စိတ်ဓာတ်ပြန်လည်မြှင်တင်ရေး ကူညီထောက်ပံ့မှုအစီအစဉ် လစဉ်သတင်းလွှာ (မေလ၊ ၂၀၂၄)

AAPP ၏ စိတ်ဓာတ်ပြန်လည်မြှင့်တင်ရေး ကူညီထောက်ပံ့မှုအစီအစဉ် သည် COVID-19 ကူးစက်ရောဂါ
စတင်ဖြစ်ပွားချိန်မှစ၍ အွန်လိုင်း အကြံဉာဏ်ေပေးခြင်း အစီအစဉ်ကို ဆက်လက်လုပ်ဆာင်ခဲ့သည်။
ကောင်ဆယ်လာများသည် နေရာဒေသများစွာမှ ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများကို လက်ခံရရှိခဲ့သည်။

မိမိတို့၏ အွန်လိုင်း စိတ်ကျန်းမရေးအစီအစဉ်သည် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသာဟောင်းများနှင့် ၎င်းတို့၏
မိသားစုဝင်များ၊ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများ၊ LGBTများ၊ အမျိုးသမီးများ ဦးဆောင်​ေသာ အိမ်ထောင်စု
များ၊ NGO ဝန်ထမ်းများ၊ ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းများ၊ IDPs စသည်တို့ နှင့် အခြားသောလိုအပ်နေသူများအား
ကူညီပေးလျက်ရှိပါသည်။

ဤသတင်းလွှာကို လစဉ်ထုတ်ဝေလျက်ရှိပြီး မိမိတို့အစီအစဉ်၏ ကူညီဆောင်ရွက်မှုများ၊ ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် စိတ်ဓာတ်ပြန်လည်မြှင့်တင်ရေးဆိုင်ရာ သိကောင်းစရာများအား ပုံမှန် အသိပေးဖော်ပြသွားရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။

သတင်းလွှာရယူရန်

May report MMR.Final