ကယား(ကရင္နီ)ေဒသမွ လူငယ္မ်ား AAPP ျပခန္းသို႔ လာေရာက္ ေလ့လာ

Kayar (Kayani) visit AAPP

ၾသဂုတ္လ ၉ ရက္ေန႔တြင္ The Wing Institute မွ စီစဥ္ေပးမႈျဖင့္ ကယား(ကရင္နီ)ေဒသမွ လူငယ္ ၂၈ ဦးသည္  ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား မ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP) ၏ Memory of the Past ျပခန္​းသို႔ လာ​ေရာက္​​ေလ့လာခဲ့သည္။ ထုိသုိ႔လာေရာက္ေလ့လာရာတြင္ AAPP မွ ျပခန္းတာဝန္ခံမ်ားမွ ကယား(ကရင္နီ) ေဒသမွ လူငယ္မ်ား အား ျပခန္းအတြင္း လုိက္လံ ရွင္းလင္းျပသေပးခဲ့ၿပီး ႏုိင္ငံေရး ျဖတ္သန္းမႈမ်ား၊ ႏုိင္ငံအေရးအက်ဥ္းသားမ်ား၏ဘဝ အေျခအေနမ်ား အားရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ AAPP ၏ အတြင္းေရးမွဴး ဦးတိတ္ႏုိင္မွ ကယား(ကရင္နီ) ေဒသမွ လူငယ္မ်ားအား လက္ခံ ေတြ႔ဆုံၿပီး AAPP ၏ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေၾကာင္းကို ရွင္းလင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။