ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (ေအေအပီပီ)

571
Total Political Prisoners
32
Serving Prison Sentences
180 350
Facing Trial Inside Facing Trial Outside
september 2020

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (ေအေအပီပီ) သည္ ထိုင္းႏုိင္ငံ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕တြင္ အေျချပဳသည့္ အစုိးရမဟုတ္ေသာ လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔အစည္း တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ေအေအပီပီအား ၂၀၀၀ ခုႏွစ္တြင္စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားျဖင့္ အလုပ္မ်ားလုပ္ကိုင္လ်က္ရွိပါသည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွ စတင္ၿပီး မိမိတို႔ေအေအပီပီ၏ ရုံးခြဲမ်ားအား ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရွိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႏွင့္ မႏၱေလးၿမိဳ႕မ်ားတြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ လက္က်န္ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား လြတ္ေျမာက္ရန္အတြက္ႏွင့္ ထိုႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား လြတ္ေျမာက္လာၿပီးေနာက္ သူတုိ႔၏ ဘဝမ်ား ပိုမုိေကာင္းမြန္လာရန္ စည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္ တိုက္တြန္းေျပာဆုိခဲ့၊ ေျပာဆုိလ်က္ရွိပါသည္။ မိမိတုိ႔မွ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားစြာႏွင့္ ၎တုိ႔၏မိသားစုဝင္မ်ားအား ေထာက္ပံ့ကူညီေပးခဲ့ပါသည္။ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပိုမုိသိရွိႏုိင္ရန္အတြက္: ဤေနရာတြင္ ဖတ္ပါ။ မိမိတုိ႔၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား

Read More ►

အများစုမှာလတ်တလောအပ်ဒိတ်များ

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားလြတ္လပ္ခြင့္မ်ားကိုကာကြယ္ဖို႔ကတိျပဳပါ

Posted 23 October, 2020  •  Category News (Burmese), Slide show (Burmese)

ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဝင္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း(၃)ဦး ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းထားခံထားရမႈအေပၚ သေဘာထားေၾကညာခ်က္

Posted 21 October, 2020  •  Category Press Release (Burmese), Slide show (Burmese)

၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ၊ လစဥ္သတင္းလႊာ

Posted 7 October, 2020  •  Category Slide show (Burmese), ေအေအပီပီလစဥ္သတင္းလႊာ

၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ၊ လစဥ္အစီရင္ခံစာ ႏွင့္ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားစာရင္းထုတ္ျပန္ခ်က္

Posted 7 October, 2020  •  Category Chronology (Burmese), Slide show (Burmese)

စက္တင္ဘာလ၏ ကိုဗစ္-၁၉ သတင္းလႊာ

Posted 6 October, 2020  •  Category News (Burmese), Slide show (Burmese)

COVID – 19 ကာလမွာ တတပ္တအား ပါဝင္ကူညီရန္AAPP ေကာင္စဲလင္း အစီအစဥ္၏အြန္လိုင္း စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာအႀကံေပးျခင္း အစီအစဥ္ (Online Mental Health Consultation Program) စတင္ျခင္း

Posted 16 September, 2020  •  Category Slide show (Burmese), စည္းရုံးျခင္းႏွင့္လႈ႔ံေဆာ္တုိက္ တြန္းျခင္း

အဆိုပါ Virtual ပြတိုက်ခရီးစဉ်ကိုယူ

မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်