ေဒၚနန္းပု ကုိယ္ေရးအက်ဥ္း

ေမြးသကၠရာဇ္။ ၂၀ ေအာက္တုိဘာ ၁၉၇၂
မွတ္ပံုတင္အမွတ္။ ၁/မကတ(ႏိုင္)၀၀၀၁၆၁
ကုိးကြယ္သည့္ဘာသာ။ ခရစ္ယာန္
မိဘအမည္။ ဦးအင္ေဘာက္ေနာ္+ေဒၚဂ်ာဘူ
ပညာအရည္အခ်င္း။ B.A(English)
အလုပ္အကုိင္။ ထြယ္ဂ်န္ဒါအဖြဲ႕အစည္းမွ ဒါရိုက္တာ
ေနရပ္လိပ္စာ။ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕၊ ကခ်င္ျပည္နယ္
ဖမ္းဆီးရက္စြဲ။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၇ ရက္
ဥပေဒပုုုုုဒ္မ။ ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၅၀၀
အမိန္႔ခ်မွတ္တမ္း။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔တြင္ ရာဇသတ္ႀကီး ပုဒ္မ ၅၀၀ ျဖင့္ေထာင္ဒဏ္ ေျခာက္လႏွင့္ ဒဏ္ေငြ ငါးသိန္းက်ပ္
ၾကားနာသည့္တရားရုံး ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕နယ္တရားရံုး
က်ႏွစ္။ ရာဇသတ္ႀကီး ပုဒ္မ ၅၀၀ ျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ ေျခာက္လႏွင့္ ဒဏ္ေငြ ငါးသိန္းက်ပ္
ေရွ႔ေနအမည္။ ေဒၚဒြဲဘူ
တရားသူႀကီးအမည္။ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕နယ္တရားရံုး တရားသူႀကီး
တရားလိုအမည္။ ေျမာက္ပိုင္းတိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္မွ ဒုဗိုလ္မွဴးႀကီး မ်ိဳးမင္းဦး
ေထာင္အမည္။ ျမစ္ႀကီးနားအက်ဥ္းေထာင္
လြတ္ရက္ ၂၀၁၉

ေဒါင္းေလာ့ရယူရန္ Nang Pu’s Burmese Profile