ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈႏွင့္အျခားရက္စက္၍လူမဆန္ေသာ(သို႔မဟုတ္) လူ႔ဂုဏ္သိကၡာက်ဆင္းေစေသာ ဆက္ဆံမႈ သို႔မဟုတ္ ျပစ္ဒဏ္ေပးမႈဆန႔္က်င္ေရးႏိုင္ငံတကာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္

အမွာစာ

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားသည္ ေနရာအႏွံ႔အျပားတြင္ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္မွာ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာျမင့္လာခဲ့ေပသည္။ လူအခ်င္းခ်င္းအႏိုင္က်င့္ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈမ်ားသည္ အဆိုး႐ြားဆုံးေသာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈတြင္ ပါဝင္ေနပါသည္။ ထိုသို႔ျဖစ္ေနရျခင္းမွာ တိုင္းျပည္ႏိုင္ငံေရးမတည္ၿငိမ္မႈ၊ ျပည္တြင္းပဋိပကၡမ်ားမွ အစျပဳ၍ ျပည္တြင္းစစ္မ်ားျဖစ္ေနျခင္းသည္ အေျခခံအေၾကာင္းတရားမ်ားပင္ျဖစ္သည္။
ထိုညႇဥ္ပန္းႏွိပ္စက္မႈမ်ားအား လက္နက္ကိုင္အင္အားစုမ်ား၊ ဉစၥာဓန အင္အားႀကီးသူမ်ား၊ အာဏာရွိသူမ်ားမွ အမ်ားဆုံးက်ဳးလြန္ခဲ့ၾကေပသည္။ တဆက္တည္းတြင္ က်ဴးလြန္သူမ်ားကို ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္းမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ရေစျခင္းမွာလည္း ဆက္လက္က်ဴးလြန္ရန္တြန္းအားေပးသလို ျဖစ္ေစခဲ့ပါသည္။ အက်ိဳးဆက္အားျဖင့္ အမုန္းတရားမ်ား၊ အာဃာတတရားမ်ား၊ လက္တုန႔္ျပန္လိုမႈမ်ား ပိုမိုလာေစခဲ့ပါသည္။
ယေန႔အခ်ိန္ကာလသည္ အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ့ေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အဖက္ဖက္မွ အားသြန္ခြန္စိုက္ ဝိုင္းဝန္းႀကိဳးပန္းေဆာင္႐ြက္ေနေသာ အခ်ိန္ကာလပင္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ေသာ အေျခအေနတြင္ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈမ်ားအား ဟန႔္တားႏိုင္ရန္၊ ကာကြယ္ႏိုင္ရန္ အထူးအားထုတ္ရန္ အေရးတႀကီး လိုအပ္ေနေပသည္။ သို႔မွသာ က်ဴးလြန္ခံရသူမ်ား၏ ေဝဒနာမ်ား၊ အမုန္းမ်ား၊ အၿငိဳးမ်ားကို ကုစားေပးႏိုင္မည္သာျဖစ္သည္။
ထိုသို႔ေသာ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈမ်ားကို ကာကြယ္၊ ကုစားႏိုင္ရန္အတြက္ ကုလသမဂၢ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈ ဆန႔္က်င္ေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္(United Nation Convention Against Torture – UNCAT) အားလက္မွတ္ေရးထိုးရန္ အတြက္ မျဖစ္မေနလိုအပ္ေနေသာ ကာလပင္ျဖစ္သည္။
UNCATသည္ အစိုးရအား ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈကို ထိေရာက္စြာ ပိတ္ပင္ႏိုင္ရန္အတြက္ အေသးစိတ္ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ား၊ တားဆီးျခင္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ မ်ားစြာအေထာက္အကူျပဳမည္ျဖစ္သည္။
UNCAT အားအစိုးရမွ လက္မွတ္ေရးထိုးရန္အတြက္ ၿပီးခဲ့သည့္ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းတြင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာေအာင္မိုးညိဳ (လက္ရွိမေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မွ အဆိုတင္သြင္းရာ လႊတ္ေတာ္မွေထာက္ခံအတည္ျပဳေပးခဲ့ၿပီး သမၼတဦးသိန္းစိန္ အစိုးရမွလည္း လက္မွတ္ေရးထိုးမည္ဟု ထုတ္ျပန္ေျပာဆိုခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း သမၼတဦးသိန္းစိန္အစိုးရအေနျဖင့္ အစိုးရသက္တမ္းကုန္ဆုံးသည္အထိ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ျခင္းမရွိပါ။
ထို႔ေၾကာင့္ လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အစိုးရအသစ္အေနျဖင့္ ထိုစာခ်ဳပ္လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ေရးအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္သင့္ပါသည္။
ဤသေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္ပါရွိေသာ ႏႈန္းစံမ်ားကို လက္ခံျခင္းသည္ အစိုးရအားလူ႔အခြင့္အေရးကို အထူးအ‌ေေလးထားေၾကာင္း ယုံၾကည္မႈရရွိေစျခင္းအျပင္ ျပည္သူမ်ား၏ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈကိုလည္း ရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ျဖစ္ရန္အတြက္ မ်ားစြာအေထာက္အကူျဖစ္မည္ျဖစ္ၿပီး ဒီမိုကေရစီေရး၊ လုံၿခဳံေရးကိုလည္းေကာင္းစြာျဖစ္ထြန္းေစမည္ျဖစ္သည္။ UNCAT သည္က်ဴးလြန္သူမ်ားအား ဟန႔္တားႏိုင္ေရးအတြက္ ဉပေဒေၾကာင္းအရ အေထာက္အကူမ်ား ျပင္ဆင္ပံ့ပိုးေပးမႈ ပါဝင္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ က်ဴးလြန္ခံရသူမ်ားအား လုံေလာက္မွ်တသည့္ အစားထိုးျပင္ဆင္မႈမ်ား၊ ကုစားမႈမ်ား ရရွိလာရန္အတြက္လည္း အေထာက္အကူျပဳထားပါသည္။ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ UNCATကို လက္မွတ္ထိုး လိုက္နာျခင္းအားျဖင့္ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈႏွင့္ အျခားရက္စက္၍ လူမဆန္ေသာ (သို႔မဟုတ္) လူ႔ဂုဏ္သိကၡာ က်ဆင္းေစေသာ ဆက္ဆံျပဳမူမ်ား ဟန႔္တားႏိုင္ေရးအတြက္ ထိေရာက္၍ အေရးပါေသာ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ ျဖစ္ေပသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ အစိုးရအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားကို ကာကြယ္ေပးႏိုင္ရန္ အလို႔ငွာ ကုလသမဂၢ ညႇဥ္ပန္းႏွိပ္စက္မႈ ဆန႔္က်င္ေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (United Nation Convention Against Torture – UNCAT)အားလက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ရန္အတြက္ သက္ဆိုင္သူအားလုံးအား အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ရန္ ရည္႐ြယ္၍ မိမိတို႔ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္းမွ ထိုစာခ်ဳပ္အား ျမန္မာဘာသာသို႔ ျပန္ဆို၍ ထုတ္ေဝျဖန႔္ခ်ီလိုက္ပါသည္။

အမှာစာ

မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများသည် နေရာအနှံ့အပြားတွင် နေ့စဉ်နှင့်အမျှ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်မှာ ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာကြာမြင့်လာခဲ့ပေသည်။ လူအချင်းချင်းအနိုင်ကျင့်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုများသည် အဆိုးရွားဆုံးသော လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွင် ပါဝင်နေပါသည်။ ထိုသို့ဖြစ်နေရခြင်းမှာ တိုင်းပြည်နိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်မှု၊ ပြည်တွင်းပဋိပက္ခများမှ အစပြု၍ ပြည်တွင်းစစ်များဖြစ်နေခြင်းသည် အခြေခံအကြောင်းတရားများပင်ဖြစ်သည်။
ထိုညှဉ်ပန်းနှိပ်စက်မှုများအား လက်နက်ကိုင်အင်အားစုများ၊ ဉစ္စာဓန အင်အားကြီးသူများ၊ အာဏာရှိသူများမှ အများဆုံးကျုးလွန်ခဲ့ကြပေသည်။ တဆက်တည်းတွင် ကျူးလွန်သူများကို ပြစ်ဒဏ်ပေးခြင်းမှ ကင်းလွတ်ခွင့်ရစေခြင်းမှာလည်း ဆက်လက်ကျူးလွန်ရန်တွန်းအားပေးသလို ဖြစ်စေခဲ့ပါသည်။ အကျိုးဆက်အားဖြင့် အမုန်းတရားများ၊ အာဃာတတရားများ၊ လက်တုန့်ပြန်လိုမှုများ ပိုမိုလာစေခဲ့ပါသည်။
ယနေ့အချိန်ကာလသည် အမျိုးသားရင်ကြားစေ့ရေး၊ ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် အဖက်ဖက်မှ အားသွန်ခွန်စိုက် ဝိုင်းဝန်းကြိုးပန်းဆောင်ရွက်နေသော အချိန်ကာလပင်ဖြစ်သည်။ ထိုသို့သော အခြေအနေတွင် ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုများအား ဟန့်တားနိုင်ရန်၊ ကာကွယ်နိုင်ရန် အထူးအားထုတ်ရန် အရေးတကြီး လိုအပ်နေပေသည်။ သို့မှသာ ကျူးလွန်ခံရသူများ၏ ဝေဒနာများ၊ အမုန်းများ၊ အငြိုးများကို ကုစားပေးနိုင်မည်သာဖြစ်သည်။
ထိုသို့သော ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုများကို ကာကွယ်၊ ကုစားနိုင်ရန်အတွက် ကုလသမဂ္ဂ ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှု ဆန့်ကျင်ရေးသဘောတူစာချုပ်(United Nation Convention Against Torture – UNCAT) အားလက်မှတ်ရေးထိုးရန် အတွက် မဖြစ်မနေလိုအပ်နေသော ကာလပင်ဖြစ်သည်။
UNCATသည် အစိုးရအား ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုကို ထိရောက်စွာ ပိတ်ပင်နိုင်ရန်အတွက် အသေးစိတ်ပြင်ဆင်ချက်များ၊ တားဆီးခြင်းများကို လုပ်ဆောင်နိုင်ရန်အတွက် များစွာအထောက်အကူပြုမည်ဖြစ်သည်။
UNCAT အားအစိုးရမှ လက်မှတ်ရေးထိုးရန်အတွက် ပြီးခဲ့သည့် လွှတ်တော်သက်တမ်းတွင် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်၊ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါက်တာအောင်မိုးညို (လက်ရှိမကွေးတိုင်းဒေသကြီး ဝန်ကြီးချုပ်မှ အဆိုတင်သွင်းရာ လွှတ်တော်မှထောက်ခံအတည်ပြုပေးခဲ့ပြီး သမ္မတဦးသိန်းစိန် အစိုးရမှလည်း လက်မှတ်ရေးထိုးမည်ဟု ထုတ်ပြန်ပြောဆိုခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။ သို့သော်လည်း သမ္မတဦးသိန်းစိန်အစိုးရအနေဖြင့် အစိုးရသက်တမ်းကုန်ဆုံးသည်အထိ လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ခြင်းမရှိပါ။
ထို့ကြောင့် လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံ၏ အစိုးရအသစ်အနေဖြင့် ထိုစာချုပ်လက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ရေးအား အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သင့်ပါသည်။
ဤသဘောတူစာချုပ်တွင်ပါရှိသော နှုန်းစံများကို လက်ခံခြင်းသည် အစိုးရအားလူ့အခွင့်အရေးကို အထူးအ‌ေလေးထားကြောင်း ယုံကြည်မှုရရှိစေခြင်းအပြင် ပြည်သူများ၏ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုလည်း ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ကောင်းမွန်သော အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ဖြစ်ရန်အတွက် များစွာအထောက်အကူဖြစ်မည်ဖြစ်ပြီး ဒီမိုကရေစီရေး၊ လုံခြုံရေးကိုလည်းကောင်းစွာဖြစ်ထွန်းစေမည်ဖြစ်သည်။ UNCAT သည်ကျူးလွန်သူများအား ဟန့်တားနိုင်ရေးအတွက် ဉပဒေကြောင်းအရ အထောက်အကူများ ပြင်ဆင်ပံ့ပိုးပေးမှု ပါဝင်ပါသည်။ ထို့အပြင် ကျူးလွန်ခံရသူများအား လုံလောက်မျှတသည့် အစားထိုးပြင်ဆင်မှုများ၊ ကုစားမှုများ ရရှိလာရန်အတွက်လည်း အထောက်အကူပြုထားပါသည်။ အချုပ်အားဖြင့် UNCATကို လက်မှတ်ထိုး လိုက်နာခြင်းအားဖြင့် ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုနှင့် အခြားရက်စက်၍ လူမဆန်သော (သို့မဟုတ်) လူ့ဂုဏ်သိက္ခာ ကျဆင်းစေသော ဆက်ဆံပြုမူများ ဟန့်တားနိုင်ရေးအတွက် ထိရောက်၍ အရေးပါသော လမ်းညွှန်ချက်များကို အကောင်အထည်ဖော်မည် ဖြစ်ပေသည်။
ထို့ကြောင့် အစိုးရအနေဖြင့် နိုင်ငံသူ နိုင်ငံသားများ၏ အကျိုးစီးပွားကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ရန် အလို့ငှာ ကုလသမဂ္ဂ ညှဉ်ပန်းနှိပ်စက်မှု ဆန့်ကျင်ရေးသဘောတူစာချုပ် (United Nation Convention Against Torture – UNCAT)အားလက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ရန်အတွက် သက်ဆိုင်သူအားလုံးအား အထောက်အကူပြုနိုင်ရန် ရည်ရွယ်၍ မိမိတို့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်းမှ ထိုစာချုပ်အား မြန်မာဘာသာသို့ ပြန်ဆို၍ ထုတ်ဝေဖြန့်ချီလိုက်ပါသည်။

အပြည့်အစုံကိုဒေါင်းလော့ရယူရန် UNCat-mm(graph)