ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (ေအေအပီပီ)

641
Total Political Prisoners
35
Serving Prison Sentences
146 460
Facing Trial Inside Facing Trial Outside
june 2020

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (ေအေအပီပီ) သည္ ထိုင္းႏုိင္ငံ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕တြင္ အေျချပဳသည့္ အစုိးရမဟုတ္ေသာ လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔အစည္း တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ေအေအပီပီအား ၂၀၀၀ ခုႏွစ္တြင္စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားျဖင့္ အလုပ္မ်ားလုပ္ကိုင္လ်က္ရွိပါသည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွ စတင္ၿပီး မိမိတို႔ေအေအပီပီ၏ ရုံးခြဲမ်ားအား ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရွိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႏွင့္ မႏၱေလးၿမိဳ႕မ်ားတြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ လက္က်န္ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား လြတ္ေျမာက္ရန္အတြက္ႏွင့္ ထိုႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား လြတ္ေျမာက္လာၿပီးေနာက္ သူတုိ႔၏ ဘဝမ်ား ပိုမုိေကာင္းမြန္လာရန္ စည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္ တိုက္တြန္းေျပာဆုိခဲ့၊ ေျပာဆုိလ်က္ရွိပါသည္။ မိမိတုိ႔မွ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားစြာႏွင့္ ၎တုိ႔၏မိသားစုဝင္မ်ားအား ေထာက္ပံ့ကူညီေပးခဲ့ပါသည္။ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပိုမုိသိရွိႏုိင္ရန္အတြက္: ဤေနရာတြင္ ဖတ္ပါ။ မိမိတုိ႔၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား

Read More ►

အများစုမှာလတ်တလောအပ်ဒိတ်များ

ပစ္ပယ္ခ်ိဳးႏွိမ္ခံမ်ားအပါအဝင္ အက်ဥ္းေထာင္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အစီရင္ခံစာမိတ္ဆက္ပြဲ

Posted 4 August, 2020  •  Category Documentaries & Videos (Burmese), News (Burmese), Slide show (Burmese)

ပစ္ပယ္ခ်ိဳးႏွိမ္ခံမ်ားအပါအဝင္အက်ဥ္းေထာင္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး

Posted 4 August, 2020  •  Category Annual Reports (Burmese), Books (Burmese), Slide show (Burmese)

“ပစ္ပယ္ခ်ိဳးႏွိမ္ခံမ်ားအပါအဝင္ အက်ဥ္းေထာင္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး” အစီရင္ခံစာမိတ္ဆက္ပြဲဖိတ္ၾကားျခင္း

Posted 31 July, 2020  •  Category News (Burmese), Slide show (Burmese)

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ နယ္လ္ဆင္မန္ဒဲလားေန႔ ထုတ္ျပန္ခ်က္

Posted 18 July, 2020  •  Category Press Release (Burmese), Slide show (Burmese)

ဇြန္လ ၂၀၂၀ အတြက္ ကိုဗစ္သတင္းလႊာ

Posted 6 July, 2020  •  Category News (Burmese), Slide show (Burmese)

၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ၊ လစဥ္သတင္းလႊာ

Posted 6 July, 2020  •  Category Slide show (Burmese), ေအေအပီပီလစဥ္သတင္းလႊာ

အဆိုပါ Virtual ပြတိုက်ခရီးစဉ်ကိုယူ

မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်