အေအပေီပီမှ လူ့အခွင့်အရေးအသိပညာပေးဆွေးနွေးပွဲများမှတ်တမ်း ၂၀၁ရ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရ ကျောင်းများ