အလုပ္သင္ဝန္ထမ္း အခြင့္လမ္းမ်ား

ေအေအပီပီ၌ အလုပ္သင္ဝန္ထမ္း တစ္ေယာက္အျဖစ္ လုပ္ကိုင္ေနစဥ္ကာလအတြင္း သင္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား၏ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို က်ယ္ျပန္႔စြာ ေလ့လာသိရွိႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ေအေအပီပီ၏ လုပ္ငန္းမ်ားကို ကူညီလုပ္ေဆာင္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။ အလုပ္သင္ဝန္ထမ္း အေဟာင္းမ်ားသည္ ၎တုိ႔ေအေအပီပီတြင္ ရွိ္ေန၊ အလုပ္ လုပ္ကိုင္ေနစဥ္ ကာလအတြင္း နာရီအနည္းငယ္ အေျခခံ အဂၤလိပ္စာ သင္ၾကားမႈမ်ားကို တာဝန္ယူထားသည့္ အတြက္ ေအေအပီပီမွ ျမန္မာဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ အဂၤလိပ္စာ ေလ့က်င့္သင္ယူႏုိင္ခြင့္မ်ား ရရွိႏိုင္ပါသည္။ ထိုတာဝန္သည္ ေအေအပီပီ အလုပ္သင္ဝန္ထမ္း၏ အဓိက တာဝန္တစ္ရပ္မဟုတ္ေသာ္လည္း အလုပ္သင္ဝန္ထမ္း အေတာ္မ်ားမ်ားသည္ ေအေအပီပီ၏ ျမန္မာဝန္ထမ္းမ်ားအား အဂၤလိပ္စာ သင္ၾကားေပးေလ့ ရွိပါသည္။
ေအေအပီပီ အလုပ္သင္ဝန္ထမ္း တစ္ဦး၏ အဓိကတာဝန္ ႏွင့္ ဝတၱရားမ်ား

 • ေအေအပီပီ၏ လစဥ္ ခေရာ္ေနာ္ေလာ္ဂ်ီ (Chronology) (ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ၎တုိ႔၏ အေျခအေနမ်ား အဓိက တုိးတက္မႈျဖစ္စဥ္မ်ားကို အခ်ိန္အစီအစဥ္အလိုက္ လစဥ္ ေရးသားထားမႈ) မ်ားအား ေရးသား ထုတ္ျပန္ျခင္း၊ သုေတသနစာတမ္းမ်ားကို စုေဆာင္းျပင္ဆင္ ထုတ္ေဝေပးျခင္း။
 • ျမန္မာသတင္းဌာနမ်ားမွ ရရွိလာေသာ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းမ်ား  ျမန္မာမွ အဂၤလိပ္ဘာသာသုိ႔ ျပန္ဆိုထားမႈကို တည္းျဖတ္ေပးျခင္း။
 • ရရွိလာေသာ သတင္းမ်ား တိက်မႈ ရွိေစရန္အတြက္ ျပန္လည္ေမးျမန္း စစ္ေဆးျခင္း။
 • ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး လစဥ္ ကိန္းဂဏန္းမ်ား ရရွိရန္ ေအေအပီပီမွ ဝန္ထမ္းႏွင့္ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ စာရင္းအသစ္မ်ားစုေဆာင္း ျပဳလုပ္ျခင္း။
 • အေထြေထြ ရုံးလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရျခင္း။

အလုပ္သင္တေယာက္၏ လိုအပ္ခ်က္သတ္မွတ္မႈ

  • ျမန္မာျပည္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ထက္သန္ေသာ စိတ္ဝင္စားမႈရွိရမည္။

 

 • အင္တာနက္ကို အေျခခံၿပီး တိက်ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ ရွာေဖြသုေတသန ျပဳလုပ္ကာ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား ရရွိရန္ကိုလည္း လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရမည္ ျဖစ္သည္။

 

 • (ျမန္မာဘာသာစကား တတ္ကြ်မ္းရန္ မလုိအပ္ေသာ္လည္း) အဂၤလိပ္ဘာသာစကား အေျပာႏွင့္ အေရးတြင္ အထူး ကၽြမ္းက်င္ရမည္။
 • ျမန္မာဘာသာမွ အဂၤလိပ္ဘာသာသို႔ ျပန္ဆုိထားသည္ကို ကၽြမ္းက်င္စြာ တည္းျဖတ္ႏုိင္ရမည္။
 • အကဲျဖတ္ ဆန္းစစ္သံုးသပ္ႏုိင္မႈတြင္ ကြ်မ္းက်င္ရမည္။
 • အမွီွခုိကင္းစြာလုပ္ေဆာင္ႏုိင္မႈႏွင့္ မိမိကိုယ္တုိင္စတင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္း ရွိရမည္။
 • သတ္မွတ္ရက္အတြင္း အလုပ္မ်ား ၿပီးေျမာက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္စြမ္းရွိရမည္။
 • အနည္းဆံုး ၃ လ အလုပ္သင္ကာလအတြင္း တပတ္လွ်င္ ၅ ရက္ အလုပ္ လုပ္ႏိုင္ရမည္။

ေအေအပီပီအဖြဲ႔အစည္းအေနျဖင့္ အလုုပ္သင္ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ေနထိုင္စရိတ္အတြက္ ထိုင္းေငြေၾကး       (၃၀၀၀) ဘတ္ ကို ၎တို႔၏ အလုပ္သင္ကာလ (၃) လ အတြင္း လစဥ္ေထာက္ပံ့ေပးပါသည္။ သင္တို႔အေနျဖင့္ အထက္ပါေဖာ္ျပခ်က္မ်ားကို တာဝန္ယူ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ဆိုပါက မည္သည့္ကာလႏွင့္ မည္သည့္အခ်ိန္မွ စတင္ၿပီး ေအေအပီပီတြင္ အလုပ္လုပ္ႏုိင္မည္ဆိုသည္ကို စံုစမ္းသိရွိရန္အတြက္ မိမိတုိ႔၏ ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ info@aappb.org သို႔ ဆက္သြယ္ကာ သင္တို႔၏ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ကိုယ္ေရးရာဇဝင္ျဖည့္ထားေသာပံုစံ၊   ေထာက္ခံခ်က္ေပးထားသည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားႏွင့္ တကြ မည္သည့္ရက္တြင္ စတင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္ကို ထည့္သြင္းေဖာ္ျပ ေပးေစလိုပါသည္။