စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ျပန္လည္ျမႇင့္တင္ေပးေရးအစီအစဥ္ (MHAP)မွ ျပဳစုေသာ အစီရင္ခံစာ တင္ျပျခင္း အခမ္းအနား

ဒီဇင္ဘာလ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP)၏ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ျပန္လည္ ျမႇင့္တင္ေပးေရးအစီအစဥ္ (MHAP)မွ ျပဳစုေသာ “ျမန္မာႏိုင္ငံ တြင္ ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထရွိေသာ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာနာမက်န္းျဖစ္မႈကို ကုသေပးျခင္းႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ စိတ္က်န္းမာေရးမူဝါဒမ်ား လိုအပ္မႈ” အစီရင္ခံစာကို ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား ရွင္းလင္းတင္ျပျခင္းအခမ္းအနားကို ပဲခူးတိုင္းလႊတ္ေတာ္အေဆာက္အအံုတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ သည္။ ထိုအခမ္းအနားတြင္ အခမ္းအနားမွဴးအျဖစ္ ဦးသန္းထိုက္ဝင္းမွ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ၿပီး ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယ ဥကၠဌ ဦးၾကည္ဇင္မွ အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး AAPP ၏ သမိုင္း အက်ဥ္းခ်ုဳပ္ကို ဦးဗိုလ္ဗိုလ္လင္းမွ တင္ျပခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ အစီရင္ခံစာ ပထမပိုင္းကို MHAP အစီအစဥ္တာဝန္ခံ ဦးေက်ာ္စိုးဝင္းမွ လည္းေကာင္း၊ အစီရင္ခံစာ ဒုတိယပိုင္းကို သင္တန္းနည္းျပ ဦးထင္ေအာင္မွ လည္းေကာင္း ရွင္းလင္း တင္ျပခဲ့ၿပီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္မ်ားမွ သိလိုသည္မ်ားကို ေမးျမန္းခဲ့ၾကရာ ဦးေက်ာ္စိုးဝင္းႏွင့္ ဦးထင္ေအာင္တို႔မွ ျပန္လည္ ရွင္းလင္းေျဖၾကားခဲ့သည္။