စစ္အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ လတ္တေလာျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိေသာ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေန႔စဥ္ထုတ္ျပန္ခ်က္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္

ရက္စြဲ ဧၿပီလ ၁ ရက္၊ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP)မွ ေကာက္ခံရရွိသည့္ မွတ္တမ္းမ်ားအရ ယေန႔တြင္ က်ဆုံးသြားခဲ့သည့္ ျပည္သူ (၅) ဦးႏွင့္ ယခင္ေန႔ရက္မ်ားတြင္ က်ဆုံးခဲ့သည့္ ျပည္သူ (၂) ဦးတို႔၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေကာက္ယူရရွိႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ က်ဆုံးသူအေရအတြက္မွာ တိုးလာေနဆဲျဖစ္ၿပီး က်ဆုံးသူမ်ား၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို ထပ္မံေကာက္ယူရရွိလာပါက ဆက္လက္ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။
ထို႔ျပင္ ယခင္ေန႔ရက္မ်ားတြင္ က်ဆုံးသြားခဲ့ၾကသည့္ အရပ္သားျပည္သူ (၂) ဦး၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို ထပ္မံ ရရွိ သည့္အတြက္ ယမန္ေန႔အထိ က်ဆုံးသြားခဲ့သူ (၅၃၈) ဦးရွိခဲ့ၿပီး ယေန႔တြင္ က်ဆုံးသူ (၅) ဦးရွိခဲ့ရာ စစ္အာဏာရွင္ ေတာ္လွန္ေရး (ေႏြဦးေတာ္လွန္ေရး) ကာလအတြင္း ယေန႔အထိ က်ဆုံးခဲ့ရသူစုစုေပါင္း (၅၄၃) ဦး ရွိခဲ့ၿပီျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ အေရအတြက္သည္ AAPP မွ ေကာက္ယူ ရရွိထားသည့္ အေရအတြက္ျဖစ္ၿပီး အမွန္တကယ္ က်ဆုံးသူမ်ားမွာ အဆိုပါအေရအတြက္ထက္ ပိုမ်ားေနႏိုင္ပါသည္။ ထပ္မံေကာက္ယူ ရရွိလာပါကလည္း ဆက္လက္ ေဖာ္ျပေပးသြားပါမည္။
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP) ၏ မွတ္တမ္းျပဳခ်က္မ်ားအရ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔မွ ယေန႔ ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔ထိတိုင္ ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္းခံထားရသူ စုစုေပါင္း (၂၇၄၁) ဦးရွိၿပီး ၎တို႔အနက္မွ (၃၈) ဦးမွာ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းခံထားရသည္။
ထို႔အျပင္ ဖမ္းဝရမ္းထုတ္ျခင္းခံထားရေသာေၾကာင့္ တိမ္းေရွာင္ေနသူ (၁၂၆) ဦး၏ အမည္စာရင္းကိုလည္း သီးျခား မွတ္တမ္းျပဳ၍ ေဖာ္ျပထားသည္။ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ား၏ အမည္စာရင္းမွာ ခ်က္ခ်င္းရရွိရန္ လက္လွမ္းမမီ ႏိုင္သည့္အတြက္ ယခုစာရင္းတြင္ အတည္ျပဳရန္လိုအပ္ေနဆဲျဖစ္ၿပီး အတည္ျပဳႏိုင္သည့္အမည္စာရင္းမ်ားကို ဆက္လက္ ေဖာ္ျပသြားပါမည္။
စစ္အုပ္စုမွ ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာကို မတရားသိမ္းယူခဲ့သည္မွာ ယေန႔ ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ႏွစ္လတိုင္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ႏွစ္လတာကာလအတြင္းတြင္ ျပည္သူလူထုသည္ အၾကမ္းဖက္ စစ္အုပ္စု၏ ရက္စက္မႈမ်ိဳးစုံကို ႀကံ့ႀကံ့ခိုင္ရင္ဆိုင္ခဲ့ရသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အာဏာရွင္က်ဆုံးေရး ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီရရွိေရးတို႔အတြက္ နည္းလမ္းမ်ိဳးစုံျဖင့္ ဆန႔္က်င္တြန္းလွန္ၾကဆဲ ျဖစ္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် က်ဆုံး၊ ဒဏ္ရာရရွိမႈမ်ား၊ ဖမ္းဆီးမႈမ်ား တိုးလာဆဲျဖစ္သည္။
အျခားတစ္ဖက္တြင္လည္း ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားျပဳေကာ္မတီ (CRPH) မွ တရားဝင္နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ အစိုးရသစ္တစ္ရပ္ ပုံေပၚလာေစရန္ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိရာ ယမန္ေန႔ (မတ္လ ၃၁) ရက္ေန႔တြင္ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ပဋိညာဥ္ကို ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ၿပီး ဧၿပီလ ပထမပတ္အတြင္း အမ်ိဳးသားညီၫြတ္ေရးအစိုးရကို ဖြဲ႕စည္း၍ ဖက္ဒရယ္ ဒီမိုကေရစီ အင္အားစု အားလုံးႏွင့္ လက္တြဲကာ လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည္။ ၎ျပင္ “စစ္အာဏာရွင္ဝါဒ သက္ဆိုးရွည္ေစရန္ ရည္႐ြယ္ေရးသားထား႐ုံမွ်မက ဖက္ဒရယ္ ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စု ေပၚေပါက္ေရးအတြက္ အဟန႔္အတားျပဳလ်က္ရွိေသာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒကို ဖ်က္သိမ္းေၾကာင္း” ေၾကညာခဲ့သည္။ အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးတြင္ အလြန္ေရးႀကီးသည့္ အဆိုပါ ေၾကညာခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ျခင္းကို ႀကိဳဆိုၿပီး မိမိတို႔ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP) မွ ဒီမိုကေရစီအေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရးတို႔တြင္ ဆက္လက္၍ လက္တြဲေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္း၌လည္း ျမန္မာ့အေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ အေရးယူေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား စတင္လာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း အလြန္အေရးပါသည့္ အစည္းအေဝးတစ္ခုျဖစ္သည့္ ယမန႔္ေန႔ (မတ္လ ၃၁) ရက္ေန႔၌ျပဳလုပ္သည့္ ကုလသမဂၢလုံၿခဳံေရးေကာင္စီ တံခါးပိတ္ အထူးအစည္းအေဝးတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ဒဏ္ခတ္ အေရးယူရန္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို တ႐ုတ္မွ ပယ္ခ်ခဲ့သည္။ ထိုကဲ့သို႔ ပယ္ခ်မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ၿပီးသားျဖစ္ေသာ္လည္း ထိုအျခင္းအရာသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း ဆိုး႐ြားေသာ လူသားခ်င္းစာနာမႈကင္းမဲ့သည့္ ရာဇဝတ္မႈမ်ား ဆက္လက္က်ဴးလြန္ရန္ အားေပးအားေျမႇာက္ ျပဳလိုက္ျခင္း ပင္ျဖစ္သည္။ တဖက္တြင္ ျမန္မာျပည္လူထုအေပၚ စာနာေထာက္ထားမႈမဲ့စြာ ၎တို႔ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ ဒီမိုကေရစီ တိုးတက္ေရးကို အဟန႔္အတားျပဳလိုက္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။
ယေန႔ (ဧၿပီလ ၁ ရက္) တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္း၌ ျပည္သူမ်ားသည္ အင္တိုက္အားတိုက္ျဖင့္ စစ္အာဏာရွင္ကို ဆက္လက္ ဆန႔္က်င္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္လ်က္ရွိသည္။ ယေန႔တြင္ ေန႔စဥ္မပ်က္ခ်ီတက္လ်က္ရွိသည့္ စစ္ကိုင္းတိုင္း၊ မုံ႐ြာၿမိဳ႕ ပင္မသပိတ္ စစ္ေၾကာင္းသည္ ၿဖိဳခြင္းျခင္းခံခဲ့ရၿပီး ျပည္သူ (၁) ဦး ဦးေခါင္းကို က်ည္ထိမွန္၍ က်ဆုံးသြားခဲ့ကာ (၆) ဦး ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ သည္။ ထို႔ျပင္ အိမ္တခ်ိဳ႕ကိုလည္း အင္အားအလုံးအရင္းျဖင့္ ဝင္ေရာက္စီးနင္းမႈျပဳခဲ့သည္။ မႏၲေလးတိုင္း မႏၲေလးၿမိဳ႕၌ အမ်ိဳးသား (၁) ဦးသည္ ဦးေခါင္းကို ပစ္ခတ္ျခင္းခံရ၍ ဦး‌ေႏွာက္မ်ားထြက္က်သြားကာ က်ဆုံးသြားခဲ့ၿပီး ၎၏ ႐ုပ္အေလာင္းကို စစ္တပ္မွ ယူေဆာင္သြားသည္ဟု သိရွိရသည္။ ၎ျပင္ အမ်ိဳးသား (၁) ဦးသည္လည္း ဝမ္းဗိုက္ကို က်ည္ထိမွန္၍ က်ဆုံးသြားခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ ရဲႏွင့္ စစ္သားမ်ားမွ ျပည္သူမ်ားကာရံထားသည့္ အတားအဆီးမ်ားကို ဖယ္ရွား၍ ဆႏၵျပ ျပည္သူမ်ားအား ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ ျပည္သူ (၅) ဦးထက္မနည္း ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္။ ရန္ကုန္တိုင္း ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္မူ လူငယ္မ်ား ဦးေဆာင္သည့္ သပိတ္စစ္ေၾကာင္းသည္ ၿဖိဳခြင္းျခင္းခံခဲ့ရေသာ္လည္း ထိခိုက္၊ ဖမ္းဆီးခံရ ျခင္းမ်ား မရွိခဲ့ပါဟု သိရွိရသည္။
ယမန္ေန႔ (မတ္လ ၃၁) ရက္ေန႔ ညေနပိုင္းအခ်ိန္တြင္ ရန္ကုန္အ​ေျခစိုက္ ေတာင္ကိုရီးယားဘဏ္ Shinhan Bank ႀကိဳပို႔ယာဥ္ကို အေၾကာင္းမဲ့ပစ္ခတ္ခဲ့၍ ဘဏ္ဝန္ထမ္း (၁) ဦး​ေခါင္းက်ည္ထိမွန္ကာ စိုးရိမ္ရသည့္အေျခအေနတြင္ရွိေန သည္ဟု သိရွိရသည္။ မေကြးတိုင္း ဂန႔္‌ေဂါၿမိဳ႕နယ္၌လည္း ၿမိဳ႕ကို ပိတ္ဆို႔၍ ပစ္ခတ္​ခဲ့ၿပီး အရပ္သား (၄) ဦးက်ဆုံးကာ ဒဏ္ရာရရွိသူ အမ်ားအျပားရွိသည္ဟု ကနဦး အခ်က္အလက္မ်ား ရရွိထားၿပီး အေရအတြက္ အတိအက်ကို အတည္ျပဳခ်က္ ရရွိျခင္း မရွိေသးပါ။
ဖမ္းဆီး၊ ထိန္းသိမ္းထားသူမ်ား၊ ဒဏ္ရာရရွိသူမ်ား၊ လူနာမ်ားကို ေဆးကုသခြင့္မေပးျခင္းအျပင္ ရဲမ်ား စစ္သားမ်ားက ေဆး႐ုံ၊ ေဆးခန္းမ်ားကိုသြားေရာက္၍ ေဆးကုသခြင့္မရႏိုင္ရန္ ၿခိမ္းေျခာက္ တားျမစ္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္လွ်က္ရွိသည္။ ထိုလုပ္ရပ္မ်ားသည္ လူသားခ်င္းစာနာမႈကင္းမဲ့သည့္ လုပ္ရပ္မ်ားျဖစ္ေသာ္လည္း အၾကမ္းဖက္စစ္အုပ္စုမွ အာဏာရွင္တို႔ လမ္းစဥ္အတိုင္းသာ ဆက္လက္၍ က်င့္သုံးေနဆဲျဖစ္သည္။ ေသြးကင္ဆာေရာဂါခံစားေနရေသာ မႏၲေလးတိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ ေဇာ္ျမင့္ေမာင္သည္ အခ်ိန္မီကင္ဆာေဆးသြင္းရန္ လိုအပ္လ်က္ရွိသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ က်န္းမာေရးအေျခအေန၊ ေဆးကုခြင့္ ရရွိမႈ ရွိ၊မရွိႏွင့္ ပတ္သက္၍ သိရွိရျခင္းမရွိေသးျခင္းကလည္း စိုးရိမ္ဖြယ္ရာျဖစ္သည္။
ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္းထားၿပီးေနာက္ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္၍ က်ဆုံးမႈမ်ားလည္း ေန႔စဥ္ရက္ဆက္ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိသည္မွာ အလြန္အမင္းစိုးရိမ္ဖြယ္ရာျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ အၾကမ္းဖက္ စစ္အုပ္စုသည္ NLD ပါတီဝင္မ်ားကို အဓိက ပစ္မွတ္ထားကာ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္လာၿပီး ျပည္သူမ်ားကိုပါ ဆက္လက္၍ အလားတူ က်ဴးလြန္လာလွ်က္ရွိသည္။ ယမန္ေန႔က ဧရာဝတီတိုင္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ (၃) ဦး အပါအဝင္ NLD ပါတီဝင္ (၈) ဦးဝန္းက်င္ကို ရဲ ႏွင့္ စစ္သားမ်ားမွ အၾကမ္းဖက္ ဝင္ေရာက္ရွာေဖြဖမ္းဆီးသြားခဲ့သည္။ ဖမ္းဆီး၊ ထိန္းသိမ္းထားစဥ္အတြင္း ၎တို႔ ညႇဥ္းပန္း ႏွိပ္စက္ျခင္းခံရမည္မွာလည္း စိုးရိမ္ဖြယ္ရာျဖစ္သည္။ ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၌လည္း အေၾကာင္းမဲ့ဖမ္းဆီးျခင္း ခံခဲ့ရေသာ အမ်ိဳးသား (၁) ဦးသည္ ဖမ္းဆီးျခင္းခံထားရစဥ္အတြင္း က်ဆုံးသြားခဲ့သည္။ ထိုသည္မွာ စစ္ေၾကာေရး ကာလအတြင္း ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ယမန္ေန႔ ညေနပိုင္း ႏွင့္ ညအခ်ိန္၌ ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္းရွိ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္၌ က်ည္သင့္ဒဏ္ရာ ရရွိသူကို တ႐ြတ္တိုက္ဆြဲေခၚသြားျခင္း၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၌လည္း ဖမ္းဆီးထားသူကို အုပ္စုဖြဲ႕၍ ကန္ေၾကာက္ျခင္း၊ တုတ္ျဖင့္႐ိုက္ျခင္း၊ ဒူးျဖင့္တိုက္ျခင္း၊ ပါး႐ိုက္ျခင္း၊ လႈိင္ၿမိဳ႕နယ္၌လည္း ဖမ္းဆီးထားသူမ်ားကို ႐ိုက္ႏွက္၍ ေခါင္းေပၚ လက္တင္ကာ ဒူးေထာက္ေစျခင္း၊ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္၌လည္း လမ္းေပၚရွိ ျပည္သူပိုင္ပစၥည္းမ်ားကို အေၾကာင္းမဲ့ဖ်က္ဆီး၍ မီးဖြင့္လွ်င္ ေသနတ္ျဖင့္ပစ္မည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ေျပာဆိုျခင္းစသည့္ စိတ္ပိုင္း ႏွင့္ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈမ်ားကို ေပၚေပၚတင္တင္ က်ဴးလြန္လ်က္ရွိသည္။
ယေန႔တြင္ စစ္အုစ္စု၏ ဦးပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမွဖြင့္လွစ္ထားသည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အတြင္းရွိ Ruby Mart ႏွင့္ Gandamar Wholesale တို႔ မီးေလာင္ခဲ့သည္။ အဆိုပါမီးေလာင္မႈသည္ CNN သတင္းဌာန၏ ႏိုင္ငံတကာသတင္းေထာက္ခ်ဳပ္ Clarissa Ward လာေရာက္ခ်ိန္ႏွင့္ အခ်ိန္ကိုက္ျဖစ္ကာ ျပည္သူမ်ားမွ အဖ်က္အေမွာင့္လုပ္ရပ္မ်ား က်ဴးလြန္ပါသည္ဟု စြပ္စြဲမည္မွာ အေသအခ်ာျဖစ္သည္။ အဆိုပါနည္းလမ္းသည္ စစ္အာဏာရွင္အဆက္ဆက္က်င့္သုံးခဲ့ေသာ နည္းလမ္း ျဖစ္သည္။ ယေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ သတင္းေထာက္ခ်ဳပ္သည္ အဆိုပါ ေနရာသို႔ လာေရာက္ သတင္းယူခဲ့သည္။
Ruby Mart မီးေလာင္ခ်ိန္၌ မီးၿငိမ္းသတ္ရန္လာသည့္ ျပည္သူမ်ားကို စစ္တပ္မွ ပစ္ခတ္သတ္ျဖတ္ခဲ့၍ Ruby Mart အနီး ျပည္သူ (၁) ဦး က်ဆုံးသြားခဲ့ၿပီး (၂) ဦး ဖမ္းဆီးျခင္းခံခဲ့ရသည္။
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP) မွ လက္ရွိအေျခအေနမ်ားကို ေန႔စဥ္ ေစာင့္ၾကည့္ မွတ္တမ္းတင္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး စစ္အာဏာသိမ္းမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ဖမ္းဆီး၊တရားစြဲဆို၊ ျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ျခင္းခံထားရသူမ်ား၏ စာရင္းကို ေန႔စဥ္ထုတ္ျပန္သြားမည္ျဖစ္သည္။
အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အရပ္သားမ်ား၊ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ား၊ သတင္းသမားမ်ား၊ CDM လႈပ္ရွားေနသည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားစသည့္ နယ္ပယ္အသီးသီးမွ မည္သူမဆို ဖမ္းဆီး၊ ထိန္းသိမ္း၊ တရားစြဲဆိုျခင္းခံထားရ ျခင္းမ်ားႏွင့္ ေႏြဦးေတာ္လွန္ေရးကာလအတြင္း က်ဆုံးသြားသူမ်ား၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို သိရွိပါက ေအာက္ပါလိပ္စာ မ်ားသို႔ ဆက္သြယ္၍ အသိေပး၊ အေၾကာင္းၾကား ႏိုင္ပါသည္။
ဥပေဒပိုင္းဆိုင္ရာအကူအညီလိုအပ္ပါကလည္း ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (ေအေအပီပီ) မွ ကိုေအာင္ႀကီး၊ ဖုန္း – ၀၉၄၅၁၅၂၉၀၀၀ ႏွင့္ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ေဒၚခင္သီတာလဲ့လဲ့ထြန္း၊ ဖုန္း – ၀၉၇၇၄၀၈၁၅၈၅ တို႔အား ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။
“အေရးေတာ္ပုံေအာင္ရမည္”
Email : [email protected]
Facebook : https://web.facebook.com/burmapoliticalprisoners/
Twitter : https://twitter.com/aapp_urma
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း

က်ဆုံးသြားသူမ်ားစာရင္းျမန္မာဘာသာျဖင့္ဖတ္ရန္ Fatality List_Burmese Version_1-Apr-2021 final
ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံရသူမ်ား ျမန္မာဘာသာျဖင့္ဖတ္ရန္Total Detention, Charge Lists_Burmese (Last Updated on 1 April 2021)
လြတ္ေျမာက္သူမ်ားစာရင္း ျမန္မာဘာသာျဖင့္ဖတ္ရန္Total Released_Burmese (Last Updated on 1 April 2021)