အမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား၏ အခန္းက႑

burmese cover

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ဒီမုိကေရစီေရးျဖစ္ေပၚတုိးတက္ေစဖုိ႔နဲ႔ လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ျပႆနာေတြ ေျဖရွင္းႏုိင္ဖုိ႔ စစ္မွန္ၿပီး က်ယ္ျပန္႔ထိေရာက္တဲ့ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး ျဖစ္စဥ္တခုေပၚေပါက္လာဖုိ႔ မျဖစ္မေနလိုအပ္ေနပါတယ္။ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြက ဒီမုိကေရစီေရးႀကိဳးပမ္းမႈ၊ လူ႔အခြင့္အေရး၊ တန္းတူညီမွ်ေရးနဲ႔ ကုိယ့္ၾကမၼာကိုယ္ဖန္တီးေရးတုိ႔ကို ကုိယ္စားျပဳေနပါတယ္။ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးျဖစ္စဥ္ရဲ႕ အေရးႀကီးတဲ့ ပထမအဆင့္အေနနဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၂၁၀၀ ေက်ာ္ကုိ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအျဖစ္ တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳၿပီး ခၽြင္းခ်က္မရွိ ျပန္လႊတ္ေပးဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္။ ဒီလိုႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြကို  ခၽြင္းခ်က္မရွိျပန္လႊတ္ေပးျခင္းက စစ္ဖက္ကအုပ္ခ်ဳပ္သူေတြ၊ ဒီမုိကေရစီအင္အားစုေတြအျပင္ ပိုမုိက်ယ္ျပန္႔တဲ့ လူ႔အသိုင္းအဝုိင္းၾကား ယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ေရးမွာ အင္မတန္အေရးႀကီးတဲ့ အခန္းက႑တခုျဖစ္ပါတယ္။

ေဒါင္းေလာ့ဖုိင္The_Role_of_political_prisoners_in_the_national_reconciliation_process_Burmese