ႏုိ္င္ငံတကာသဘောတူစာခ်ဳပ္မ်ား တရားဝင္အတည္ျပဳလက္မွတ္ေရးထုိးျခင္း

 ႏိုင္ငံတကာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ား တရားဝင္ အတည္ျပဳ လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း-ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္၊ ေနာက္ဆက္တဲြစာခ်ဳပ္ႏွင့္ ပဋိညာဥ္စာခ်ဳပ္မ်ား လက္မွတ္ေရးထိုးသင့္သည့္ အေၾကာင္းတရားမ်ား” အစီရင္ခံစာကို ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း(AAPP)မွ ျမန္မာဘာသာ ႏွင့္ အဂၤလိပ္ဘာသာ ႏွစ္မ်ိဳးလံုးျဖင့္ ယေန႔တြင္ ထုတ္ေဝလိုက္သည္။ ထိုအစီရင္ခံစာတြင္ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒ ေအာက္/အရ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိ တာဝန္ဝတၱရားမ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈကာလတြင္ လူ႔အခြင့္အေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏  အခန္းက႑၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာ အခက္အခဲအတားအဆီးမ်ားႏွင့္ UNCAT ႏွင့္ ICCPR တို႔ကို ျမန္မာႏိုင္ငံမွ လက္မွတ္ေရးထိုး အတည္ျပဳရန္လိုအပ္သည္ကို သံုးသပ္၊အႀကံျပဳခ်က္မ်ား စသည္တို႔ ပါဝင္သည္။ ထိုအစီရင္ခံစာကို AAPP ၏ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမွတစ္ဆင့္ ဝင္ေရာက္ဖတ္႐ႈႏိုင္သည့္အျပင္ ရန္ကုန္ရံုးႏွင့္ မဲေစာက္ရံုးတို႔တြင္လည္း ကိုယ္တိုင္လာေရာက္ ရယူႏိုင္သည္။

အျပည့္အစုံကုိေဒါင္းေလာ့ရယူႏုိင္ရန္ ratification of International Treaties -mm(graph)1