AAPP Slide show (Burmese)

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ ႏွင့္ တႏိုင္ငံလံုးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ လက္မွတ္မေရးထိုးမွီ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားလႊတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုျခင္း

Posted 28 September, 2015

ေအေအပီပီမွ ၾသဂုတ္လအတြက္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအေျခအေနျပ လစဥ္အစီရင္ခံစာ Inbox x

Posted 12 September, 2015

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ လူ႔အခြင့္ အေရးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ား အေျခအေနႏွင့္ သင့္ေတာ္သည့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ယႏၱရားမ်ား အေၾကာင္း အစီရင္ခံစာ”

Posted 2 September, 2015

ေအေအပီပီႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားအဖဲြ႔တုိ႔ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္

Posted 26 August, 2015

၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား အေျခအေနျပ လစဥ္အစီရင္ခံစာ

Posted 17 August, 2015

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ၏ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အေပၚ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (ျမန္မာႏုိင္ငံ) ႏွင့္ နိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားအဖြဲ႔ တို႔၏ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္

Posted 31 July, 2015

၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ၊ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား အေျခအေနျပ လစဥ္အစီရင္ခံစာ

Posted 9 July, 2015

အက်ဥ္းေထာင္မ်ားအတြင္း က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ လိုအပ္ေနျခင္း

Posted 11 June, 2015

ေအေအပီပီမွ ေမလအတြင္း ႏုိင္ငံေရးျဖစ္စဥ္မ်ားအေပၚ သုံးသပ္တင္ျပခ်က္

Posted 5 June, 2015

ေဒါက္ျဖဳတ္သံ (ေထာင္တြင္းစာစုမ်ား)

Posted 13 May, 2015

ျမန္မာႏုိင္ငံအက်ဥ္းေထာင္မ်ားအတြင္း က်န္ရွိေနေသးေသာ လက္က်န္ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားစာရင္း

Posted 13 May, 2015

ေအေအပီပီမွ ဧၿပီလအတြင္း ႏုိင္ငံေရးျဖစ္စဥ္မ်ားအေပၚ သုံးသပ္တင္ျပခ်က္

Posted 13 May, 2015