AAPP Chronology (Burmese)

ေအေအပီပီ မွ ဒီဇင္ဘာလ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြင္း ႏုိင္ငံေရးျဖစ္စဥ္မ်ားအေပၚ သုံးသပ္တင္ျပခ်က္

Posted 13 January, 2015

ေအေအပီပီမွ ႏုိဝင္ဘာလအတြက္ ႏုိင္ငံေရးျဖစ္စဥ္မ်ားအေပၚ သုံးသပ္တင္ျပခ်က္

Posted 10 December, 2014

ေအေအပီပီ(ဘီ)မွ ေအာက္တုိဘာလအတြက္ ႏုိင္ငံေရးျဖစ္စဥ္မ်ားအေပၚ သုံးသပ္တင္ျပခ်က္

Posted 17 November, 2014

ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္းမွ စက္တင္ဘာလအတြက္ႏုိင္ငံေရးျဖစ္စဥ္မ်ားအေပၚသုံးသပ္ခ်က္

Posted 8 October, 2014

ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္းမွ ၾသဂုတ္လအတြက္ ႏုိင္ငံေရးသုံးသပ္ခ်က္

Posted 9 September, 2014

ဇူလုိင္လအတြက္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (ျမန္မာႏုိင္ငံ) မွ ျမန္မာ ႏုိင္ငံေရးျဖစ္ေပၚမႈမ်ားအေပၚ သုံးသပ္တင္ျပခ်က္

Posted 8 August, 2014

ဇြန္လအတြက္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သုံးသပ္ခ်က္

Posted 15 July, 2014

AAPP-B ၏ ေမလအတြင္းႏုိင္ငံေရးျဖစ္စဥ္မ်ားကိုသုံးသပ္ခ်က္

Posted 11 June, 2014