AAPP Chronology (Burmese)

ဇူလုိင္လအတြက္ လစဥ္အစီရင္ခံစာထုတ္ျပန္ခ်က္ႏွင့္ လက္က်န္ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားစာရင္း

Posted 15 August, 2018

လက္က်န္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားစာရင္း ႏွင့္ ဇြန္လအတြက္ေအေအပီပီမွလစဥ္အစီရင္ခံစာထုတ္ျပန္ခ်က္

Posted 18 July, 2018

ေအေအပီပီမွေမလအတြက္လစဥ္အစီရင္ခံစာသုံးသပ္ခ်က္ႏွင့္လက္က်န္ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားစာရင္ထုတ္ျပန္

Posted 20 June, 2018

ေအေအပီပီလစဥ္အစီရင္ခံစာႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားစာရင္းထုတ္ျပန္ခ်က္

Posted 18 May, 2018

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္လအတြက္လစဥ္အစီရင္ခံစာႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားစာရင္းထုတ္ျပန္ခ်က္

Posted 12 April, 2018

ေအေအပီပီမွေဖေဖာ္ဝါရီလအတြက္လစဥ္အစီရင္ခံစာႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားစာရင္းထုတ္ျပန္ခ်က္

Posted 16 March, 2018

ဇန္နဝါရီလအတြက္လစဥ္အစီရင္ခံစာထုတ္ျပန္ခ်က္ႏွင့္လက္က်န္ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားစာရင္း

Posted 16 February, 2018

ေအေအပီပီမွဒီဇင္ဘာလအတြက္ လစဥ္အစီရင္ခံစာႏွင့္ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားစာရင္းထုတ္ျပန္ခ်က္

Posted 17 January, 2018

ေအေအပီပီမွႏုိဝင္ဘာလလစဥ္အစီခံစာႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားစာရင္းထုတ္ျပန္ခ်က္

Posted 13 December, 2017

ေအေအပီပီေအာက္တုိဘာလအတြက္လစဥ္အစီရင္ခံစာႏွင့္ႏုိင္က်ဥ္းစာရင္းထုတ္ျပန္ခ်က္

Posted 16 November, 2017

စက္တင္ဘာလအတြက္လစဥ္အစီရင္ခံစာႏွင့္လက္က်န္ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားစာရင္းထုတ္ျပန္ခ်က္

Posted 17 October, 2017

ၾသဂုတ္လအတြက္လစဥ္အစီရင္ခံစာ၊ သတင္းလႊာႏွင့္ လက္က်န္ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားစာရင္းထုတ္ျပန္ခ်က္

Posted 15 September, 2017