အျပည္ျပည္ဆိုုင္ရာ ဒီမိုုကေရစီေန႔ ထုုတ္ျပန္ခ်က္

AAPP New Letterhead_2016 resize

ရက္စြဲ။  ။ စက္တင္ဘာလ ၁၅ ရက္၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္

စက္တင္ဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္ေသာ အျပည္ျပည္ဆိုုင္ရာ ဒီမိုုကေရစီေန႔တြင္ ျမန္မာႏိုုင္ငံတြင္း  ဒီမိုုကေရစီ အခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈေလ်ာ့နည္းေနျခင္းအတြက္ ႏိုုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီ ေစာင့္ေရွာက္ေရး အသင္း (AAPP) မွ အလြန္အမင္း စိုုးရိမ္ပူပန္မိပါသည္။ ယေန႔တြင္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ အာဏာရွင္ အုုပ္ခ်ဳပ္မႈတိုု႔ကိုု ျပန္လည္ အမွတ္ရမိေစပါသည္။ မ်က္ေမွာက္ကာလထိတိုင္ေအာင္ ျမန္မာႏိုုင္ငံတြင္ လြတ္လပ္စြာ ထုုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုုခြင့္ကို က်င့္သံုးသူမ်ားသည္  ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ေနၾကရ သည္။

ရိုုက္တာသတင္းေထာက္ႏွစ္ဦးျဖစ္ေသာ ကိုသက္ဦးေမာင္ (ခ) ဝလံုုးႏွင့္ ကိုုေက်ာ္စိုုးဦး (ခ) မိုးေအာင္တိုု႔၏ အမႈမွလည္း ျမန္မာႏိုုင္ငံ၏ ဒီမိုုကေရစီအေရးတြင္ ကန္႔သတ္မႈမ်ားရွိေနသည္ကို ထုတ္ေဖာ္ျပသေနသည္။ သတင္းသမားကို ဖိႏွိပ္ရန္ႏွင့္ ၿခိမ္းေျခာက္ရန္အတြက္ ကိုုလိုုနီေခတ္တြင္ ျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ ဥပေဒမ်ားကိုု အသံုုးျပဳျခင္းသည္ ဒီမိုုကေရစီ သေဘာတရားႏွင့္ ကြဲလြဲဆန္႔က်င္လွ်က္ရွိသည္။ ၁၉၄၈ ခုုႏွစ္တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးအတည္ျပဳခဲ့ေသာ အျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး ေၾကညာစာတမ္းတြင္လည္း လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ကို ျပ႒ာန္းထားသည္။ ႏွစ္ေပါင္း ၇၀ ရွိသည့္တိုင္ေအာင္ ထိုအခြင့္အေရးသည္ ၿခိမ္းေျခာက္ခံေနရဆဲျဖစ္သည္။

အေျခခံက်ေသာ အခြင့္အေရးမ်ားကိုု ႏိုုင္ငံသားအားလံုုး ရရွိေစရန္အတြက္ စစ္အစိုုးရေဟာင္းမ်ားမွ အသံုုးျပဳ ေလ့ရွိေသာ ဖိႏွိပ္ထားသည့္ ဥပေဒမ်ားကိုု ရုတ္သိမ္းရမည္ျဖစ္သည္။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ဥပေဒမ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးကို အဟန္႔အတား ျဖစ္ေစျခင္းေၾကာင့္ ရုုပ္သိမ္းရန္ လိုုအပ္ေနသည့္ ဥပေဒမ်ား ျဖစ္ သည္။

  • ၂၀၁၃ ခုုႏွစ္တြင္ ျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ ပုုဒ္မ ၆၆ (ဃ) သည္ လြတ္လပ္စြာထုုတ္ ေဖာ္ေျပာဆိုုခြင့္ကို က်င့္သံုးသူမ်ားအေပၚ ပစ္မွတ္ထား၍ အသံုုးျပဳေလ့ရွိေသာ ဥပေဒျဖစ္သည္။ ၎ဥပေဒျဖင့္ တရားစြဲဆိုခံရပါက ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္မႈႏႈန္းသည္ ရာႏႈန္းျပည့္ျဖစ္သည္။
  • ၂၀၁၆ ခုုႏွစ္တြင္ ျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုုေဝးခြင့္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလွည့္လည္ခြင့္ဥပေဒ (ၿငိမ္း၊စုု၊စီ) သည္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ ဆႏၵျပမႈမ်ားကိုု ဖိႏွိပ္ရန္အတြက္ အသံုုးျပဳေလ့ရွိသည့္ ဥပေဒျဖစ္သည္။
  • ၁၉၀၈ ခုုႏွစ္တြင္ ျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ မတရားအသင္းဆက္သြယ္မႈဥပေဒ ပုုဒ္မ ၁၇ (က) ႏွင့္ (ခ) တိုု႔သည္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ သတင္းသမားမ်ားေပၚ တရားစြဲဆိုုႏိုုင္ရန္ တြင္က်ယ္စြာ အသံုုးျပဳေလ့ရွိသည့္ ဥပေဒ ျဖစ္သည္။
  • ၁၈၆၁ ခုုႏွစ္တြင္ ျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ ရာဇသတ္ၾကီးဥပေဒ ပုုဒ္မ ၅၀၅ (က) ႏွင့္ (ခ) တိုု႔သည္ သတင္းမ်ား ထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္း သို႔မဟုတ္ ျဖန္႔ခ်ီျခင္းတို႔ျပဳလုပ္ေသာ ႏိုင္ငံေရးတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားကို တရားစြဲဆိုႏိုင္ရန္ အသံုးျပဳေလ့ရွိသည္။

ျမန္မာႏိုုင္ငံသည္ ဒီမိုုကေရစီအကူးအေျပာင္းကို ေရွ႕ဆက္လွမ္းႏိုင္ရန္အတြက္ ထိုဥပေဒမ်ားကိုု ရုုပ္သိမ္းရမည္ျဖစ္ၿပီး ႏိုုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအားလံုုးကိုုလည္း ျပန္လည္လႊတ္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ ထုုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုုခြင့္တိုု႔သည္ ဒီမိုုကေရစီ၏ အေျခခံက်ေသာ အုတ္ျမစ္ျဖစ္သည့္အတြက္ ယင္းတိုု႔ကိုု ေလးစား လိုက္နာရန္လည္း တိုက္တြန္းပါသည္။

 

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း 

ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရန္

ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း

တိတ္ႏုိင္ အတြင္းေရးမွဴး + ၉၅(၀) ၉၄၂၈ ၀၂၃ ၈၂၈

ဘုိၾကည္ တဲြဘက္အတြင္းေရးမွဴး +၉၅(၀) ၉၄၂ ၅၀၃ ၈၈၄၀

ေအာင္မ်ိဳးေက်ာ္ ရန္ကုန္ရုံးတာဝန္ခံ +၉၅(၀) ၄၂၈ ၁၁၇ ၃၄၈