ပညာေရးႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းဆိုင္ရာ ကူညီေထာက္ပံ့ေရး အစီအစဥ္

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားသည္ ၎တို႔ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံခဲ့ရသည္ႏွင့္ တြဲလ်က္ မွ်တမႈမရွိသည့္ ရာဇဝတ္မႈျပစ္ဒဏ္မွတ္တမ္းႏွင့္ ေထာင္တြင္းကာလၾကာျမင့္စြာ ေနထုိင္ခဲ့ရသည့္အတြက္ အလုပ္အကိုင္မ်ား ျပန္လည္ရရွိေရး (သို႔) ပညာဆက္လက္ သင္ၾကားႏုိင္ေရးတုိ႔အတြက္ ခြဲျခားဆက္ဆံခံရမႈမ်ား ေတြ႕ၾကံဳေနၾကရပါသည္။  အတိတ္ကာလမ်ားတြင္ အလုပ္ရွင္မ်ားမွ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအား အလုပ္ခန္႔ခဲ့ပါက ထုိအလုပ္ရွင္မ်ားသည္ ၿခိမ္းေျခာက္ေႏွာက္ယွက္ခံရျခင္းမ်ား ေတြ႔ၾကံဳရပါသည္။ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား၏ဘဝမ်ား ျပန္လည္ထူေထာင္ရာတြင္ ၎တို႔၏သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္ မိသားစုဝင္မ်ား၏ေထာက္ပံမႈျဖင့္ အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြရာ ေန႔စဥ္ဘဝမ်ားအား ခက္ခဲစြာ ျဖတ္သန္းခဲ့ရပါသည္။  ထိုအထက္ပါအစီအစဥ္မွ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအား တကၠသုိလ္အဆင့္ျမင့္ ပညာေရး၊ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းပညာေရးႏွင့္ ကားေမာင္းသင္တန္း၊ ဘာသာစကား သင္တန္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ေပးႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္ခဲ့ပါသည္။   ထိုအစီအစဥ္သည္ ၿပီးခဲ့သည့္ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ကာလမွ အစျပဳၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတစ္ဝွမ္း၏ ေနရာေတာ္ေတာ္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရွိ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေျမာက္မ်ားစြာအား ေထာက္ပ့့ံကူ ညီေပးႏုိင္ခဲ့ပါသည္။

ထိုသို႔ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ေထာင္ခ်ခံရျခင္းသည္ ၎တုိ႔ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ခံရသည္သာမက မိသားစု ဝင္ေငြမေလာက္မင ျဖစ္ခဲ့သည့္အတြက္ ၎တို႔၏ သားသမီးမ်ား၊ မိသားစုဝင္မ်ားပါ ေက်ာင္းေနခြင့္မ်ား ဆံုးရႈံးခဲ့ရပါသည္။ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား၏ မိသားစုမ်ားသည္ ၎တို႔၏ အဓိကဝင္ေငြ မရွိပဲ ရပ္တည္ရသည့္အတြက္ အေျခခံပညာေရးအဆင့္ သင္ၾကားရန္ပင္ အဆင္မေျပမႈမ်ားႏွင့္ မၾကာခဏ ႀကံဳခဲ့ရပါသည္။

၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသူ/သားတို႔၏ သား၊သမီး ဦးေရေပါင္း (၂၃၄) ဦးကို အေျခခံပညာ ေရးႏွင့္ အထက္တန္းပညာေရးတုိ႔အတြက္ ေက်ာင္းမ်ား တက္ခြင့္ရရန္ ကူညီပံ့ပိုးေပးႏိုင္ခဲ့ၿပီး ထုိပညာသင္ေၾကးမွ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ား၏ ေက်ာင္းဝတ္စံု၊ ေက်ာင္းစရိတ္ ႏွင့္ ပညာေရး သင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ား၊ အစားအစာႏွင့္ ပို႔ေဆာင္ေရးတို႔အတြက္ ကူညီပံ့ပိုးေပးႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ လက္ရွိ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား၏ မိသားစုဝင္မ်ား ႏွင့္ ၎တုိ႔၏ အရြယ္ေရာက္သားသမီးမ်ား စုစုေပါင္း (၃၄) ဦးအတြက္ တကၠသိုလ္ အဆင္ျမင့္ပညာေရးမ်ားကို ေအေအပီပီ၏ အထက္ပါ အစီအစဥ္မွ ကူညီပံ့ပိုးေပးခဲ့ပါသည္။  စုစုေပါင္း (၁၂၈) ဦးအား ကြန္ပ်ဴတာသင္တန္းမ်ား တက္ေရာက္ရန္ ကူညီေပးႏုိင္ခဲ့ၿပီး (၄၆) ဦး အား ကားေမာင္းသင္တန္းမ်ား တက္ေရာက္ႏိုင္ရန္ ကူညီေပးႏုိင္ခဲ့ပါသည္။  ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ႏုိင္ငံေရးတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားအား ဆက္လက္ဖမ္းဆီးဆဲ ျဖစ္ေနသည့္အတြက္ ၎တို႔၏ မိသားစုဝင္မ်ား ထိခိုက္ခံစားေနရသည္မ်ားကို ေလ်ာ့ပါးႏုိင္သမွ် ေလ်ာ့ပါးႏိုင္ေစရန္အတြက္ ဆက္လက္ကူညီေထာက္ပံ့ေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။ လက္ရွိႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းတို႔၏ မိသားစုဝင္မ်ား၊ သား/သမီးမ်ားအား ပညာေရးအတြက္ ကူညီေထာက္ပံ့ေပးျခင္းသည္ ေအေအပီပီ ေထာက္ပံ့ေရး အစီအစဥ္၏ အဓိက အခန္းက႑ျဖစ္ပါသည္။