စစ္အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ လတ္တေလာျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိေသာ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေန႔စဥ္ထုတ္ျပန္ခ်က္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္

ရက္စြဲ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၄ ရက္၊ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္
ႏိုင္ငံေတာ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာင္စီဟု အမည္ခံထားသည့္ အာဏာသိမ္းစစ္အုပ္စုသည္ ျပည္သူလူထုအေပၚ ပိုမိုတင္းက်ပ္စြာဖိႏွိပ္ရန္အတြက္ ဥပေဒႏွစ္ရပ္ ျပင္ဆင္ျပဌာန္းမႈမ်ားကို ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၃ ရက္ေန႔ ေန႔စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ အဆိုပါ ဥပေဒႏွစ္ခုမွာ ရပ္ကြက္ သို႔မဟုတ္ ေက်း႐ြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဥပေဒကို စတုတၳအႀကိမ္ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ပုဂၢိဳလ္ဆိုင္ရာလြတ္လပ္မႈႏွင့္ ပုဂၢိဳလ္ဆိုင္ရာ လုံၿခဳံမႈကို ကာကြယ္ေပးေရးဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒျဖစ္သည္။
ရပ္ကြက္ သို႔မဟုတ္ ေက်း႐ြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒကို စတုတၳအႀကိမ္ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒတြင္ အဓိက အခ်က္အေနျဖင့္ ညဥ့္အိပ္ညေနလာေရာက္တည္းခိုေသာဧည့္သည္မ်ားအား ဧည့္စာရင္းတိုင္ၾကားျခင္း၊ စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ပ်က္ကြက္ပါက အေရးယူျခင္း စသည့္အခ်က္ကို ျပန္လည္ထည့္သြင္းလာခဲ့သည္။ ဧည့္စာရင္း တိုင္ၾကားရသည့္စနစ္ကို ျပန္လည္အသက္သြင္းလာျခင္းသည္ အစိုးရကိုဆန႔္က်င္သူမ်ား၊ တက္ႂကြ လႈပ္ရွားသူမ်ားအား ညအိပ္ညေနတည္းခိုေနထိုင္ျခင္းမျပဳႏိုင္ေစရန္ႏွင့္ ညအခ်ိန္မေတာ္ ဧည့္စာရင္း အေၾကာင္းျပ ကာ ျပည္သူလူထုကို အေႏွာင့္အယွက္ျပဳရန္အတြက္ ယခင္စစ္အာဏာသိမ္းစဥ္ကာလက အစဥ္အလာဆိုးကို ျပန္လည္ပုံေဖာ္လာျခင္းျဖစ္သည္။
ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ပုဂၢိဳလ္ဆိုင္ရာလြတ္လပ္မႈႏွင့္ ပုဂၢိဳလ္ဆိုင္ရာ လုံၿခဳံမႈကို ကာကြယ္ေပးေရးဥပေဒတြင္ ႏိုင္ငံသား တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ လြတ္လပ္မႈႏွင့္ လုံၿခဳံမႈတို႔ကို ကာကြယ္ေပးထားသည့္ ပုဒ္မ (၅၊ ၇၊ ၈) တို႔ပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို ရပ္ဆိုင္းလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ အဆိုပါဥပေဒ၏ ပုဒ္မ (၅) သည္ ႏိုင္ငံသားတစ္ဦး၏ ေနအိမ္ကို ဥပေဒအရ ဝင္ေရာက္ရွာေဖြလွ်င္ သက္ဆိုင္ရာ ရပ္ကြက္ သို႔မဟုတ္ ေက်း႐ြာအုပ္စုရွိ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး ျဖစ္ေစ၊ ေက်း႐ြာ တာဝန္ခံ သို႔မဟုတ္ ရာအိမ္မႉး/ဆယ္အိမ္မႉးျဖစ္ေစ အနည္းဆုံးသက္ေသ (၂) ဦးႏွင့္ အတူေဆာင္႐ြက္ရမည္ဟု ျပဌာန္းထားသည္။ ပုဒ္မ (၇) သည္ တရား႐ုံးခြင့္ျပဳခ်က္မပါဘဲ လူတစ္ဦးကို (၂၄) နာရီထက္ ေက်ာ္လြန္၍ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္းမျပဳရဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ပုဒ္မ (၈) သည္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္သာ ႏိုင္ငံသား၏ ေနအိမ္၊ အေဆာက္အအုံမ်ားကို ဝင္ေရာက္ရွာေဖြျခင္း၊ သိမ္းဆည္းျခင္း၊ ဖမ္းဆီးျခင္းႏွင့္အတူ ေနာက္ေယာင္ခံျခင္း၊ ဆက္သြယ္မႈမ်ားကို ၾကားျဖတ္ဖမ္းယူနားေထာင္ျခင္း၊ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေတာင္းယူျခင္း အစရွိသည္မ်ားကို ျပဌာန္းထားသည္။
ထိုပုဒ္မမ်ားကို ရပ္ဆိုင္းလိုက္သည့္အတြက္ ျပည္သူလူထု၏ ေနအိမ္၊ အေဆာက္အအုံမ်ားအား ထင္သလို ဝင္ေရာက္ရွာေဖြႏိုင္မည္ျဖစ္ကာ ဥပေဒမဲ့လုပ္ရပ္မ်ားကို ရွာေဖြခ်ိန္တြင္ က်ဴးလြန္လာႏိုင္သည္။ ထို႔အျပင္ ၂၄ နာရီထက္ ေက်ာ္လြန္၍ မတရားခ်ဳပ္ေႏွာင္မႈမ်ားကိုလည္း ျပဳလုပ္လာႏိုင္သလို ျပည္သူတစ္ေယာက္ေယာက္ကို ဝရမ္းမပါဘဲ အိမ္ထဲဝင္ေရာက္ဖမ္းဆီးျခင္း၊ ေနာက္ေယာင္ခံျခင္း၊ ဆက္သြယ္ေရးမ်ားတြင္ ၾကားျဖတ္ နားေထာင္ျခင္း၊ အခ်က္အလက္မ်ားရယူျခင္း၊ စာမ်ားဖြင့္ေဖာက္သိမ္းဆည္းျခင္းႏွင့္အတူ ႏိုင္ငံသားတစ္ဦးဦး ပိုင္ဆိုင္ေသာ ပစၥည္းမ်ားကို မတရားသိမ္းယူျခင္း၊ ဖ်က္ဆီးျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ခြင့္ရသြားမည္ျဖစ္သည္။
အာဏာသိမ္းစစ္အုပ္စုအေနျဖင့္ ထိုဥပေဒႏွစ္ရပ္ကို ျပင္ဆင္လိုက္ျခင္းသည္ အေျခခံမျဖစ္မေနရရွိရမည့္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း ခ်ိဳးေဖာက္လိုက္ျခင္းႏွင့္ ျပည္သူတို႔အေပၚ ဖိႏွိပ္တင္းက်ပ္မႈ ယႏၲယားကို အရွိန္ျမႇင့္လိုက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း မိမိတို႔မွ ရႈျမင္သုံးသပ္ပါသည္။
ထို႔ျပင္ စစ္အုပ္စုသည္ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ ကိရိယာမ်ားျဖစ္သည့္ ဒ႐ုန္းဖ်က္ခ်ေရးပစၥည္းမ်ား (Drone Slyer)ႏွင့္ Anti Drone system တပ္ဆင္ထားသည့္ကားမ်ားကိုပါ အသုံးျပဳ၍ ဆႏၵျပမႈၿဖိဳခြင္းျခင္းကို မွတ္တမ္းတင္၍မရေအာင္ လည္း ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသည္။
ညအခ်ိန္တြင္ ရဲမ်ားမွ ဝင္ေရာက္ ဖမ္းဆီးမႈမ်ား ဆက္လက္ရွိေနဆဲျဖစ္သည့္အျပင္ လူေနရပ္ကြက္မ်ားအတြင္း မသကၤာဖြယ္ရာ လူစိမ္းမ်ား ဝင္ေရာက္ျခင္း၊ မီးကြင္းပစ္ျခင္းအစရွိသည့္ ဆူပူအုံႂကြမႈမ်ားျဖစ္ပြားေစရန္ ဖန္တီး လာသည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ယေန႔တြင္ Civil Disobedience Movement (CDM) တြင္ ပါဝင္ၾကေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားအပါအဝင္ ႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္းရွိ နယ္ပယ္အသီးသီးမွ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္သူမ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာျဖင့္ ဆက္လက္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္လ်က္ရွိၾကသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ အာဏာသိမ္း စစ္ေကာင္စီမွ Civil Disobedience Movement (CDM) တြင္ ပါဝင္ေသာ ဝန္ထမ္းတခ်ိဳ႕အား အလုပ္တာဝန္မွရပ္စဲမႈမ်ားကို စတင္၍ ျပဳလုပ္လာသည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။ Civil Disobedience Movement (CDM) ၌ ပါဝင္ၾကေသာ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ မေကြးၿမိဳ႕မွ ဝန္ထမ္းတခ်ိဳ႕ကို အလုပ္မွ ရပ္နားသည့္စာမ်ား ထြက္လာသည္ဟု သိရွိရၿပီး ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ​ေမာ္ကြၽန္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနမွ ဝန္ထမ္း ၂၆ ဦးကို ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၃ ရက္ေန႔မွ စတင္ကာ အလုပ္မွ ရပ္နား ခဲ့သည္ဟု သိရွိရသည္။
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP) ၏ မွတ္တမ္းျပဳခ်က္မ်ားအရ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔မွ ယေန႔အခ်ိန္ထိ စုစုေပါင္း ဖမ္းဆီး၊ထိန္းသိမ္းျခင္းခံထားရသူ (၄၀၀) ဦးထိရွိခဲ့ၿပီျဖစ္ၿပီး၊ ၎တို႔ အနက္မွ (၃) ဦးသည္ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းခံထားရကာ (၂၅) ဦးမွာ ျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္လာခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လက္ရွိအခ်ိန္ထိ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းခံထားရသူ (၃) ဦးအပါအဝင္ (၃၇၅) ဦးမွာ ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းျခင္း ခံေနရဆဲျဖစ္သည္။
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP) မွ လက္ရွိအေျခအေနမ်ားကို ေန႔စဥ္ ေစာင့္ၾကည့္ မွတ္တမ္းတင္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး စစ္အာဏာသိမ္းမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ဖမ္းဆီး၊တရားစြဲဆို၊ ျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ျခင္းခံထားရသူမ်ား၏ စာရင္းကို ေန႔စဥ္ထုတ္ျပန္သြားမည္ျဖစ္သည္။
အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အရပ္သားမ်ား၊ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ား၊ သတင္းသမားမ်ား၊ ဆရာ/ဆရာမမ်ားစသည့္ နယ္ပယ္အသီးသီးမွ မည္သူမဆို ဖမ္းဆီး၊ထိန္းသိမ္းျခင္းခံထားရသည္ကို သိရွိပါက ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP) သို႔ ဆက္သြယ္၍ အသိေပး၊ အေၾကာင္းၾကား ႏိုင္ပါသည္။

Email :   info@aappb.org

Facebook : https://web.facebook.com/burmapoliticalprisoners/

Twitter : https://twitter.com/aapp_burma

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP)

ဒေါင်းလော့ရယူရန် Recent Arrests List (Last Updated on 14 Feb 21)(final)

ရက်စွဲ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၄ ရက်၊ ၂၀၂၁ ခုနှစ်

နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဟု အမည်ခံထားသည့် အာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုသည် ပြည်သူလူထုအပေါ် ပိုမိုတင်းကျပ်စွာဖိနှိပ်ရန်အတွက် ဥပဒေနှစ်ရပ် ပြင်ဆင်ပြဌာန်းမှုများကို ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၃ ရက်နေ့ နေ့စွဲဖြင့် ထုတ်ပြန်ကြေညာမှု ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ ဥပဒေနှစ်ခုမှာ ရပ်ကွက် သို့မဟုတ် ကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေး ဥပဒေကို စတုတ္ထအကြိမ်ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေနှင့် နိုင်ငံသားများ၏ ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုင်ရာလွတ်လပ်မှုနှင့် ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုင်ရာ လုံခြုံမှုကို ကာကွယ်ပေးရေးဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေဖြစ်သည်။

ရပ်ကွက် သို့မဟုတ် ကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးဥပဒေကို စတုတ္ထအကြိမ်ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေတွင် အဓိက အချက်အနေဖြင့် ညဉ့်အိပ်ညနေလာရောက်တည်းခိုသောဧည့်သည်များအား ဧည့်စာရင်းတိုင်ကြားခြင်း၊ စစ်ဆေးခြင်းနှင့် ပျက်ကွက်ပါက အရေးယူခြင်း စသည့်အချက်ကို ပြန်လည်ထည့်သွင်းလာခဲ့သည်။ ဧည့်စာရင်း တိုင်ကြားရသည့်စနစ်ကို ပြန်လည်အသက်သွင်းလာခြင်းသည် အစိုးရကိုဆန့်ကျင်သူများ၊ တက်ကြွ လှုပ်ရှားသူများအား ညအိပ်ညနေတည်းခိုနေထိုင်ခြင်းမပြုနိုင်စေရန်နှင့် ညအချိန်မတော် ဧည့်စာရင်း အကြောင်းပြ ကာ ပြည်သူလူထုကို အနှောင့်အယှက်ပြုရန်အတွက် ယခင်စစ်အာဏာသိမ်းစဉ်ကာလက အစဉ်အလာဆိုးကို ပြန်လည်ပုံဖော်လာခြင်းဖြစ်သည်။

နိုင်ငံသားများ၏ ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုင်ရာလွတ်လပ်မှုနှင့် ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုင်ရာ လုံခြုံမှုကို ကာကွယ်ပေးရေးဥပဒေတွင် နိုင်ငံသား တစ်ဦးချင်းစီ၏ လွတ်လပ်မှုနှင့် လုံခြုံမှုတို့ကို ကာကွယ်ပေးထားသည့် ပုဒ်မ (၅၊ ၇၊ ၈) တို့ပါ ပြဌာန်းချက်များကို ရပ်ဆိုင်းလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ အဆိုပါဥပဒေ၏ ပုဒ်မ (၅) သည် နိုင်ငံသားတစ်ဦး၏ နေအိမ်ကို ဥပဒေအရ ဝင်ရောက်ရှာဖွေလျှင် သက်ဆိုင်ရာ ရပ်ကွက် သို့မဟုတ် ကျေးရွာအုပ်စုရှိ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဖြစ်စေ၊ ကျေးရွာ တာဝန်ခံ သို့မဟုတ် ရာအိမ်မှူး/ဆယ်အိမ်မှူးဖြစ်စေ အနည်းဆုံးသက်သေ (၂) ဦးနှင့် အတူဆောင်ရွက်ရမည်ဟု ပြဌာန်းထားသည်။ ပုဒ်မ (၇) သည် တရားရုံးခွင့်ပြုချက်မပါဘဲ လူတစ်ဦးကို (၂၄) နာရီထက် ကျော်လွန်၍ ချုပ်နှောင်ခြင်းမပြုရဟု ဖော်ပြထားသည်။ ပုဒ်မ (၈) သည် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့်သာ နိုင်ငံသား၏ နေအိမ်၊ အဆောက်အအုံများကို ဝင်ရောက်ရှာဖွေခြင်း၊ သိမ်းဆည်းခြင်း၊ ဖမ်းဆီးခြင်းနှင့်အတူ နောက်ယောင်ခံခြင်း၊ ဆက်သွယ်မှုများကို ကြားဖြတ်ဖမ်းယူနားထောင်ခြင်း၊ အချက်အလက်များကို တောင်းယူခြင်း အစရှိသည်များကို ပြဌာန်းထားသည်။

ထိုပုဒ်မများကို ရပ်ဆိုင်းလိုက်သည့်အတွက် ပြည်သူလူထု၏ နေအိမ်၊ အဆောက်အအုံများအား ထင်သလို ဝင်ရောက်ရှာဖွေနိုင်မည်ဖြစ်ကာ ဥပဒေမဲ့လုပ်ရပ်များကို ရှာဖွေချိန်တွင် ကျူးလွန်လာနိုင်သည်။ ထို့အပြင် ၂၄ နာရီထက် ကျော်လွန်၍ မတရားချုပ်နှောင်မှုများကိုလည်း ပြုလုပ်လာနိုင်သလို ပြည်သူတစ်ယောက်ယောက်ကို ဝရမ်းမပါဘဲ အိမ်ထဲဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးခြင်း၊ နောက်ယောင်ခံခြင်း၊ ဆက်သွယ်ရေးများတွင် ကြားဖြတ် နားထောင်ခြင်း၊ အချက်အလက်များရယူခြင်း၊ စာများဖွင့်ဖောက်သိမ်းဆည်းခြင်းနှင့်အတူ နိုင်ငံသားတစ်ဦးဦး ပိုင်ဆိုင်သော ပစ္စည်းများကို မတရားသိမ်းယူခြင်း၊ ဖျက်ဆီးခြင်းများကို ပြုလုပ်ခွင့်ရသွားမည်ဖြစ်သည်။

အာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုအနေဖြင့် ထိုဥပဒေနှစ်ရပ်ကို ပြင်ဆင်လိုက်ခြင်းသည် အခြေခံမဖြစ်မနေရရှိရမည့် လူ့အခွင့်အရေးများကို ပြောင်ပြောင်တင်းတင်း ချိုးဖောက်လိုက်ခြင်းနှင့် ပြည်သူတို့အပေါ် ဖိနှိပ်တင်းကျပ်မှု ယန္တယားကို အရှိန်မြှင့်လိုက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း မိမိတို့မှ ရှုမြင်သုံးသပ်ပါသည်။

ထို့ပြင် စစ်အုပ်စုသည် နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ ကိရိယာများဖြစ်သည့် ဒရုန်းဖျက်ချရေးပစ္စည်းများ (Drone Slyer)နှင့် Anti Drone system တပ်ဆင်ထားသည့်ကားများကိုပါ အသုံးပြု၍ ဆန္ဒပြမှုဖြိုခွင်းခြင်းကို မှတ်တမ်းတင်၍မရအောင် လည်း ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။

ညအချိန်တွင် ရဲများမှ ဝင်ရောက် ဖမ်းဆီးမှုများ ဆက်လက်ရှိနေဆဲဖြစ်သည့်အပြင် လူနေရပ်ကွက်များအတွင်း မသင်္ကာဖွယ်ရာ လူစိမ်းများ ဝင်ရောက်ခြင်း၊ မီးကွင်းပစ်ခြင်းအစရှိသည့် ဆူပူအုံကြွမှုများဖြစ်ပွားစေရန် ဖန်တီး လာသည်ကို တွေ့ရှိရသည်။ သို့သော်လည်း  ယနေ့တွင် Civil Disobedience Movement (CDM) တွင် ပါဝင်ကြသော ဝန်ထမ်းများအပါအဝင် နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းရှိ နယ်ပယ်အသီးသီးမှ ဆန္ဒထုတ်ဖော်သူများသည် ငြိမ်းချမ်းစွာဖြင့် ဆက်လက် ဆန္ဒထုတ်ဖော်လျက်ရှိကြသည်။ 

ထို့ကြောင့် အာဏာသိမ်း စစ်ကောင်စီမှ Civil Disobedience Movement (CDM) တွင် ပါဝင်သော ဝန်ထမ်းတချို့အား အလုပ်တာဝန်မှရပ်စဲမှုများကို စတင်၍ ပြုလုပ်လာသည်ကို တွေ့ရှိရသည်။ Civil Disobedience Movement (CDM) ၌ ပါဝင်ကြသော မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မကွေးမြို့မှ ဝန်ထမ်းတချို့ကို အလုပ်မှ ရပ်နားသည့်စာများ ထွက်လာသည်ဟု သိရှိရပြီး ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ​မော်ကျွန်းမြို့နယ်ရှိ အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနမှ ဝန်ထမ်း ၂၆ ဦးကို ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၃ ရက်နေ့မှ စတင်ကာ အလုပ်မှ ရပ်နား ခဲ့သည်ဟု သိရှိရသည်။ 

နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ ကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း (AAPP) ၏ မှတ်တမ်းပြုချက်များအရ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁ ရက်နေ့မှ ယနေ့အချိန်ထိ စုစုပေါင်း ဖမ်းဆီး၊ထိန်းသိမ်းခြင်းခံထားရသူ (၄၀၀) ဦးထိရှိခဲ့ပြီဖြစ်ပြီး၊ ၎င်းတို့ အနက်မှ (၃) ဦးသည် ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခြင်းခံထားရကာ (၂၅) ဦးမှာ ပြန်လည် လွတ်မြောက်လာခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် လက်ရှိအချိန်ထိ ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခြင်းခံထားရသူ (၃) ဦးအပါအဝင် (၃၇၅) ဦးမှာ ဆက်လက် ထိန်းသိမ်းခြင်း ခံနေရဆဲဖြစ်သည်။ 

နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ ကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း (AAPP) မှ လက်ရှိအခြေအနေများကို နေ့စဉ် စောင့်ကြည့် မှတ်တမ်းတင်သွားမည်ဖြစ်ပြီး စစ်အာဏာသိမ်းမှုနှင့်ပတ်သက်၍ ဖမ်းဆီး၊တရားစွဲဆို၊ ပြစ်ဒဏ် ချမှတ်ခြင်းခံထားရသူများ၏ စာရင်းကို နေ့စဉ်ထုတ်ပြန်သွားမည်ဖြစ်သည်။ 

အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းမှ ခေါင်းဆောင်များ၊ အရပ်သားများ၊ တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများ၊ သတင်းသမားများ၊ ဆရာ/ဆရာမများစသည့် နယ်ပယ်အသီးသီးမှ မည်သူမဆို ဖမ်းဆီး၊ထိန်းသိမ်းခြင်းခံထားရသည်ကို သိရှိပါက နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း (AAPP) သို့ ဆက်သွယ်၍ အသိပေး၊ အကြောင်းကြား နိုင်ပါသည်။ 

အီးမေးလ်    info@aappb.org

နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ ကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း (AAPP)