ျပင္သစ္သံအမတ္H.E. Ambassador Christian Lechervy ႏွင့္ ခ်က္သံအမတ္ၾကီး H.E. Ambassador Jaroslav DOLEČEKတုိ႔မွ ႏုိင္က်ဥ္းေဟာင္းမ်ားေတြ႔ဆုံ

ျပင္သစ္သမၼတ ဖရန္ဆြာမီထေရာင္းမွ ခ်က္ကိုုစလိုုဗက္ကီးယား အတိုုက္အခံမ်ားအား မနက္စာျဖင့္ ဂုုဏ္ျပဳဧည့္ခံခဲ့ေသာ ႏွစ္(၃၀)ေျမာက္ အမွတ္တရ အခမ္းအနားအျဖစ္ ရန္ကုုန္ျမိဳ႕ခ်က္ထရီယမ္ဟုုိတယ္တြင္ ျပင္သစ္သံအမတ္ၾကီး H.E. Ambassador Christian Lechervy ႏွင့္ ခ်က္သံအမတ္ၾကီး H.E. Ambassador Jaroslav DOLEČEK တိုု႔မွ ျမန္မာႏိုုင္ငံမွ ႏိုုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္း (၈)ဦးအား မနက္စာျဖင့္ တည့္ခင္းဧည့္ခံခဲ့ရာ ႏိုုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္းမွ ကိုုတိတ္ႏိုုင္ (အတြင္းေရးမွဴး) ႏွင့္ ကိုုေဇာ္မိုုး (မွတ္တမ္းႏွင့္ သုုေတသနတာဝန္ခံ/ ႏိုုင္ငံျခားေရးရာ ဒုုတိယတာဝန္ခံ) တိုု႔တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ခ်က္သံအမတ္ၾကီးမွ ယေန႔သည္ ႏွစ္(၇၀)ေျမာက္ အျပည္ျပည္ဆိုုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးေန႔အား ဂုုဏ္ျပဳျခင္းျဖစ္သကဲ့သိုု႔ ျပင္သစ္သမၼတမွ ခ်က္ကိုုစလိုုဗက္အတိုုက္အခံမ်ားအား မနက္စာျဖင့္ တည့္ခင္းဧည့္ခံရင္း ႏိုုင္ငံေရးေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည့္ ႏွစ္(၃၀) ျပည့္ေန႔အား ဂုုဏ္ျပဳ အမွတ္တရ ျပဳလုုပ္ျခင္းလဲ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ထိုုေန႔တြင္ ခ်က္ကိုုစလိုုဗက္ အတိုုက္အခံ (၈)ဦးအားဖိတ္ၾကားခဲ့ျပီး ယေန႔တြင္လည္း နယ္ပယ္အသီးသီးတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ဒီမိုုကေရစီေရးအား လုုပ္ေဆာင္ေနၾကသည့္ ျမန္မာႏိုုင္ငံမွ ႏိုုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္း (၈)ဦးအား ဖိတ္ၾကားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာၾကားပါသည္။ ထိုု႔ေနာက္ သံအမတ္(၂)ဦးႏွင့္ တက္ေရာက္လာသူမ်ားမွ လက္ရွိျမန္မာႏိုုင္ငံ၏ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ စိန္ေခၚခ်က္မ်ား၊ ၂၀၀၈ခုုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံုုအေျခခံဥပေဒ၊ တည္ဆဲဥပေဒမ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးတိုုးတက္ေရးအတြက္ စိန္ေခၚခ်က္မ်ား စသည္တိုု႔အား အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။