ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ျပည္သူ႔ေရးရာစီမံခန္႔ခဲြမႈေကာ္မတီႏွင့္ ေအေအပီပီတုိ႔ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြး

ယေန၁၂ ဒီဇင္ဘာ ၂၀၁၈ ေန႔တြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ျပည္သူ႔ေရးရာစီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီ၏ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ လႊတ္ေတာ္အတြင္းရွိ အဆိုပါေရးရာေကာ္မတီအစည္းအေဝးခန္းမတြင္ အက်ဥ္းေထာင္စနစ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး၊ဥပေဒျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအေၾကာင္းအရာမ်ားေဆြးေႏြးအၾကံျပဳခဲ့ပါသည္။ ေကာ္မတီဥကၠဌအပါအဝင္ေကာ္မတီဝင္ဆယ္ဦးႏွင့္ေအေအပီပီမွ ကိုေအာင္မ်ဳိးေက်ာ္၊မသန္းသန္းေဌး၊ကိုဝဏၰႏြယ္တို႔တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးၾကပါၿပီး၊အစည္းအေဝးအား ညေန၃နရီခြဲမွ၅နာရီအထိက်င္းပခဲ့ပါသည္။