အက်ဥ္းေထာင္မ်ားမွျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာၿပီးကြယ္လြန္ႏုိင္က်ဥ္းစာရင္းျပဳစုေနမႈအေပၚ ထုတ္ျပန္ခ်က္

ရက္စြဲ- ၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ဇြန္လ ( ၁၄ )ရက္

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၁၉၆၂ခုႏွစ္ စစ္တပ္မွ အာဏာသိမ္းၿပီးအခ်ိန္မွစ၍ အာဏာသိမ္းစစ္အစိုးရအဆက္အဆက္တို႔မွ အတိုက္အခံႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအား ရန္သူသဖြယ္သေဘာထားကာ ဖိႏိွပ္မႈ၊ ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈ၊ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈမ်ား တစိုက္မတ္မတ္ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး မတရားဖမ္းဆီးျခင္း၊ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္း၊ ႏွစ္ရွည္ေထာင္ဒဏ္မ်ားခ်မွတ္ျခင္းမ်ားကို အစဥ္တစိုက္ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကေပသည္။ ၁၉၆၂ခုႏွစ္မွစ၍ နဝတ၊နအဖ စစ္အစိုးရအဆက္ဆက္ႏွင့္ ယေန႔အခ်ိန္အထိ ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရသည့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေပါင္းမွာ ေသာင္းခ်ီ၍ရိွႏိုင္ေပသည္။ စစ္ေၾကာေရးစခန္းမ်ားတြင္ အသက္ေသဆံုးသည္အထိ ႏွိပ္စက္ညွဥ္းပန္းမႈမ်ားရိွခဲ့သလုိ အက်ဥ္းေထာင္၊  ရဲဘက္စခန္းမ်ားတြင္လည္း ႏွိပ္စက္ညွဥ္းပန္းမႈ၊ အစာေရစာမလံုေလာက္မႈ၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမရိွျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ေသဆံုးခဲ့သူမ်ား မ်ားစြာရိွခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ ေပၚတာေခၚယူျခင္းခံရၿပီး ေရွ႔တန္းေဒသမ်ားတြင္ ေသဆံုးသြားရေသာ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားလည္းရိွခဲ့သည္။ အဆိုးဆံုးျဖစ္ရပ္မွာ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားအတြင္း မွတ္တမ္းမဲ့ေပ်ာက္ဆံုးမႈမ်ားပင္ျဖစ္သည္။

အက်ဥ္းေထာင္မွ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာၿပီးေသာ ႏိုင္/က်ဥ္းေဟာင္းမ်ားသည္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ/ရုပ္ပိုင္း ဆုိင္ရာနာက်ဥ္မႈမ်ား ရရွိခံစားရသကဲ့သို႔၊ ပညာေရး၊က်န္းမာေရးထိခုိက္မႈမ်ား ႀကီးမားစြာရိွလာခဲ့သည္။ ထုိ႔အတူ မိသားစုဘဝမ်ား ဖရိုဖရဲျဖစ္ကာၿပိဳကြဲျခင္း၊ စားဝတ္ေနေရးျပန္လည္နလံမထူႏိုင္ျခင္းမ်ား စသည့္လူေနမႈဘဝ ပ်က္စီးမႈမ်ားလည္း ၾကံဳေတြ႔ခဲ့ၾကရသည္။

အက်ဥ္းေထာင္မ်ားမွ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာသည့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းအမ်ားစုမွာ စစ္ေၾကာေရး၊ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားအတြင္း ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈမ်ား၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမရိွျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ရရိွလာသည့္ က်န္းမာေရးဆိုးရြားမႈအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ လြတ္ေျမာက္ၿပီးသည့္အခါ ကြယ္လြန္ခဲ့ရသည့္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား အမ်ားအျပားရိွေနသည္။ ထိုစာရင္းအား ေအေအပီပီမွလက္လွမ္းမီသေလာက္ ျပဳစုထားခဲ့ပါသည္။ သို႔ျဖစ္ပါေသာေၾကာင့္ စာရင္းတြင္မပါဝင္သူမ်ား၊ အခ်က္အလက္လုိအပ္ေနသူမ်ားအတြက္ မိမိတုိ႔သိရိွသေလာက္အခ်က္အလက္မ်ားကို ျဖည့္စြက္ေပးၾကပါရန္ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။

မိမိတို႔ႏိုင္ငံသည္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလကိုျဖတ္သန္းေနရသည့္အခ်ိန္ျဖစ္သည့္အတြက္ အျခားကမာၻ႔ႏိုင္ငံ မ်ားနည္းတူ အတိတ္ကာလအရိပ္ဆိုးမ်ားကို သင္ခန္းစာယူႏိုင္ၿပီး အနာဂတ္ႏိုင္ငံထူေထာင္ရာတြင္ ထုိကဲ့သုိ႔ အျဖစ္ဆိုးမ်ားမွကာကြယ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္ ျပန္လည္အစားထိုးကုစားျခင္းဆိုင္ရာမူဝါဒ တစ္ရပ္ေရးဆြဲၿပီး ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားကို စနစ္တက် ေစာင့္ေရွာက္ကူညီ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားေရးဆြဲအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေပးသင့္ေၾကာင္း တုိက္တြန္းအၾကံျပဳအပ္ပါသည္။

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း

ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏုိင္ပါသည္

ဦးတိတ္ႏုိင္        အတြင္းေရးမွဴး      +၉၅(၀)၉၄၂၈ ၀၂၃၈၂၈

ဦးဘုိၾကည္   တဲြဘက္အတြင္းေရးမွဴး  +၉၅(၀)၉၄၂၅၃၀ ၈၈၄၀

ဦးေအာင္မ်ိဳးေက်ာ္   ရန္ကုန္ရုံးတာဝန္ခံ       +၉၅(၀) ၉၄၂၈၁၁ ၇၃၄၈

ေထာင္တြင္း/ျပင္ ကြယ္လြန္ႏုိင္က်ဥ္းမ်ားစာရင္း ဒါင္းေလာ့ရယူရန္ All Dead List 535(Bur,)

ေဒါင္းေလာ့ရယူရန္ Letter for Dead PPs