ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (ေအေအပီပီ)

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (ေအေအပီပီ) သည္ ထိုင္းႏုိင္ငံ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕တြင္ အေျချပဳသည့္ အစုိးရမဟုတ္ေသာ လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔အစည္း တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ေအေအပီပီအား ၂၀၀၀ ခုႏွစ္တြင္စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားျဖင့္ အလုပ္မ်ားလုပ္ကိုင္လ်က္ရွိပါသည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွ စတင္ၿပီး မိမိတို႔ေအေအပီပီ၏ ရုံးခြဲမ်ားအား ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရွိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႏွင့္ မႏၱေလးၿမိဳ႕မ်ားတြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ လက္က်န္ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား လြတ္ေျမာက္ရန္အတြက္ႏွင့္ ထိုႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား လြတ္ေျမာက္လာၿပီးေနာက္ သူတုိ႔၏ ဘဝမ်ား ပိုမုိေကာင္းမြန္လာရန္ စည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္ တိုက္တြန္းေျပာဆုိခဲ့၊ ေျပာဆုိလ်က္ရွိပါသည္။ မိမိတုိ႔မွ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားစြာႏွင့္ ၎တုိ႔၏မိသားစုဝင္မ်ားအား ေထာက္ပံ့ကူညီေပးခဲ့ပါသည္။ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပိုမုိသိရွိႏုိင္ရန္အတြက္: ဤေနရာတြင္ ဖတ္ပါ။ မိမိတုိ႔၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား

Read More ►

အများစုမှာလတ်တလောအပ်ဒိတ်များ

မကဒတ ဗဟိုဦးေဆာင္ေကာ္မတီဝင္ ရဲေဘာ္ ေက်ာ္ကို (ဦးေက်ာ္ကိုကိုဝင္း) ကြယ္လြန္ျခင္းအတြက္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (ျမန္မာႏိုင္ငံ)မွ ဝမ္းနည္းေၾကာင္းသဝဏ္လႊာ

Posted 20 May, 2019  •  Category Press Release (Burmese), Slide show (Burmese)

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီီလ၊ ေအအေပီပီ၏ လစဥ္သတင္းလႊာ

Posted 15 May, 2019  •  Category Slide show (Burmese), ေအေအပီပီလစဥ္သတင္းလႊာ

အေအေပီပီ၏ ဧၿပီလအတြက္လစဥ္အစီရင္ခံစာႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားစာရင္းထုတ္ျပန္ခ်က္

Posted 15 May, 2019  •  Category Chronology (Burmese), Slide show (Burmese)

ရခိုင္ရြာသားမ်ား ဥပေဒမဲ့သတ္ျဖတ္ခံရျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ MNHRC မွ မွန္ကန္သည့္ ရပ္တည္ခ်က္ျပရန္လုိ

Posted 14 May, 2019  •  Category Press Release (Burmese)

ယေန႔ ျမန္မာႏိုင္ငံအက်ဥ္းေထာင္မ်ားအတြင္း ဆႏၵျပ၊ ဆူပူမ်ားအေပၚ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္းမွ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္

Posted 9 May, 2019  •  Category Press Release (Burmese), Slide show (Burmese)

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ လြတ္ၿငိမ္းသက္သာခြင့္ ၁၆/ ၂၀၁၉ ျဖင့္ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာသည့္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားစာရင္းမွာ

Posted 7 May, 2019  •  Category News (Burmese), Slide show (Burmese)

အဆိုပါ Virtual ပြတိုက်ခရီးစဉ်ကိုယူ

မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်