ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (ေအေအပီပီ)

601
Total Political Prisoners
42
Serving Prison Sentences
196 363
Facing Trial Inside Facing Trial Outside
december 2020

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (ေအေအပီပီ) သည္ ထိုင္းႏုိင္ငံ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕တြင္ အေျချပဳသည့္ အစုိးရမဟုတ္ေသာ လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔အစည္း တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ေအေအပီပီအား ၂၀၀၀ ခုႏွစ္တြင္စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားျဖင့္ အလုပ္မ်ားလုပ္ကိုင္လ်က္ရွိပါသည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွ စတင္ၿပီး မိမိတို႔ေအေအပီပီ၏ ရုံးခြဲမ်ားအား ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရွိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႏွင့္ မႏၱေလးၿမိဳ႕မ်ားတြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ လက္က်န္ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား လြတ္ေျမာက္ရန္အတြက္ႏွင့္ ထိုႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား လြတ္ေျမာက္လာၿပီးေနာက္ သူတုိ႔၏ ဘဝမ်ား ပိုမုိေကာင္းမြန္လာရန္ စည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္ တိုက္တြန္းေျပာဆုိခဲ့၊ ေျပာဆုိလ်က္ရွိပါသည္။ မိမိတုိ႔မွ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားစြာႏွင့္ ၎တုိ႔၏မိသားစုဝင္မ်ားအား ေထာက္ပံ့ကူညီေပးခဲ့ပါသည္။ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပိုမုိသိရွိႏုိင္ရန္အတြက္: ဤေနရာတြင္ ဖတ္ပါ။ မိမိတုိ႔၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား

Read More ►

အများစုမှာလတ်တလောအပ်ဒိတ်များ

ေအေအပီပီမွ ဒီဇင္ဘာလအတြက္လစဥ္သတင္းလႊာ

Posted 15 January, 2021  •  Category Slide show (Burmese), ေအေအပီပီလစဥ္သတင္းလႊာ

ေအေအပီပီမွဒီဇင္လာလအတြက္လစဥ္အစီရင္ခံစာႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားစာရင္းထုတ္ျပန္ခ်က္

Posted 15 January, 2021  •  Category Chronology (Burmese), Slide show (Burmese)

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အျငင္းပြားမႈမ်ား ထပ္မံမရွိေစေရး ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအဓိပၸာယ္ အစိုးရမွ တရားဝင္သတ္မွတ္ေပးရန္ AAPP တိုက္တြန္

Posted 12 January, 2021  •  Category News (Burmese)

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ တရားဝင္သတ္မွတ္ဖို႔ ေတာင္းဆို

Posted 11 January, 2021  •  Category News (Burmese)

အစိုးရ၏ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားႏွင့္ပတ္သက္၍ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္က်ဥ္းေျမာင္းမႈ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး အလွမ္းေဝးႏိုင္ဟု AAPP ေဝဖန္

Posted 11 January, 2021  •  Category News (Burmese)

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားသတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ပါတ္သက္၍ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္

Posted 9 January, 2021  •  Category News (Burmese), Slide show (Burmese)

အဆိုပါ Virtual ပြတိုက်ခရီးစဉ်ကိုယူ

မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်