ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (ေအေအပီပီ)

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (ေအေအပီပီ) သည္ ထိုင္းႏုိင္ငံ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕တြင္ အေျချပဳသည့္ အစုိးရမဟုတ္ေသာ လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔အစည္း တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ေအေအပီပီအား ၂၀၀၀ ခုႏွစ္တြင္စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားျဖင့္ အလုပ္မ်ားလုပ္ကိုင္လ်က္ရွိပါသည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွ စတင္ၿပီး မိမိတို႔ေအေအပီပီ၏ ရုံးခြဲမ်ားအား ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရွိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႏွင့္ မႏၱေလးၿမိဳ႕မ်ားတြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ လက္က်န္ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား လြတ္ေျမာက္ရန္အတြက္ႏွင့္ ထိုႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား လြတ္ေျမာက္လာၿပီးေနာက္ သူတုိ႔၏ ဘဝမ်ား ပိုမုိေကာင္းမြန္လာရန္ စည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္ တိုက္တြန္းေျပာဆုိခဲ့၊ ေျပာဆုိလ်က္ရွိပါသည္။ မိမိတုိ႔မွ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားစြာႏွင့္ ၎တုိ႔၏မိသားစုဝင္မ်ားအား ေထာက္ပံ့ကူညီေပးခဲ့ပါသည္။ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပိုမုိသိရွိႏုိင္ရန္အတြက္: ဤေနရာတြင္ ဖတ္ပါ။ မိမိတုိ႔၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား

Read More ►

အများစုမှာလတ်တလောအပ်ဒိတ်များ

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ နယ္လ္ဆင္မန္ဒဲလားေန႔ ထုတ္ျပန္ခ်က္

Posted 18 July, 2019  •  Category Press Release (Burmese), Slide show (Burmese)

Mental Health Awareness and Self-care Training ကို ပို႔ခ်ေပးျခင္း

Posted 15 July, 2019  •  Category စည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္ျခင္းႏွင့္တုိက္တြန္းျခင္း

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ၊ လစဥ္သတင္းလႊာ

Posted 12 July, 2019  •  Category Slide show (Burmese), ေအေအပီပီလစဥ္သတင္းလႊာ

၂၀၁၉ ဇြန္လအတြက္ လစဥ္အစီရင္ခံစာႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားစာရင္းထုတ္ျပန္ခ်က္

Posted 12 July, 2019  •  Category Chronology (Burmese), Slide show (Burmese)

ႏုိ္င္ငံတကာသဘောတူစာခ်ဳပ္မ်ား တရားဝင္အတည္ျပဳလက္မွတ္ေရးထုိးျခင္း

Posted 10 July, 2019  •  Category Books (Burmese), Slide show (Burmese)

PAUNG SIE FACILITY မွကုိယ္စားလွယ္အဖဲြ႔လာေရာက္လည္ပတ္

Posted 2 July, 2019  •  Category Slide show (Burmese), ေအေအပီပီျပခန္းသုိ႔လာေရာက္ေလ့လာသည့္မွတ္တမ္းမ်ားး

အဆိုပါ Virtual ပြတိုက်ခရီးစဉ်ကိုယူ

မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်