လြတ္ေျမာက္လာသည့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္

ရက္စြဲ။ ။ ေအာက္တိုဘာ ၂၁ ရက္၊ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္
၁) ၂၀၂၁ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁ ရက္ေန႔ စစ္အုပ္စုမွ ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာကို မတရားသိမ္းယူၿပီးခ်ိန္မွစတင္၍ အာဏာသိမ္းမႈကို ဆန႔္က်င္ ဆႏၵထုတ္ေဖၚမႈႏွင့္ သေဘာထားကြဲလြဲသူမ်ားအား အာဏာသိမ္းစစ္အုပ္က အၾကမ္းဖက္႐ိုက္ႏွက္ၿဖိဳခြဲျခင္း၊ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္း၊ ရက္စက္စြာ သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ အျပစ္မဲ့ျပည္သူမ်ားကို ဖမ္းဆီးအက်ဥ္းခ်မႈမ်ား ဆက္တိုက္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။
၂) မတရားသျဖင့္ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္း အက်ဥ္းခ်ခံရသူမ်ားအားလုံးနီးပါးသည္ ႐ုပ္ပိုင္း၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈမ်ား ခံခဲ့ၾကရၿပီး မွ်တေသာတရားစီရင္မႈလည္း မရရွိခဲ့ၾကေပ။
၃) ေအာက္တိုဘာ ၁၈ ရက္ေန႔ ရက္စြဲျဖင့္ လႊတ္ေပးခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားမွာ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ျပစ္ဒဏ္ဆိုသည့္ ေႏွာင္ႀကိဳးျဖင့္သာ လႊတ္ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဤသည္မွာ အက်ဥ္းေထာင္တြင္းမွလႊတ္ေပးလိုက္ေသာ္လည္း စစ္မွန္ေသာလြတ္ေျမာက္ျခင္း မဟုတ္ပါ။
၄) အခ်ိဳ႕မွာ လြတ္ေျမာက္စာရင္းတြင္ပါဝင္ခဲ့၍ လႊတ္ေပးရာတြင္ပါဝင္ခဲ့ေသာ္လည္း ေထာင္ဗူးဝ၊ ထြက္ ေပါက္ေရာက္မွ ေနာက္တိုးမႈျဖင့္ ျပန္လည္ဖမ္းဆီးျခင္းခံလိုက္ရသူမ်ားရွိသကဲ့သို႔ အခ်ိဳ႕မွာ ေနအိမ္သို႔ ျပန္ေရာက္ၿပီးမွ ထပ္မံ၍ လာေရာက္ဖမ္းဆီးျခင္းခံခဲ့ၾကရသည္။
ထိုကဲ့သို႔ လြတ္ေျမာက္ၿပီး ေထာင္ဗူးဝေရာက္မွ ထပ္မံဖမ္းဆီးခံရျခင္း သို႔မဟုတ္ မိသားစုႏွင့္နာရီပိုင္းမွ် ေန၍ ထပ္မံဖမ္းဆီးခံရျခင္းသည္ ကာယကံရွင္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားကိုသာမက မိသားစုကိုပါ ျပင္းထန္ေသာ စိတ္ဒဏ္ရာမ်ားရေစပါသည္။ တနည္းအားျဖင့္ ထိုလုပ္ရပ္သည္ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာ စိတ္ပိုင္း/႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈပင္ ျဖစ္သည္။
ယေန႔အခ်ိန္အထိ မိမိတို႔ ေအေအပီပီ က ေကာက္ခံရရွိေသာ စာရင္းမွတ္တမ္းအရ လြတ္ေျမာက္ၿပီး ျပန္လည္ဖမ္းဆီးခံရသူႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား အေရအတြက္မွာ (၁၁၀) ဦး ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ ျပန္လည္ဖမ္းဆီး၍ တိမ္းေရွာင္ေနရသူမ်ားလည္းရွိပါသည္။ အမွန္တကယ္ ျပန္လည္အဖမ္းခံရေသာ အေရအတြက္မွာ ထိုထက္ပိုမ်ားမည္ျဖစ္သည္။
ဖမ္းဆီးခံထားရသူတေယာက္၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္သည္ လြတ္ေျမာက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုသူမ်ားအား လြတ္ေျမာက္ၿပီးမွ ျပန္လည္ဖမ္းဆီးျခင္းသည္ ထိုသူတို႔၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကို ႐ိုက္ခ်ိဳးလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။
ထိုလုပ္ရပ္သည္ စစ္အုပ္စုမွ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား တဦးခ်င္းစီကိုသာ စိတ္ဒဏ္ရာေပးျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ မိသားစုဝင္မ်ား၊ ကေလးသူငယ္မ်ားကိုပါ ပစ္မွတ္ထား ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပန္းမႈျဖစ္ေၾကာင္း ထင္ရွားစြာ သက္ေသျပလိုက္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။
အဆိုပါလုပ္ရပ္သည္ လူသားမဆန္ေသာလုပ္ရပ္ျဖစ္သည့္အတြက္ မိမိတို႔ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီ ေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း(ေအေအပီပီ) အေနျဖင့္ က်ဴးလြန္သူ စစ္အုပ္စုအား ျပင္းထန္စြာရႈံ႕ခ်လိုက္သည္။
မိမိတို႔အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၊ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္အပါအဝင္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းထားသူမ်ား အားလုံး ႁခြင္းခ်က္မရွိလြတ္ေျမာက္ေရးႏွင့္ မတရားညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္း၊ မတရားဖမ္းဆီးျခင္းမ်ားႏွင့္ လူမဆန္စြာသတ္ျဖတ္ျခင္းမ်ားကို က်ဴးလြန္ခဲ့သူမ်ားအား အျပစ္ေပးအေရးယူမႈ ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ဆက္လက္ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝန္းအေနျဖင့္လဲ စစ္အုပ္စုကို ဆက္လက္၍ ထိေရာက္သည့္ အေရးယူေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ေပးရန္ ေလးနက္စြာ တိုက္တြန္း လိုက္ပါသည္။
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း

စတိတ္မန႔္အားေဒါင္းေလာ့ယူရန္ Statement on rearrested