၀၀ ေက်ာ္သည္  ေဒသခံရြာသားမ်ား၏ ေျမယာမ်ားကို ဖြံံၿဖိဳး ေရးစီမံကိန္းအတြက္ သိမ္းဆည္းခဲ့ျခင္းကို ျပန္လည္ ရရွိရန္အတြက္ စီတန္းလွည့္လည္ ဆႏၵျပ ခဲ့ၾကသည္။
  • သိမ္းဆည္းခံ လယ္ယာေျမမ်ား ျပန္လည္ ေပးအပ္ရန္ႏွင့္ လယ္ယာေျမဥပေဒကို ျပင္ဆင္ေပးရန္ ဇြန္လ ၃၀ ရက္ေန႔မွ စတင္၍ လယ္သမား ၁၀၀ ခန္႔ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေတာင္သူလယ္သမားသမဂၢ (ဗဟို) တို႔သည္ ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္မွ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ထိ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ သည္။

တပ္သိမ္းေျမျပႆနာမ်ား

  • ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း၊ ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်ာက္မဲႀကီးေက်းရြာရွိ  ေဒသခံမ်ားပိုင္ဆိုင္သည့္ ယာေျမမ်ားကို ခမရ ၅၀၁ တပ္မွသိမ္းယူၿပီး ၿခံစည္း႐ုိးခတ္ထားသည့္အတြက္ ေဒသခံမ်ားသည္ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ရန္ အခက္အခဲ ျဖစ္လွ်က္ရွိသည္။
  • ႐ွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း၊ ဖယ္ခံုၿမိဳ႕ရွိ ေတာင္သူေလးဦးသည္ တပ္မေတာ္ ခမရ (၄၂၁)မွ သိမ္းယူထားေသာ ၎တို႔၏ ယာေျမမ်ားေပၚတြင္ ဆက္လက္ထြန္ယက္စိုက္ပ်ိဳးျခင္းမျပဳရန္ တားျမစ္ျခင္းခံခဲ့ရသည့္အတြက္ ေတာင္သူမ်ား အခက္အခဲ ျဖစ္ေပၚ လွ်က္ရွိသည္။
  • စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ ကေလးၿမိဳ႕နယ္၊ အင္ဒိုင္းေလးေက်းရြာအနီးရွိ ေတာင္သူမ်ား စိုက္ပ်ိဳးလုပ္ကိုင္လွ်က္ရွိသည့္ လယ္ယာ ခင္းမ်ားကို တပ္ပိုင္ေျမဟုဆိုကာ ၿခံစည္းရိုးခတ္ကာရံၿပီး လုပ္ကိုင္ခြင့္မျပဳသည့္အေပၚ ဇြန္လ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ ကေလးၿမိဳ႔၌ ေဒသခံ ၇၀ ေက်ာ္မွ  ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ ဇြန္လ ၂၀ ရက္ေန႔၌ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမင့္ႏြယ္မွ တပ္မေတာ္မွ သိမ္းယူခဲ့ေသာ ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္း၊ လားရိွဳးၿမိဳ႕နယ္၊ ဟူးမြန္ေက်းရြာ အုပ္စု ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ အမ္းၿမိဳ႕နယ္တို႔ရွိ လယ္ယာဥယ်ာဥ္ျခံေျမမ်ားကို မူလပိုင္ရွင္မ်ား ထံသို႔ ျပန္လည္လႊဲေပးအပ္ရန္ အစီအစဥ္ မရွိပါဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ တပ္မေတာ္မွ ေဒသခံမ်ားကို ေလ်ာ္ေၾကးေပးရန္လည္း ျငင္းဆိုခဲ့သည္။ ၂၀၁၂ လယ္ယာေျမဥပေဒတြင္ မူလ လယ္ယာေျမပို္င္ဆိုင္ခြင့္ရရွိထားသူ ေဆာင္ရြက္ ထားသည့္ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ နစ္နာမႈလံုးဝမရွိေစရန္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးျခင္းႏွင့္ အျခားနည္းလမ္းျဖင့္ စီမံေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔ကို သက္ဆိုင္ရာကျပဳလုပ္ေပးႏိုင္ေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဗဟိုလယ္ယာေျမ စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႔သည္ လိုအပ္သလို စီမံေဆာင္ရြက္ရမည္ ဟုေဖာ္ျပထားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေလ်ာ္ေၾကး ေပးျခင္းမရွိျခင္း သို႔မဟုတ္ အနည္းငယ္ေသာ ေလ်ာ္ေၾကးေပးျခင္းတို႔သည္ ၂၀၁၂ လယ္ယာေျမဥပေဒႏွင့္ ကြဲလဲြ ဆန္႔က်င္လွ်က္ရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အစိုးရအတြက္ ႀကီးမားေသာ စိန္ေခၚမႈ တစ္ရပ္ျဖစ္ေနဆဲ ျဖစ္သည့္ျပင္ ႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီ အကူးအေျပာင္းကို ေႏွာင့္ေႏွးေစသည့္ သိမ္းဆည္းလယ္ယာေျမႏွင့္ တပ္သိမ္းေျမျပႆနာကို အစိုးရမွ အျမန္ဆံုး စိစစ္၍ နစ္နာသူ လယ္သမားမ်ားအတြက္ တရား မွ်တမႈကို ရွာေဖြေပးရန္ အႀကံျပဳပါသည္။ ထို႔ျပင္ ဇြန္လ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုးမွ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းမႈအား ျပန္လည္ စိစစ္ရာ၌ လိုအပ္သည္ထက္ အခ်ိန္ဆြဲ ေျဖရွင္းျခင္းမျပဳလုပ္ရန္ဆိုသည့္ ထုတ္ျပန္ခ်က္အတိုင္း သက္ဆိုင္ရာအာဏာပိုင္မ်ားအေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ပါရန္ တိုက္တြန္းပါသည္။ အစိုးရသည္ ထိုအေရးကို ေျဖရွင္းရန္ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာေနသေရြ႔   ပဋိပကၡမ်ားသည္ ဆက္လက္၍ ျမင့္တက္လာေနဦးမည္ျဖစ္သည္။

ဇြန္လအစီရင္ခံစာတြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္တပ္ဖဲြ႕မ်ားၾကား ပဋိပကၡမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနျခင္း၊ လယ္သမားမ်ား၏ လယ္ယာေျမအခြင့္အေရးမ်ား ဆက္လက္ခ်ိဳးေဖာက္ခံေနရျခင္း၊ အက်ဥ္းေထာင္အေျခအေနမ်ား ဆက္လက္ ဆိုးရြားဆဲျဖစ္ျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုခြင့္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံသား အခြင့္အေရးမ်ားကို ကန္႕သတ္ထားမႈမ်ား ဆက္လက္ရွိေနျခင္းတို႕ကို ေတြ႕ျမင္ႏိုင္သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ AAPP မွ အစိုးရအား ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရးကို ကာကြယ္ေပးရန္အတြက္ ဖိႏွိပ္ထားေသာ ဥပေဒမ်ားကို ျပန္လည္ သံုးသပ္၍ ျပင္ဆင္ ျဖည့္စြက္ျခင္းကို ဦးစားေပးအေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ပါရန္ တိုက္တြန္းပါသည္။ ထိုသို႕ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ျခင္းအားျဖင့္ အမ်ိဳးသားၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး ရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုမွ်သာမက အစိုးရအား လက္က်န္ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကို အျမန္ဆံုး လႊတ္ေပးရန္လည္း တိုက္တြန္းပါသည္။ 

ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရန္

ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း

ဦးတိတ္ႏုိင္ အတြင္းေရးမွဴး + ၉၅(၀) ၉၄၂၈ ၀၂၃ ၈၂၈

ဦးဘုိၾကည္ တဲြဘက္အတြင္းေရးမွဴး + ၉၅(၀) ၉၄၂၅၃၀ ၈၈၄၀

ေအာင္မ်ိဳးေက်ာ္ ရန္ကုန္ရုံးတာဝန္ခံ +၉၅(၀) ၄၂၈ ၁၁၇ ၃၄၈

တလအတြင္းသုံးသပ္ခ်က္ ေဒါင္းေလာ့ရယူရန္ June Burmese MiR (Edited)2018

တလအတြင္း သတင္းမ်ားစုစည္းမႈ June Chronology Template bur

လက္က်န္ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားစာရင္း 39 Remaining PP list Updated On June 30, 2018 Burmese

အမႈရင္ဆုိင္ေနရဆဲစာရင္း 206 facing trial list updated on June 30, 2018 (Updated)

၆၆ (ဃ) အမႈႏွင့္ျပဳစုထားသည့္စာရင္း 66 (D) total list(new) Updated