ရိုက္တာသတင္းေထာက္ႏွစ္ဦးအား ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းအေပၚ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္

AAPP New Letterhead_2016 resize

ရက္စြဲ။    ။ စက္တင္ဘာလ ၃ ရက္၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၃ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ေျမာက္ပိုင္းခရိုင္တရားရံုးမွ ရိုက္တာသတင္းဌာန၏ သတင္းေထာက္ ႏွစ္ဦးျဖစ္ေသာ  ကိုသက္ဦးေမာင္ (ခ) ဝလံုုးႏွင့္ ကိုေက်ာ္စိုုးဦး (ခ) မိုုးေအာင္တိုု႔အား ေထာင္ဒဏ္ (၇) ႏွစ္ ခ်မွတ္ခဲ့ပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းအေပၚ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (ျမန္မာႏုိင္ငံ)မွ ကန္႔ကြက္ ႐ႈတ္ခ်ပါသည္။ ၎တို႔ႏွစ္ဦးသည္ သတင္းေထာက္တို႔၏ ရရွိသင့္ေသာ လြတ္လပ္စြာ သတင္းရယူေရးသားျခင္းကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းအေပၚ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ကတည္းက ဖမ္းဆီးျခင္းခံခဲ့ရၿပီး  တရားမဝင္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား လက္ဝယ္ေတြ႔ရွိသည္ဟု စြပ္စဲြျခင္းခံရကာ ေထာင္ဒဏ္ ၁၄ ႏွစ္ထိ ခ်မွတ္ႏိုင္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရ လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္မ်ား အက္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၃ (၁) (ဂ) ျဖင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၉ ရက္ေန႔တြင္ စဲြခ်က္တင္ျခင္းကို ခံခဲ့ရသည္။ သူတို႔သည္ လိုက္နာရမည့္ သတင္းသမားမ်ား၏ က်င့္ဝတ္မ်ားကို လိုက္နာခဲ့ေၾကာင္း ေတာက္ေလွ်ာက္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ကိုသက္ဦးေမာင္ႏွင့္ ကိုေက်ာ္စိုးဦးတို႔သည္ မွ်တေသာ တရားစီရင္မႈခံခြင့္ကို ရရွိျခင္းမရွိခဲ့ဘဲ ထိုအမႈမွ တရားဥပေဒဆိုင္ရာတြင္ အားနည္းမႈမ်ားရွိသည္ကို ျပသေနသည္။

၎တုိ႔ႏွစ္ဦးသည္ စစ္ေဆးေမးျမန္းျခင္းခံေနရစဥ္အတြင္း အိပ္ခြင့္မရွိဘဲ ေမးခြန္းမ်ား ထပ္ကာတလဲလဲ ေမးျမန္းျခင္းကို ခံခဲ့ရသည္။ ထုိ႔ျပင္ တရားခြင္ၾကားနာစစ္ေဆးမႈမ်ားသည္ မလိုအပ္ဘဲ ေႏွာင့္ေႏွး၍ ရွည္ၾကာခဲ့သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ အပတ္တြင္ပင္ တရားသူႀကီးမွ က်န္းမာေရးမေကာင္းေသာေၾကာင့္ တရားခြင္ၾကားနာစစ္ေဆးမႈကို ေရႊ႕ဆိုင္းခဲ့သည္။ ၎တို႔ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားျခင္း ခံေနရစဥ္တြင္ ကိုသက္ဦးေမာင္ (ခ) ဝလံုး၏ ဇနီးျဖစ္သူသည္ မီးဖြားခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တရားစီရင္ေရးစနစ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ထိုအမႈမွ စိုးရိမ္မႈမ်ားကို ျမင့္တက္ေစပါသည္။ လႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ရပ္လံုးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရ လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္မ်ား အက္ဥပေဒကို ျပန္လည္ သံုးသပ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ထိုဥပေဒျဖင့္ သတင္းေထာက္မ်ား ထိခိုက္ နစ္နာျခင္းမရွိေစရန္အတြက္ကိုလည္း ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ သတင္းေထာက္ ႏွစ္ဦးအား ထိုဥပေဒျဖင့္ ဖိႏွိပ္ထားမႈကို  ႐ႈတ္ခ်ၿပီး ကိုသက္ဦးေမာင္ (ခ) ဝလံုးႏွင့္ ကိုေက်ာ္စိုးဦး (ခ) မိုးေအာင္တို႔ကဲ့သို႔ေသာ သတင္းေထာက္မ်ား တရားစြဲဆို ဖိႏွိပ္ခံထားရမႈမ်ား ထပ္မံမျဖစ္ပြားေစရန္အတြက္ ကိုင္တြယ္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း လြတ္လပ္စြာ သတင္းရယူခြင့္၊ သတင္းထုတ္ေဖာ္ခြင့္ႏွင့္ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္မ်ားသည္  စိုးရိမ္ဖြယ္ရာ ေနာက္ျပန္ဆုတ္ေနသည္ကိုလည္း ထိုအမႈမွ ညႊန္းဆိုေနသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း လြတ္လပ္ေသာ သတင္းရယူ ေရးသားမႈရွိရန္ လိုအပ္ၿပီး လက္ရွိကာလတြင္ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ခြင့္အတြက္ သတင္းရယူေရးသားျခင္း နယ္ပယ္သည္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရပါသည္။ အစိုးရမွ ထိုအျခင္းအရာကို ကိုင္တြယ္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး သတင္းရယူေရးသားျခင္းအတြက္ သတင္းသမားမ်ားကို ျပစ္ဒဏ္ေပးအေရးယူျခင္း မျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ လုပ္ေဆာင္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း ပြင့္လင္းျမင္သာ၍ အမွီအခိုကင္းေသာ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ရရွိရန္ လိုအပ္ေနပါသည္။ အစိုးရမွ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္ကို ေလးစားလိုက္နာျခင္းအားျဖင့္ ကိုသက္ဦးေမာင္ (ခ) ဝလံုုးႏွင့္ ကိုေက်ာ္စိုုးဦး (ခ) မိုုးေအာင္တိုု႔ကို ျခြင္းခ်က္မရွိ အျမန္ဆံုး လႊတ္ေပးပါရန္ တိုက္တြန္းပါသည္။

ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း

ဆက္သြယ္ရန္ –

တိတ္ႏုိင္ အတြင္းေရးမွဴး +၆၆(၀) ၈၁၂ ၈၇၈ ၇၅၁

ဘုိၾကည္ တဲြဘက္အတြင္းေရးမွဴး +၆၆(၀) ၈၁၉ ၆၂၈ ၇၁၃

ေအာင္မ်ိဳးေက်ာ္ ရန္ကုန္ရုံးတာဝန္ခံ +၉၅(၀) ၄၂၈ ၁၁၇ ၃၄၈