ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ကုိေဇာ္ဂ်က္၏ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း

ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအမည္ ကိုေဇာ္ဂ်တ္
လိင္။ က်ား
ေမြးသကၠရာဇ္။ ၂၂ ႏုိဝင္ဘာ ၁၉၈၈
မွတ္ပံုတင္အမွတ္။ ၁/မကန(ႏုိင္) ၁၀၂၀၁၉
ကုိးကြယ္သည့္ဘာသာ။ ခရစ္ယာန္
မိဘအမည္။ ဦးဘရန္ေတာင္ + ေဒၚတန္ေဘာင္လွ
ပညာအရည္အခ်င္း။ ဓါတုေဗဒဘာသာရပ္အထူးျပဳ
အလုပ္အကုိင္။ ကခ်င္အမ်ိဳးသား လူမႈဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအသင္း
ေနရပ္လိပ္စာ။ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕၊ ကခ်င္ျပည္နယ္
ဖမ္းဆီးရက္စြဲ။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၇ ရက္
ဥပေဒပုုုုုဒ္မ။ ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၅၀၀၊ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးခြင့္ႏွင့္စီတန္းလွည့္လည္ခြင့္ဥပေဒ ပု္ဒမ၁၉
အမိန္႔ခ်မွတ္တမ္း။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔တြင္ ရာဇသတ္ႀကီး ပုဒ္မ ၅၀၀ ျဖင့္ေထာင္ဒဏ္ ေျခာက္လႏွင့္ ဒဏ္ေငြ ငါးသိန္းက်ပ္
ၾကားနာသည့္တရားရုံး ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕နယ္တရားရံုး
က်ႏွစ္။ ရာဇသတ္ႀကီး ပုဒ္မ ၅၀၀ ျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ ေျခာက္လႏွင့္ ဒဏ္ေငြ ငါးသိန္းက်ပ္
ေရွ႔ေနအမည္။ ဦးမုံးဆုိင္းတူး
တရားသူႀကီးအမည္။ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕နယ္တရားရံုး တရားသူႀကီး
တရားလိုအမည္။ ေျမာက္ပိုင္းတိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္မွ ဒုဗိုလ္မွဴးႀကီး မ်ိဳးမင္းဦး ၊ 
ေထာင္အမည္။ ျမစ္ႀကီးနားအက်ဥ္းေထာင္
လြတ္ရက္ ၂၀၁၉

ကိုေဇာ္ဂ်က္ကိုေရးအက်ဥ္းအျပည့္အစုံကိုေဒါင္းေလာ့ရယူရန္ Zau Jet’s Burmese Profile