ျပည္ေထာင္စုု သမၼတ ဂ်ာမဏီႏိုုင္ငံသံရံုုး၊ ရန္ကုုန္ျမဳိ႕မွ သံအမတ္ H.E Ambassador Dorothee Janetzke-Wenzelႏွင့္အဖဲြ႔ေအေအပီပီသုိ႔ လာေရာက္ေလ့လာ

18 Oct 2018 တြင္ ျပည္ေထာင္စုု သမၼတ ဂ်ာမဏီႏိုုင္ငံသံရံုုး၊ ရန္ကုုန္ျမဳိ႕မွ သံမတ္ H.E Ambassador Dorothee Janetzke-Wenzel, Dr. Katharina Spiess (Counsellor), Mr. Maik Fischer (Third Secretary) တိုု႔သည္ ႏိုုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္းရံုုးသိုု႔ လာေရာက္လည္ပတ္ျပီး ေအေအပီပီျပခန္း Memory of the Past အား ေလ့လာၾကည့္ရႈခဲ့သည္။ ထိုု႔ေနာက္ ကိုုတိတ္ႏိုုင္၊ ကိုုေက်ာ္စိုုးဝင္း၊ ကိုုေဇာ္မိုုးတိုု႔ႏွင့္ေတြ႔ဆုံၿပီး ေအေအပီပီ လုုပ္ေဆာင္ေနေသာ လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ ျမန္မာႏိုုင္ငံလူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေန၊ ႏိုုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားကိစၥရပ္မ်ား စသည္တိ႔ုုအား ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။ ထုိ႔ေနာက္ေအေအပီပီမွအတြင္းေရးမွဴး ဦးတိတ္ႏုိင္မွ အမွတ္တရလက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ားေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။