ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ဥကၠဌႏွင့္ MHAP အေအေပီပီေတြ႔ဆုံ

ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌရုံးခန္း၌ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာနာမက်န္းျဖစ္မႈကို ကုသေပးျခင္းႏွင့္ ျပည့္စုံေသာ စိတ္က်န္းမာေရးမူဝါဒမ်ား လိုအပ္မႈအတြက္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးပဲြက်င္းပႏုိင္ရန္ အႀကိဳညိွႏႈိင္းေဆြးေႏြးပဲြအား လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌဦးခင္ေမာင္ရင္ႏွင့္ ေအေအပီပီမွ ကိုေအာင္မ်ိးေက်ာ္(ရန္ကုန္ရုံးတာဝန္ခံ)၊ ကိုဗုိလ္ဗိုလ္လင္း(စိတ္ဓါတ္ျပန္လည္ျမွင့္တင္ေရးဌာန- စူပါဗုိက္ဆာ)၊ ကိုလြင္မိုးျမင့္(ေကာင္ဆယ္လာ)တို႔မွ ယေန႔ ၁၄ ဒီဇင္ဘာ ၂၀၁၈ ေန႔တြင္ အေသးစိတ္ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။ အဆုိပါ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာနာမက်န္းျဖစ္မႈကို ကုသေပးျခင္းႏွင့္ ျပည့္စုံေသာ စိတ္က်န္းမာေရးမူဝါဒမ်ား လိုအပ္မႈအတြက္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးပဲြကို လာမည့္ ၂၈ ဒီဇင္ဘာ မနက္ ၁၀နာရီမွ၁၂နာရီထိ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။