ျပင္သစ္သံရုံးမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား AAPP ျပခန္းသို႔ လာေရာက္ေလ့လာ

French Ambassdor visit AAPP

ၾသဂုတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ျပင္သစ္သံရုံးမွ Joachim Stassart (Political Attaché) ႏွင့္ Ma Naing Naing Tun (Public Relation France Embassy Yangon) တို႔သည္ AAPP ရန္ကုန္ရုံးသို႔ လာေရာက္လည္ပတ္ခဲ့ၾကသည္။ AAPP ၏ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး ဦးဘိုၾကည္ႏွင့္ မွတ္တမ္းႏွင့္သုေတသနတာဝန္ခံႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားေရး ဒုတိယတာဝန္ခံ ဦးေဇာ္မိုး တို႔မွ  AAPP ၏ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ ေနမႈအေျခအေနမ်ား၊ လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနႏွင့္ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ (Freedom of Expression) အေၾကာင္းတို႔ကို  ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ၾကၿပီး သိလိုသည္မ်ားကို ေမးျမန္းေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားအၿပီးတြင္ AAPP ၏ Memory of the Past ျပခန္းကို ေလ့လာၾကည့္႐ႈရာAAPP မွ ဦးေက်ာ္စိုးဝင္းမွ ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။