က်ဳံေပ်ာ္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္အဂၤပူၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ကြာရင္တင္းမ္စင္တာ မ်ားတြင္ေဆြးေႏြးေဟာေျပာမည့္ အစီအစဥ္မ်ား အားထုတ္ျပန္ျခင္း

ရက္စြဲ။      ။ ၈ ေမ ၂၀၂၀

ေရာဂါထိမ္းခ်ဳပ္ေရးစခန္းမ်ားတြင္ ေနထိုင္ေနရေသာ ျပည္သူမ်ား ႏွင့္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ား၊ က်န္းမာေရး ဝန္ထမ္းမ်ား ၏ စိတ္ဖိစီးမူမ်ားေလ်ာ့ပါးေစေရး ႏွင့္ စိတ္ခြန္အား ျဖစ္ေပၚေစရန္၊  ၎တို႔အေနျဖင့္ ကိုဗစ္ကာကြယ္ေရး ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ပိုမိုသိရွိနားလည္ၿပီး လိုက္နာက်င့္သုံးေစရန္ ရည္႐ြယ္၍ မိမိကိုယ္မိမိေစာင့္ေရွာက္ျခင္း ႏွင့္ စိတ္ခြန္အားျဖည့္ေဟာေျပာပြဲမ်ားအား က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ထားေသာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္းမွ ျပဳလုပ္လ်က္ရွိပါသည္။

ဧၿပီလအတြင္းတြင္ ပဲခူးတိုင္းအတြင္းရွိ ပဲခူး၊ ေရတာရွည္၊ ေတာင္ငူ၊ ဆြာ၊ ေညာင္ေလးပင္၊ ေက်ာက္တံခါး၊ အုတ္တြင္း၊ ျဖဴးတို႔ရွိ ကြာရင္တင္းမ္ စင္တာ (၉)ခုတြင္ ေဟာေျပာပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ယခုအခါ ဧရာဝတီတိုင္း က်ဳံေပ်ာ္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ကြာရင္တင္းမ္ စင္တာမ်ား၌ ေဟာေျပာပြဲမ်ားအား ေအာက္ပါ အစီအစဥ္အတိုင္း ျပဳလုပ္လွ်က္ရွိပါသည္။

စဥ္        ေန႔ရက္                                    ေနရာ

၁။         ၇ ေမ ၂၀၂၀ (မနက္ပိုင္း)                         အင္းရဲ အထက (ကြာရင္တင္းမ္စင္တာ)၊ က်ဳံေပ်ာ္ၿမိဳ႕

၂။         ၇ ေမ ၂၀၂၀ (ေန႔လည္ပိုင္း)         ျမန္ျပန္သား အထက (ကြာရင္တင္းစင္တာ)၊ က်ဳံေပ်ာ္ၿမိဳ႕

၃။         ၈ ေမ ၂၀၂၀ (မနက္ပိုင္း)             ေသာင္ႀကီး အထက (ကြာရင္တင္းမ္စင္တာ)၊ က်ဳံေပ်ာ္ၿမိဳ႕

၄။         ၈ ေမ ၂၀၂၀ (ေန႔လည္ပိုင္း)         ေရစခန္း အထက (ကြာရင္တင္းမ္စင္တာ)၊ က်ဳံေပ်ာ္ၿမိဳ႕

၅။         ၉ ေမ ၂၀၂၀ (မနက္ပိုင္း)                         ဒိုက္ပ်က္ အထက (ကြာရင္တင္းမ္စင္တာ)၊ က်ဳံေပ်ာ္ၿမိဳ႕

၆။         ၉ ေမ ၂၀၂၀ (ေန႔လည္ပိုင္း)         ေဆာက္ဝိုင္း အလက (ကြာရင္တင္းမ္စင္တာ)၊ က်ဳံေပ်ာ္ၿမိဳ႕

၇။         ၁၀ ေမ ၂၀၂၀ (မနက္ပိုင္း)           ဆင္ေခါင္း အမက (ကြာရင္တင္းမ္စင္တာ)၊ က်ဳံေပ်ာ္ၿမိဳ႕

၈။         ၁၀ ေမ ၂၀၂၀ (ေန႔လည္ပိုင္း)       ေရစခန္း အထက (ကြာရင္တင္းမ္စင္တာ)၊ က်ဳံေပ်ာ္ၿမိဳ႕

က်ဳံေပ်ာ္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ကြာရင္တင္းမ္ စင္တာမ်ားတြင္ ေဟာေျပာပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီးပါက (၁၁၊ေမ၊၂၀၂၀)တြင္ အဂၤပူၿမိဳ႕နယ္ရွိ ကြာရင္တင္းမ္ စင္တာမ်ား၌ မိမိကိုယ္မိမိေစာင့္ေရွာက္ျခင္း ႏွင့္ စိတ္ခြန္အားျဖည့္ေဟာေျပာပြဲမ်ားအား ဆက္လုပ္ျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ ေအာက္ေဖၚျပပါ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအား ဆက္သြယ္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ ပါသည္။

ကိုေအာင္မ်ိဳးေက်ာ္ (ျမန္မာျပည္တာဝန္ခံ)   ဖုန္း (၀၉ ၄၂၈၁၁ ၇၃၄၈)

ဆရာမႏွင္းပန္းအိမ္ (ေကာင္ဆယ္လာ)       ဖုန္း (၀၉ ၇၇၃၂ ၁၃၆၅၄)

ယခင္လမွျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ဗီဒီယိုမွတ္တမ္မ်ား